AKTS - Çağdaş Yapı Malzemeleri

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR353) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çağdaş Yapı Malzemeleri MMR353 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Göktürk Gültek
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Temel yapı malzemelerinin seçim kriterleri, performans özellikleri, temel malzemelerin yapıda ve mimari tasarımda uygun kullanımının irdelenmesi, yeni malzeme tasarımını özendirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin, içte, dışta, düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde, tasarlanan yapı karakteristiklerine uygun olarak malzeme, renk, doku, konstrüksiyon seçimi ve önermesi, gerek projede, gerekse yerinde problem çözümü, araştırma ve karar verme becerilerinin geliştirilmesi, alternatif ve yeni ürünleri sorgulayabilmeleri.
Dersin İçeriği Yapı-malzeme-tasarım ilişkileri; yapı malzemelerinin temel özellikleri; kompozit malzemeler; bağlayıcı malzemeler, çimento, alçı, kireç, doğal yapı taşları; beton; sıvalar, mozaik, metaller; doğal ahşap; yapay ahşap; toprak yapı malzemeleri; tuğla, kiremit, seramik, porselen, cam, plastikler; levhalar-kaplamalar, profiller, köpükler, dokumalar, yüzey bitirme malzemeleri; boyalar, vernikler, cilalar. mekanik ve fiziksel malzeme deneyleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel giriş, Tanışma, Yapı-Malzeme-Tasarım ilişkileri
2 Yapı malzemesi seçim kriterleri, yapı malzemesi normları, performans tanımı
3 Yapı malzemelerinin performans özellikleri: Strüktürel servis özellikleri, mekanik mukavemet, gerilme, deformasyon tanımları, Fiziksel özellikler, ısı, su sorunları, akustik, hijyenik özellikler, yangın dayanımı, deney yöntemleri ve referans standartlar
4 Yapı malzemelerinin performans özellikleri: Teknolojik özellikler, sertlik özelliği, yıpranma ve aşınma dayanımı, kompozit katmanların adezyonu, birlikte kullanıldığı malzemelerle uyum, kimyasal özellikler, deney yöntemleri ve referans standartlar
5 Kompozit yapı malzemesi: Tanımı, bağlayıcı madde türleri, mineral bağlayıcılar, reçine-tutkallar, bitüm ve asfalt
6 ARA SINAV 1
7 Doğal taşlar: Performans özellikleri, mekanik, fiziksel, teknolojik özellikler, yapıda strüktürel ve konstrüktif kullanımı, deney yöntemleri ve referans standartlar
8 Yapay taşlar: Performans özellikleri, mekanik, fiziksel, teknolojik özellikler, yapıda strüktürel ve konstrüktif kullanımı, deney yöntemleri ve referans standartlar
9 Beton: Performans özellikleri, mekanik, fiziksel, teknolojik özellikleri, yapı üretiminde strüktürel ve konstrüktif olarak kullanımı, deney yöntemleri ve referans standartlar, Beton türleri, yüzey işlemleri, sıvalar, dolgu betonları, mozaik, prekast yapı bileşenleri
10 Metaller: Sınıflandırma ve türler, mekanik, fiziksel, teknolojik özellikleri, yapıda kullanımı
11 Doğal ahşap: İç yapısı, mekanik, fiziksel, teknolojik özellikler, deney yöntemleri ve referans standartlar
12 Yapay ahşap malzemeler, lamine ahşap, yonga levhalar, yapıda strüktürel ve konstrüktif kullanım özellikleri, deney yöntemleri ve referans standartlar
13 Toprak yapı malzemeleri: Tuğla, kiremit, seramik, porselen, cam
14 Plastikler: Genel performans özellikleri levhalar-kaplamalar, profiller, köpükler, dokumalar
15 Yüzey bitirme malzemeleri: Boyalar, badanalar, vernikler, cilalar
16 ARA SINAV 2

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. CHING, Francis, D.K., Building Construction Illustrated, John Wiley & Sons Inc. New York, USA., 2001.
2. DANIELS, Klaus., Advanced Building Systems, A Technical Guide for Architects and Engineers., Birkhauser, Basel, Switzerland, Germany, 2003.
3. CHING, Francis, D.K., İç Mekân Tasarımı – Resimli, Yapı-Endüstri Merkezi A.Ş. İstanbul, 2004.
4. BOVILL, Carl., Architectural Design: Integration of Structural And Environmental Systems., Van Nostrand Reinhold, New York, USA., 1991.
5. NEUFERT, Ernst., Neufert: Yapı Tasarım Bilgisi., Verlag Ullstein GmbH., Frankfurt/Berlin, Germany, 1983.
6. RAMSEY, Charles,G., SLEEPER, Harold, R., The American Institute of Architects: Architectural Graphic Standards, USA., 1981.
7. ALLEN, Edward., How Buildings Work: The Natural Order of Architecture., Oxford University Press, New York, USA., 1980
8. OLIN, Harold, B., SCHMIDT, John, L., LEWIS, Walter, H., Construction: Principles, Materials and Methods., Van Nostrand Reinhold, New York, USA., 1995.
9. ELDEM, Sedat, H., Yapı, Arpaz Matbaacılık, İstanbul, 1973.
10. Rosen, H., Construction Materials for Architecture, Krieger Publishing.
11. Toydemir, N., vd., Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayınevi.
12. Illston, J. M., Construction materials: their nature and behaviour, E & FN Spon.
13. Hornbostel, C., Construction materials: types, uses, and applications, Wiley
14. Patterson, T. L., Construction materials for architects and designers, Prentice Hall Englewood Cliff.
15. Eriç, M., Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayınevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 2 5
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 5
Sunum 2 5
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 24 95
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi. X
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama. X
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama. X
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama. X
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama. X
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama. X
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 2 4 8
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 2 12
Sunum/Seminer Hazırlama 2 4 8
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 2 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 75