AKTS - Dinamik Sistemler ve Kaos

Dinamik Sistemler ve Kaos (MATH467) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dinamik Sistemler ve Kaos MATH467 4 0 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Math 231 (Lineer Cebir I) veya Math 275 (Lineer Cebir) ve Math 262 (Adi Diferansiyel Denklemler)
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Birçok fiziksel problemden doğan lineer olmayan diferansiyel denklemlerin matematiksel formulasyonu. Bu ders, lineer olmayan diferansiyel denklemlerin dinamik yönleri üzerinedir. Ders, esas olarak çözüm eğrilerinin davranışı vurgulanarak otonom sistemlerle ilgilenir, ve böyle sistemlerin faz portre analizine bir giriş vermektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • varlık teoremini, çözümün sürdürüleblirliğini ve başlangıç değerine bağlılığını öğrenirler.
  • lineer sistemleri, bir matrisin nasıl köşegenleştireceğini ve nasıl kullanacağını öğrenirler.
  • operatörlerin üssünü almayı, R^2 deki bir lineer sistemi özdeğerler yardımıyla çözmeyi öğrenirler.
  • Jordan formları kullanmayı, karalılık teorisini ve bunların lineer olmayan sistemlere uygulamasını öğrenirler
  • en geniş varlık aralığını, bir diferansiyel denklemin tanımladığı akışı ve doğrusallaştırmayı öğrenirler.
  • denge noktalarını sınıflandırmayı, kararlı ve merkez manifold teorisini, karalılık ve Liapunov fonksiyonlarını öğrenirler.
  • limit kümelerinin, çekicilerin, Hamilton sistemlerinin, Poincare - Bendixson teorisinin ve çatallanma teorisinin tanımlarını ve uygulamalarını öğrenirler.
Dersin İçeriği Tek boyutlu dinamik sistemler, denge noktasının kararlığı, çatallanma, lineer sistemler ve kararlılığı, iki boyutlu dinamik sistemler, Liapunov?un direkt metodu ve doğrusallaştırma metodu, iki boyutlu dinamik sistemler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Lineer Sistemler: Çift olmayan Lineer Sistemler, Köşegenleştirme s. 1-6
2 Operatörlerin üssü, Temel Lineer sistemler teoremi, R^2’de, Lineer sistemler s. 6-20
3 Karmaşık özdeğerler, çok katlı özdeğerler s. 20-32
4 Jordan Formlar, Karalılık teorisi, homojen olmayan lineer sistemler s. 32-64
5 Lineer olmayan sistemler: Bazı ön kavram ve tanımlar, temel varlık-teklik teoremleri, başlangıç değer ve parametrelere bağlılık s. 65-79
6 En geniş varlık aralığı, bir diferansiyel denklem tarafından tanımlanan akış, doğrusallaştırma s. 79-105
7 Arasınav
8 Kararlı manifold teoremi, denge ve kararlılık ve Liapunov fonksiyonları s. 105-119 ve s. 129-136
9 Eyer noktaları, nod’lar, odaklar ve merkez, R^2’de hiperbolik olmayan kritik noktalar, merkez manifold Teorisi s. 136-163
10 Lineer sistemler: Global teori, dinamik sistemler ve global varlık teoremleri, limit kümeleri ve çekiciler s. 181-202
11 Periyodik yörüngeler, limit çemberleri, periyodik yörüngeler için kararlı manifold teoremi s. 202-211 ve s. 220-234
12 Hamilton sistemleri, R^2’de Poincare-Bendixson teorisi, Bendixson kriteri s. 234-252 ve s. 264-267
13 Lineer olmayan sistemler: Çatallanma teorisi, yapısal kararlılık s. 315-334
14 Hiperbolik olmayan denge noktalarında çatallanma s. 334-343
15 Tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. L. Perko, Differential Equations and Dynamical Systems: 3rd Edition, Springer, New York, 2000.
Diğer Kaynaklar 2. F. Verhulst, Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems: 2nd Edition, Springer, New York, 1996.
3. M.W. Hirsch, S. Smale and R.L. Devaney, Differential Equations, Dynamical Systems and, An Introduction to Chaos: 2nd Edition, Academic Press, San Diego, 2004.
4. W. Kelley and A.Peterson, The Theory of Differential Equations: Classical and Qualitative, Pearson Education, New Jersey, 2004.
5. S.L.Ross, Differential Equations, 3rd edition, Wiley, New York, 1984

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Lisans öğreniminden elde edilen yeterlilikleri temel alarak, aynı ya da farklı bir alandaki bilgileri geliştirebilme ve derinleştirebilme yeteneğine sahip olur.
2 Bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisine sahip olur.
3 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilir.
4 Alanında, bağımsız olarak, bir problem kurgulayabilir, çözüm yöntemi geliştirerek problemi çözebilir ve sonuçları değerlendirebilir.
5 Alanındaki çalışmalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda, çözümün üretilmesine yönelik sistematik yaklaşımların geliştirilmesinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6 Alanı ile ilgili konularda strateji, uygulama planları ve prensipler geliştirerek elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
7 Alanındaki bilgiyi geliştirerek bunları bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanır.
8 Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri inceleyerek, kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekler, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde sunma becerisine sahip olur.
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilimsel çalışmaları takip ederek araştırma yapacak ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir.
10 Matematik temelli yazılımları, bilişim ve iletişim teknolojilerini bilimsel amaçlı kullanabilir.
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 8 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 96