AKTS - Fiziksel Çevre Denetimi II

Fiziksel Çevre Denetimi II (MMR382) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fiziksel Çevre Denetimi II MMR382 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MMR 202 Mimari Tasarım II.; MMR 253 Yapım Bilgisi I.
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Filiz Bal Koçyiğit
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı mimari tasarım sürecinde bilinmesi gereken çevresel verilerin tanınması; günümüz koşullarında tükenen enerji kaynaklarının yerine kullanılabilecek yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının tasarım sürecinde kullanılabilmesi ve enerji etkin tasarımlar oluşturulabilmesi amacı ile sürdürülebilir enerji kaynaklarının nasıl kullanılabileceğinin öğrenilmesi; yapıların elektrik, temiz ve kirli su, ısıtma tesisatlarının uygulanabilmesi ve tasarımlarda hayati önem taşıyan yangın güvenliğinin bilinmesinin sağlanmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi tamamlayan öğrenci: - Temiz yenilenebilir enerji kaynaklarının mimari tasarımda nasıl kullanılabileceğini öğrenir. - Yapılarda tesisat uygulamasını görür. - Mimari tasarımlarında yangın güvenliği uygulamalarını görür.
Dersin İçeriği Doğal ve yapay enerji kaynakları. Tesisat bilgileri (temiz ve kirli su, ısıtma, aydınlatma) yapım ve kullanım aşamasında mimari projelerde yangına karşı alınması gereken teknik önlemler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konunun anlatılması öğrencilerden beklenenlerin bildirilmesi. Genel amaçlı anlatım için animasyonlarla hızlı bir genel anlatım sunumu. (Bireysel ödev ve grup projeleri dağıtılması, proje gruplarının oluşturulması)
2 Küresel enerji sistemleri. Güneş Enerjisi. Güneş açıları, güneş panelleri, güneş enerjisi kazancı sağlayan teknik yöntemler. Birincil enerji kullanımının başlıca sektörleri. 2030'a elektriksel kapasite ilaveleri, dünya enerji kaynakları, enerji tasarrufu rolü. Gelecekteki Enerji Tahmini Min.
3 Güneş ve ısı kazanç- kayıp analizleri. Güneşten korunma, düşey güneş kırıcıları; açıları, yönleri, geometrileri. Yatay güneş kırıcıları; ; açıları, yönleri, geometrileri. Enerji politikası. Yenilenebilir enerji için uluslararası politikalar. Ekonomik yöntemler. Ekonomik açıdan etkin seçimler yapın. Ekonomik - değerlendirme yöntemleri, risk değerlendirmesi, değerlendirme yapı taşları.
4 Rüzgar enerjisi. Türkiyede ve dünyada rüzgar enerjisi kazancı . Bölgelere göre rüzgar yükleri. Meteorolojik bilgiler ve enerji kazançları Rüzgar tribünleri çeşitleri, kullanım alanları, verimliliği. Çevresel etkiler ve enerji maliyeti. Kirleticinin klogramı başına maliyet. Enerji üretimi için sonuçlar. Depolama alanının yakılması .Dağıtık üretim ve talep tarafı yönetimi. Nesil Teknolojileri 2025 yılına kadar.
5 Su enerjisi. Isı pompaları. Su enerjisinden yararlanmaa yolları. Etkileri. Fayda ve zararları. Enerji tüketimi ve fiyatları için görünüm. Ekonomik büyüme, enerji fiyatları, tüketim, yoğunluk. Elektrik üretimi. Enerji üretimi ve ithalatı. Karbondioksit emisyonu.
6 Öğrenci sunumları. Bir önceki dönem stüdyo projelerinin enerji etkin hale getirilmesi çalışmalarının sunumları
7 Sunumlar ve proje jürisi
8 Isıtma sistemleri, çeşitleri, tesisatları kurulumu ve çalışma prensipleri. Geri bildirim kontrolünün modları.
9 Aydınlatma Sistemeleri, özellikleri, çeşitleri. Enerji verimliliği teknolojileri. Enerji Verimliliği Aydınlatma Teknolojileri ve ticari ve konut sektörlerindeki uygulamaları. Isı pompaları.
10 Havalandırma sistemleri, doğal ve yapay havalandırma. Binalar için enerji denetimleri. Enerji yönetimi programları. Enerji koruma önlemleri.
11 Enerji depolaması, iletimi ve dağıtımı. İletim ve dağıtımda ileri kavramlar. Yenilenebilir kaynakların uygunluğu. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, belediye katı atıkları, biyokütle.
12 Güneş enerjisiyle ısıl enerji konvansiyonu. Aktif güneş ısıtma sistemleri. Pasif güneş ısıtması, soğutma. Rüzgar enerjisi konvansiyonu. Rüzgar türbini aerodinamiği. Rüzgar türbini yükleri. Tepe güç sınırlaması. Diğer rüzgar enerjisi dönüşümü hesabı. Fotovoltaik temel, Teknolojiler ve uygulama.
13 Enerji yanması atıkları. Enerji geri kazanımı için biyo kütle dönüştürme işlemleri. Jeotermal enerji üretimi. Hidrojen Enerjisi Teknolojileri. Yakıt hücreleri.
14 Yangın nedir, nasıl oluşur önleme yöntemleri. Mimari tasarımda yngına karşı önlemler, yangından kaçış.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. BAL KOÇYİĞİT, F. “Energy efficient building principles” lecture notes
2. MIT, Massachusetts Institute of Technology MITOPENCOURSEWARE, Daylighting Technologies for Architects. (2015)
3. HAWKES, Dean , Forster Wayne , Energy Efficient Buildings: Architecture, Engineering, and Environment.” W.W. Norton & Company, 2002
4. KREİTH, F. , Goswami D. Yogi, “Handbook of energy efficiency and renewable energy” CRC Press. New York. 2007.
5. UN HABITAT FOR A BETTER URBAN FUTURE. “Sustainable building design for tropical climates” UN HABITAT, 2014.
6. SANTAMOURİS , M., “ Energy and Climate in the Urban Built Environment” James and James LTD. 2011.
7. CLARKE, J.A. “Energy simulation in building design.” Butterworth Heinemann, 2001.
8. LECHNER, N. ,Heating, Cooling, Lighting: Sustainable design methods for architects. , John Willey &Sons, 2014.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 12 2
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 12 12
Sunum 2 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 46
Toplam 28 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 54
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 46
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi. X
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi. X
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama. X
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama. X
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama. X
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi. X
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 2 28
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj 4 4 16
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 4 4 16
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 118