AKTS - Kusursuz Sorumluluk

Kusursuz Sorumluluk (OZH602) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kusursuz Sorumluluk OZH602 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bazı hallerde, kişiler, bir kusurları olmasa dahi, meydana gelen zarardan dolayı sorumlu tutulur; doğan zararı tazmin etmek zorunda kalırlar. Bu kişiler kusur sorumluluğuna dayalı değil, kusursuz sorumluluk ilkesine göre sorumlu tutulurlar. Kusursuz sorumluluk hallerinin neler olduğu Türk Borçlar Kanunu’nda sayılmıştır. Bu hallerin varlığı halinde, zararın doğması durumunda, kusuru olmasa dahi sorumlu tutulabilecek kişiler karşımıza çıkacaktır. Fakat zarara sebep olan olay ile doğan zarar arasında illiyet bağı olmaması durumunda, kusursuz sorumlu kişi, sorumluluktan kurtulabilecektir. Ders kapsamında, kusursuz sorumluluk sebepleri ile bu sorumluluk kapsamında zararın ne şekilde, kimden tazmin edileceği konuları incelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kusur sorumluluğu ile kusursuz sorumluluk hallerini birbirinden ayırır,
  • Kusursuz sorumlulukla alakalı olarak önüne çıkan hukuki uyuşmazlıkları çözümler.
  • Kusursuz sorumluluk hakkındaki mevzuatı eleştirir.
  • Mevzuatın geliştirilmesi için öneride bulunur
  • Kusursuz sorumluluk hakkında örnek verir.
Dersin İçeriği Sorumluluğun sebebi, kusur sorumluluğu, kusursuz sorumluluğun düzenlenme sebebi, kusursuz sorumluluk halleri, tehlike sorumluluğu kavramı, kusursuz sorumlulukta tazmin edilmesi gereken farklı zarar türleri, zararı tazminle yükümlü olan kişiler, kusursuz sorumlulukta zaman aşımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sorumluluk, kusur sorumluluğu- kusursuz sorumluluk kavramı KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
2 Kusur ilkesi ve istisnası KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
3 Kusursuz sorumluluk hallerinin kabul edilme nedenleri, kusursuz sorumluluk sebepleri KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
4 Kusursuz sorumlulukta kusurun etkisi (munzam kusur) KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
5 Kusursuz sorumluluk hallerine ilişkin yasal dayanaklar (TBK , TMK) KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
6 Diğer yasalarda ( KTK, Noterlik K., Çevre K. , Basın K. ) KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
7 Devletin kusursuz sorumluluk halleri KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
8 Ara Sınav
9 Hakkaniyet sorumluluğu KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
10 Adam çalıştıranın kusursuz sorumluluğu KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
11 Hayvan bulunduranın kusursuz sorumluluğu KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
12 Bina ve yapı sahibinin kusursuz sorumluluğu KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
13 Tehlike sorumluluğu KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
14 Araç işletenin kusursuz sorumluluğu KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
15 Noterlerin kusursuz sorumluluğu KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
2. EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 5. Baskı, Eylül 2017

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126