Yeterlik (OZH690) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yeterlik OZH690 0 0 0 0 30
Ön Koşul Ders(ler)i
Doktora derslerini başarı ile tamamlamış olmak
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Anabilim Dalı Öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencinin yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdan oluşan doktora yeterlik sınavına hazırlanması için gerekli etkinlikleri tamamlaması .
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersten başarılı olan öğrenci, doktora yeterlilik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanabilir.
  • Alanıyla ilgili literatüre hakim olur
  • Doktrinde ileri sürülen görüşleri eleştirebilir
  • Hukuki uyuşmazlıkları geniş bir bakış açısıyla muhakeme eder.
Dersin İçeriği Doktora çalışmasında başarılı olabilmek için gerekli bilgi, beceri ve yeterliklerin sınanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kayıtlı olunan program yeterliliklerinin incelenmesi İlgili literatür
2 Doktora yeterlilik sınavına hazırlık için gerekli bilimsel hazırlık etkinliklerinin tanımlanması İlgili literatür
3 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme İlgili literatür
4 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme İlgili literatür
5 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme İlgili literatür
6 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme İlgili literatür
7 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme İlgili literatür
8 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme İlgili literatür
9 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme İlgili literatür
10 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme İlgili literatür
11 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme İlgili literatür
12 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme İlgili literatür
13 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme İlgili literatür
14 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme İlgili literatür
15 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme İlgili literatür
16 Yeterlik sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. İlgili literatür

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 100
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 10 75 750
Toplam İş Yükü 750