AKTS - Bilim Kurgu ve Mimarlık

Bilim Kurgu ve Mimarlık (MMR325) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilim Kurgu ve Mimarlık MMR325 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Gizem Kuçak Toprak
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Gelecek öngörüleri ve mekan tasarımları üzerine bir tartışma zemini oluşturmak; gelecek ve mimarlık arasındaki ilişkiyi bilim kurgu aracılığı ile incelemek; değişmesi olası olan toplumsal ve kültürel veriler doğrultusunda gelecekte karşımıza çıkabilecek mekan türleri ve tasarımları üzerine fikirlerin hangi yöntem ve verilerle geliştirilebileceğini tartışmak; bilim kurgu aracılığı ile mekan ve zamana ilişkin tartışma ortamı yaratmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mekanı etkileyen değişimlerin sınırlarının bilinen gerçeklerle sınırlı kalmama olasılığının farkındalığı; farklı tür mekansal tasarım süreçlerinde gelecek öngörülerinin önemini anlama; bu süreçlerde zihnin özgür bırakılmasının ve bilinen gerçeklikler dışındaki olasılıklar üzerinden kurgu oluşturmanın önemini ve yollarını öğrenme.
Dersin İçeriği Değişimlerden (toplumsal, kültürel, politik, ideolojik, teknolojik) etkilenen farklı tür mekânların tasarım verileri ve sonuçları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması, tanışma. Bilim Kurgu ve Mimarlık üzerine kısa video izletimleri.
2 Bilim, kurgu, kuram, kılgı nedir? Bilim Kurgu nedir ve hangi alanlar ile ilişkilidir? Fen Bilimleri ve sosyal bilimler ile bilim kurgu arasındaki ilişki. Bilim Kurgunun temaları nelerdir? Bilim Kurgu ile ilgilenmenin ve araştırmanın tasarıma etkileri nelerdir? Bilim Kurgu ve Mimarlık üzerine kısa video izletimleri. Çalışma: Bilimsel gelişmeler doğrultusunda gelecekte değişmesi, dönüşmesi, var veya yok olması mümkün olan bir mekanı, senaryosu ile birlikte anlatmak.
3 Bilimsel gelişmeler doğrultusunda gelecekte değişmesi, dönüşmesi, var veya yok olması mümkün olan bir mekanı, senaryosu ile birlikte anlatmak. Jules Verne-Ay’a Yolculuk Kitabı ile bilim kurgu üzerine aktarımlar. Bilim Kurgu ve Mimarlık üzerine kısa video izletimleri
4 Bilim Kurgunun temalarının mimarlık alanı ile ilişkisinin ele alınması (Değişim, gelecek, mekan; gerçek mekan, sanal mekan; yapma ve yıkma eylemleri; mekansızlık, zamansızlık…) Bilim Kurgu ve Mimarlık üzerine kısa video izletimleri Çalışma: Bilim Kurgunun konusu olan gelişmeleri inceleyerek mekanı etkileme olasılığı olan gelişmeleri ve mekana olası yansımalarını değerlendirmek.
5 Bilim Kurgunun konusu olan gelişmeleri inceleyerek mekanı etkileme olasılığı olan gelişmeleri ve mekana olası yansımalarını değerlendirmek. Bilim Kurgu ve Mimarlık üzerine kısa video izletimleri
6 Bilim Kurgunun konusu olan gelişmeleri inceleyerek mekanı etkileme olasılığı olan gelişmeleri ve mekana olası yansımalarını değerlendirmek. Bilim Kurgu ve Mimarlık üzerine kısa video izletimleri
7 Bilim Kurgunun konusu olan gelişmeleri inceleyerek mekanı etkileme olasılığı olan gelişmeleri ve mekana olası yansımalarını değerlendirmek. Bilim Kurgu ve Mimarlık üzerine kısa video izletimleri
8 Le Voyage Dans la Lune (1902) ve Metropolis (1927) filmlerinin incelenmesi. Bilim Kurgu ve Mimarlık üzerine kısa video izletimleri Çalışma: Her öğrencinin bir film seçerek bilim kurgu ve mimarlık arasındaki ilişkiyi irdelemesi.
9 Film Sunumları
10 Film Sunumları
11 Film Sunumları. Dönem Sonu Çalışması: Bilimsel gelişmeler doğrultusunda gelecekte değişmesi, dönüşmesi, var olması mümkün olan bir mekanı, senaryosu ile birlikte anlatmak. (yazı, poster, kısa video sunumları)
12 Dönem Sonu Çalışma Kritik: Bilimsel gelişmeler doğrultusunda gelecekte değişmesi, dönüşmesi, var olması, yok olması mümkün olan bir mekanı, senaryosu ile birlikte anlatmak. (yazı-poster sunumları)
13 Dönem Sonu Çalışma Kritik: Bilimsel gelişmeler doğrultusunda gelecekte değişmesi, dönüşmesi, var olması, yok olması mümkün olan bir mekanı, senaryosu ile birlikte anlatmak. (yazı-poster sunumları)
14 Dönem Sonu Jürisi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kaku, M. İnsanlığın Geleceği.
3. Hawking, S. Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar.
4. Einstein, A. Benim Gözümden Dünya.
Diğer Kaynaklar 2. Kaku, M. Geleceğin Fiziği.
5. More, T., Ütopya, İş Bankası Kültür Yayınlar, 2014. ISBN: 9789754587395
6. Clear, N., The Oxford Handbook of Science Fiction. Chapter 21 Architecture, Edit
7. Lang, F., Metropolis, 1927.
8. Blomkamp, N., Elysium, 2013.
9. Pfister, W., Transcendence, 2014.
10. Nolan, C., Inceptiın, 2010.
11. Natali, V. Cube, 1997.
12. Spielberg, S. Artifical Intelligence, 2001.
13. Kosinski, J., Oblivion, 2013.
14. Spielberg, S., War of the Worlds, 2005.
15. Scott, R., The Martian, 2015
16. Cuaron, A., Gravity, 2013.
17. Nolan, C., Interstellar, 2014.
18. Tyldum, M. Passengers, 2016.
19. Wachowski, L., Wachowski A., Matrix, 1999.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 3 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 25
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi. X
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi. X
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi. X
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama 3 1 3
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 3 9
Sunum/Seminer Hazırlama 3 3 9
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 75