AKTS - Kent Planlama İlkeleri

Kent Planlama İlkeleri (MMR311) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kent Planlama İlkeleri MMR311 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Bora Baysal
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mimarlık mesleğinin temel uygulama alanı olan Kent'in ve Kent Planlama disiplininin temel kavramlar, tarihçe, günümüz kentleri ve özellikle tasarım anlamında tanımlanmasını amaçlamaktadır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kent'in ve doğasının, işleyişinin, parçaları ve bütününün ve Kent Planlamanın Mimari tasarımda birlikteliğinin ve ilişkilerinin anlaşılması sağlanır.
Dersin İçeriği Kent'in ortaya çıkışı, farklı dönemlerde gelişimi; kentsel yaşam olgusu ve kenti oluşturan kullanım ve kullanım alanlarının ve etmenlerin mesleki terminolojisi; planlamanın kente yaklaşımı ve farklı kent parçaları ile kent bütününün planlama ilkeleri; kentsel çevreyi şekillendiren etmenler; kentsel kavramlar, veriler ve kentsel alanların iç yapılar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İLK DERS • Kentler ve kentsel sorunların kaynakları; doğaları ve Şehir Planlama hakkında genel bilgilendirme • Türkiye'de Planlama pratiği. Farklı meslekler ile ilişkileri, (Ulus merkez kıraathanesi sakinleri bakış açısı ile değil!) mesleki olarak Planlamaya teorik ve uygulamalar açısından bakabilmek. • Dersin ve konuların kısa tanıtımı, sınavlar ve devamlılık, • Makaleler, okuma, kütüphane ve internet kullanımı, kaynak belirtme. • Mekansal problemlere farklı mesleklerin çözüm yaklaşımları (mimarlık, mühendislik, şehir planlama) • Kentsel mekan; Nitelik ve niceliksel tanımlar, algılama. (Geschtallt) • Görsel ve fiziksel elemanlar, imgeler. (Kevin Lynch)
2 ŞEHİR (KENT) NEDİR? • Farklı tanımlar; nüfus'a göre, sosyal ve kültürel altyapı'ya göre, ekonomik ilişkiler bütünü, fiziksel belirleyiciler, yönetimsel tanımlar • Kentsel x Kırsal
3 PLANLAMA DEYİNCE... • Problem çözme süreci olarak planlama, • Kentsel problem türleri, kategorizasyon, • kentsel problemleri çözmek, neden? Nasıl? Kimin için? • Planlama; Bilimmi, sanat mı, teknoloji mi? • Kentsel çalışmalar ile kent planlama arasındaki fark. • Kentsel Tasarım ve Peyzaj bileşenleri
4 İLK ŞEHİRLERİN ORTAYA ÇIKMASI • Neden bazı yerleşimler ileride kentsel olarak nitelenecek bir karakter kazandı? • Tarımsal Artı Ürün (Jane Jacobs)
5 FARKLI TİPLERDE ŞEHİRLER? • Literatürde çeşitli tanımlar; coğrafi lokasyona göre, hakim ekonomik fonksiyon, nüfusa göre (Doxiadis), fiziksel şekil... • Sıra – büyüklük (Rank size rule) kuramı ve Yerleşim hiyerarşisi • Öncellik (primacy) ve sorunları • Art-alan (hinterland) ve pazar (etki) alanı (market area)
6 KENTLEŞME • Genel tanımlar • Sosyal ve kültürel tanımlar/veriler, farklar; kent kültürü • Ekonomik gerçekler/değişimler • Fiziksel tanımlar/3. Boyutta değişim • Gelişmekte olan, gelişmiş ve 3. dünya (olarak tabir edilen) ülkelerde kentleşme süreci, ortak ve farklı noktalar, tetikleyiciler, sonuçlar • Metropoliten büyüme x gelişme, • parazit ve üreten şehir kavramları • Türkiye'de kentleşme üzerine rakı sohbetleri..
7 KENTSEL MAKROFORM, NE OLA Kİ? • Kentlerin yerleşimi; lokasyon, oturum ve durum • ilk intiba; yuvarlak, lineer, satelit, yıldızımsı, yoğun, yağ lekesi... • kent merkezi; tek merkezli, çok merkezli, merkez hiyerarşisi • ulaşım ağı; organik, radyal, karesel, ızgara, koridor, • Hakim gelişme yönü ve anlamı • Uydukentler, banliyöler, suburbia Ara Sınav
8 FARKLI TİPLERDE KENTSEL ARAZİ (KULLANIM) DOKULARI • Kentsel aktivite yapısı ve kentsel arazi kullanımı (işin aslı.) • Arazi kullanım düzenleri/örgüleri; Ortak merkezli (concentric zone - Burgess), dilimli (sector - Hoyt), çok merkezli (multiple nuclei - Mc Kienze) arazi kullanım model tanım/teorileri • Doku'da değişimler, kentsel ekoloji, dolma, sızma, boşalma, yoğunlaşma, ayrışma, geceyarısı kuşakları (invasion – succession, concentration – dispersion, segregation, twillight zones...) • Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde kentsel arazi kullanım dokuları, (yahu bu Alman tarlaları neden bu kadar düzenli?) • Kentsel arazi kullanım planlaması ve işletmeciliği, örn; depresyon alanları • Tarımsal ve kentsel toprak • Kentsel Arazi değerleri • Kentsel arsa spekülasyonu, Kentsel arazi üretimi • vergilendirme,
9 MERKEZİ ÇALIŞMA ALANI (TÜRKÇESİ: KENT MERKEZİ MİA) • kent merkezlerinin hiyerarşisi • merkezilik, ulaşılabilirlik • MİA • MİA'nın formu ve gelişme yönü • Merkezde planlama – kentsel tasarım
10 KENTSEL KONUT ALANLARI • Planlı konut alanları, gecekondular, gettolar, çöküntü alanları, banliyöler, tarihi alanlar • sosyal gruplar ve fiziksel dönüşümün dokusu • konut stoğu • gecekondular ve planlama • TOKİ ve uygulamalarına bir bakış, ne oluyor yahu?
11 KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI • kentsel endüstri bölgeleri yerleşimi • organize sanayi bölgeleri • küçük sanayi bölgeleri • planlama
12 DOĞAL ÇEVRE VE KENT • İnsan – çevre etkileşiminde entegre bir sistem olarak kent • bir açık sistem olarak kent • Kentin coğrafi ve topografik yerleşimi • mikro iklim • yeşil alanlar • doğa ile planlama
13 KENTSEL ULAŞIM • kentsel aktiviteler ve trafik yaratılması; orjin – hedef, dolanım, sabah ve akşam trafiği, trafik felci • ulaşılabilme ve kentsel toprak değeri • hareket mod'ları, rota kapasiteleri • yayalar • motorlu trafik; içinden ve kentsel by-pass • yolların hiyerarşisi • kamu x özel taşımacılığı • park • kentsel ulaşım planlaması
14 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI • Kentsel su ihtiyacı ve karşılanması • kentsel lağım altyapısı ve yagmur suyu drenajı (sifonu kaç kez çekmeli?) • elektrik • çöplükler, metan; yakıt ve kömür depolama, doğalgaz • teknik altyapı ve kentsel makroform
15 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. • Curran, R. J. (1980) Architecture and the Urban Experience. New York: Van Nostrand Reinhold.
2. • Çelik, Z., Favro, D. ve Ingersoll, R. (2007) Şehirler ve Sokaklar (çev. Altınok, B.). İstanbul: Kitap Yayınevi.
3. • Krier, R. (1979) Urban Space. London : Academy Editions.
4. • Holod, Evin and Özkan (eds.). Modern Türk Mimarlığı. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Yayınları.
5. • Tekeli, İ. (1982) Türkiye’de Kentleşme Yazıları. Ankara.
6. • Tekeli, İ. (1998) “Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması” Sey, Y. (ed.). 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları , ss. 1-24.
7. • Lynch, K. (1960) Kent İmgesi. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
8. • Mumford, L. (1961). The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. New York, Harcourt, Brace & World.
9. • Yavuz, A. T. (Ed.). Tarih İçinde Ankara. Ankara: TBMM Basımevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 25
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi. X
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi. X
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama. X
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama. X
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama. X
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama. X
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 8 8
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 82