AKTS - Kentsel Tasarım

Kentsel Tasarım (MMR306) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kentsel Tasarım MMR306 2 2 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
MMR 311 Kent Planlama İlkeleri ve MMR 202 Mimari Tasarım II
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Alan Gezi, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Doç. Dr. Çılga Resuloğlu
 • Öğr. Gör. Feridun Duyguluer
 • Öğr. Gör. Gaye Çulcuoğlu
 • Öğr. Gör. Eren Çağdaş Bilgiç
 • Öğr. Gör. Mustafa Demir
 • Öğr. Gör. Tolga Han Özbilen;
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kentsel tasarımın, tasarım konusu derste tartışılarak özel olarak belirlenen bir kentsel alanın farklı ölçeklerde yürütülen analiz ve tasarım süreçleri ile kuramsal ve uygulamalı olarak öğrenilmesi ve kentsel tasarımın dili ve ifade tekniklerinin edinilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Kentsel tasarım elemanlarının öğrenilmesi
 • Analiz, sentez, değerlendirme, uygulama gibi kentsel tasarım süreçlerinin öğrenilmesi ve kent parçaları üzerinden irdelenmesi.
 • Kentsel tasarım ölçeğinin, diğer ölçeklerle ilişkilendirilmesi.
 • Kentsel tasarım dilinin anlaşılması ve yorumlanması.
 • Kamusal alanların, iç ve dış mekan sürekliliğinin, sert ve yumuşak peyzajın kent mekanı ile ilişkisini anlaşılması ve uygulanması.
Dersin İçeriği Seçilen bir kent parçasının farklı ölçeklerde analitik olarak çalışılması; bir tasarımın geliştirilmesinde farklı ölçeklerde gereken karar alma süreçleri; kentsel tasarım terminolojisi ve dilini yerleştirmek için seçilen okumalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve uygulamalar için öğrenci gruplarının oluşturulması / seçilen çalışma alan(lar)ının tartışılması
2 Kuram: Kentsel tasarımın konumu ve süreçleri / Uygulama: çalışma bölgesinin 1/5000-1/2000 ölçeklerinde tartışılması
3 Kuram: Kentsel tasarımda analiz / Uygulama: çalışma bölgesinin analizleri (1/5000-1/2000) ve alanın tartışılması
4 Kuram: Kentsel tasarımın ilkeleri / Uygulama: çalışma bölgesinin analizleri (1/5000-1/2000) ve alanın tartışılması
5 Kuram: Meydan, sokak ve açık alan ilişkileri / Uygulama: çalışma bölgesi ile ilgili analizler (1/5000-1/2000) ve sentez
6 Kuram: Kentsel peysaj / Uygulama: çalışma bölgesi ile ilgili analizler (1/5000-1/2000) ve sentez-tema ilişkisi
7 Kuram: Kentsel tasarımın değerlendirmesi / Uygulama: çalışma bölgesi ile ilgili analizler (1/5000-1/2000) ve sentez-tema ilişkisi
8 Ara Değerlendirme
9 Ara Değerlendirme
10 Kuram: Ulusal ve uluslararası kentsel tasarım projesi yarışmaları / Uygulama: çalışma bölgesinin işlevi, kentle ilişkisi ve çevre bağlantılarına ilişkin öneriler (1/1000) ve seçilen tema
11 Kuram: Ulusal ve uluslararası kentsel tasarım projesi yarışmaları / Uygulama: çalışma bölgesi için 1/1000 proje önerisi
12 Kuram: Ulusal ve uluslararası kentsel tasarım projesi yarışmaları / Uygulama: çalışma bölgesi için 1/1000 proje önerisi
13 Kuram: Kentsel ütopyalar / Uygulama: çalışma bölgesi için 1/1000 proje önerisi
14 Kuram: Kentsel ekoloji / Uygulama: çalışma bölgesi için 1/1000 proje önerisi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. • Anderson, S. (ed.). (1978) On Streets. Cambridge: MIT Press.
2. • Altman, I. (1989) Public Places and Spaces. New York: Plenum Press.
3. • Gehl, J. (1987) Life between Buildings: Using Public Space. New York: Van Noostrand Reinhold Company.
4. • Çelik, Z., Favro, D. ve Ingersoll, R. (2007) Şehirler ve Sokaklar (çev. Altınok, B.). İstanbul Kitap Yayınevi.
5. • Krier, R. (1979) Urban Space. London : Academy Editions.
6. • Lynch, K. (1960) Kent İmgesi. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
7. • Rossi, A. (1982) The Architecture of the city. Cambridge: MIT Press.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi. X
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama. X
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama. X
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama. X
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi. X
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi. X
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 2 28
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj 5 2 10
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 6 6
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 100