AKTS - Strüktürel Tasarım I

Strüktürel Tasarım I (MMR331) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Strüktürel Tasarım I MMR331 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MMR 232 - Strüktürel Davranış ve Analiz
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Mustafa Erşan Göksu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin içeriği Strüktürel sistemlerin malzemeye ilişkin olarak anlaşılması, Farklı strüktür sistemlerin ve bu sistemlerin ardındaki mekanizma/mantığın anlaşılması, Farklı strüktürel sistemlerle tasarım yapma imkan ve limitlerinin anlaşılması, Dünyada tanınmış binalarda kullanılan farklı strüktürel sistemleri tanımak, Derste vurgu strüktürel analizden çok temel strüktürel kavramlar ve bu sistemlerin grafik sunumu üzerine olacaktır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çeşitli strüktürel sistemleri, bu sistemlerin işlevlerini ve malzemelerini analiz edebilecekler.
  • Karşılaştıkları yapı sistemleri için uygun inşaat malzemeleri ve montaj yöntemleri seçimlerini yapabilecekler.
  • Ön tasarım aşamasında karşılaştıkları farklı geometriler için doğru strüktürel sistemi öngörebilecekler.
  • Çeşitli strüktürel sistemlerin uyum yeteneği, verimliliği ve limitleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır
Dersin İçeriği İnşaat ve detay tasarımı kapasitelerinin geliştirilmesi; strüktürel sistemlerin analizi; uygun tekniklerin, malzemelerin ve bu malzemelere ait özelliklerin kavranması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders programının incelenmesi: Giriş, yoklama ve süreç. Tarihsel bağlam içinde strüktürel sistemler, Strüktürel sistemlerin tanımlanması: Tanım, görev, malzeme ve seçim kriterleri. Giriş. Metin dağıtımı ve tartışma
2 Tarihsel bağlam içinde strüktürel sistemler, Strüktürel sistemlerin tanımlanması: Tanım, görev, malzeme ve seçim kriterleri Metin dağıtımı ve tartışma
3 Ahşap strüktürler: Ağır ahşap karkas, hafif ahşap karkas Ahşap strüktürlerin inşa yöntemlerine giriş ve örneklerin incelenmesi
4 Ahşap strüktürlü tanınmış binaların incelenmesi. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri
5 Yığma yapılar: Tuğla duvarlar, taş ve beton duvarlar. Yığma yapı örneklerinin incelenmesi. Yığma yapıların inşa yöntemlerine giriş ve örneklerin incelenmesi. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri.
6 Çelik ve hafif çelik strüktürler Çelik strüktürlerin inşa yöntemlerine giriş ve örneklerin incelenmesi
7 Çelik strüktürlü tanınmış binaların incelenmesi Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri.
8 Beton strüktürler: Yerinde dökme ve prefabrik beton strüktürler. Beton strüktürlerin inşa yöntemlerine giriş ve örneklerin incelenmesi
9 Öngerilimli Beton Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri
10 Beton strüktürlü tanınmış yapıların incelenmesi Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri
11 Gergili strüktürler: Birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri. Gergi strüktürlü binaların incelenmesi Membran ve halat benzeri malzemelerin inşa yöntemlerine giriş. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri
12 Kabuk strüktürler: Form, alan, fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri Kabuk strüktürlerin inşa yöntemlerine giriş ve örneklerin incelenmesi.
13 Kabuk strüktürlü tanınmış yapıların incelenmesi. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri.
14 Tanınmış yüksek yapıların incelenmesi Yüksek binalarda strüktürler ve örneklerin incelenmesi.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. H. Deren, E. Uzgider, F. Piroğlu, E. Çağlayan, “Çelik Yapılar”, Çağlayan Kitapevi, 3. baskı, (2008).
2. Y. Odabaşı, “Ahşap ve Çelik Yapı Elemanları”, Beta Yayınları, (1992).
3. R.L. Brockenbrough, F.S. Merritt, “Structural Steel Designer's Handbook”, McGraw-Hill1, (1994).
4. H. Deren, E. Uzgider, F. Piroğlu, E. Çağlayan, “Çelik Yapılar”, Çağlayan Kitapevi, 3. baskı, (2008). • “Ahşap ve Çelik Yapı Elemanları”, Y. Odabaşı, Beta Yayınları, (1992).
5. E. Keyder, S.T. Wasti, “Çelik Yapı Elemanları”, Bizim Büro Basımevi 1. baskı, (2010).
6. A. Z. Öztürk, “Çelik Yapılar Kısa Bilgi ve Çözülmüş Problemler”, Birsen Yayınevi, 4. baskı, (2007).
7. M. Karaduman, “Çelik Yapılar”, Nobel Yayın Dağıtım, 6. baskı, (2010). • “Çelik Yapılar”, T. Nedim Uluğ, Teknik Kitaplar Yayınevi, (1977).
8. R.L. Brockenbrough, F.S. Merritt, “Structural Steel Designer's Handbook”, McGraw-Hill1, (1994).
9. E.H. Gaylord, C.N. Gaylord, J.E. Stallmeyer, “Design of Steel Structures”, McGraw-Hill, (1992).
10. W. T. Sequi, “Steel Design”, United Kingdom: Cengage Learning, Fourth Edition, (2007).
11. Standart ve Yönetmelikler • TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları • TS 4561 Çelik Yapıların Plastik Teoriye Göre Hesap Kuraları • TS 3357 Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimlerin Hesap ve Yapım Kuralları
12. Standart ve Yönetmelikler • TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri • İMO-01.R-01/2005 : Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimler- Hesap, Yapım ve Muayene kuralları”, İMO İstanbul Şubesi, Çelik Yapılar Komisyonu
13. Standart ve Yönetmelikler • İMO-02.R-01/2008 : Çelik Yapılar - Hesap Kuralları ve Proje Esasları” İMO İstanbul Şubesi, Çelik Yapılar Komisyonu, (2008) • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Binalar Hakkında Yönetmelik (2007)
14. Standart ve Yönetmelikler • TS 648 , Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları. • İMO-02.R-01/2008, Çelik Yapılar - Hesap Kuralları ve Proje Esasları” İMO İstanbul Şubesi, Çelik Yapılar Komisyonu, (2008)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi. X
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi. X
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama. X
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama. X
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama. X
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi. X
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 118