AKTS - 20 Yüzyılda Mimarlık ve Toplum söylemi

20 Yüzyılda Mimarlık ve Toplum söylemi (MMR443) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
20 Yüzyılda Mimarlık ve Toplum söylemi MMR443 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
Yalnızca üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri alabilir
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Haluk Pamir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sosyal, Kamu, Toplum ve Mimarlık mekanlarının nasıl inşa edildiğini tartışmak. Mimarlığın bu mekanları tasarımla ve yapılaşma ile nasıl yorumladığını anlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal, kamu ve Toplum için tasarım yaparken bunlara ait mekan özelliklerini bilerek davranmak. Bu mekanlarda daha önce üretilmiş tasarımlara ait birikimi bilerek projelendirmek.
Dersin İçeriği Toplum ve mimarlık ilişkileri bağlamı; 20. yüzyıl Avrupa mimarlarından örneklerle toplum ve mimarlık ile ilgili kavramsal yaklaşımlar ve mimarlık üretimleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mekan Kavramının Açılımı. Mimarinin Mekan İçindeki Yeri. Kişi-Kültür-Sosyal Mekan Kavramlarının Açılımı. Toplum kavramının Arakesit oluşturması,
2 Sosyal Boyutunda Toplum için Mimari Tartışması. Mimari’de Sosyal Amaç (Social Purpose in Architecture) , Sosyal Sorumluluk (Social Responsibility), Toplum İçin Tasarım (Community Design), Demokrasi ve Mimarlık (Democracy and Architecture), Katılımcı Tasarım (Participation), Çevresel Değerlendirme (Environmental Evaluation), Yapı Değerlendirmesi ( Building Appraisal). Yapı Standartları (Building Standards). Ödev: Dezavantajlılar için Mimari Tasarım Okumaları
3 Dezavantajlılar için Toplumsal Duyarlılığı olan Mimari ilişkisi. Konuşmacı: Sn. Bülent Kelleci Ödev: TOKİ Değerler Kitabı Okuma Parçaları ve Marmara Belediyeler Birliği Makalesi (Pamir)
4 TOKİ Yerleşimleri İçin Toplumsal Değerler ve Standartlar Tartışması Konuşmacı: Prof. Dr. Melih Pınarcıoğlu Ödev: Turgut Cansever ve Cengiz Bektaş Okumaları
5 Mimar Turgut Cansever’in ve Mimar Cengiz Bektaş’ın Mimarileri Tartışması Ödev: MAHALLE ve KOMÜN Kitapları Okumaları
6 MAHALLE ve KOMÜN Kitapları Üzerine Tartışma Ödev: Hümanist Mimar Christopher Alexander’ın Çalışmaları ve Örüntü Dili Okumaları
7 Christopher Alexander ve Serge Chermayeff’in Toplum ve Mahremiyet (Community and Privacy) Tartışmaları ve Örüntü Dili Çalışmaları Ödev: İlhan Tekeli’den Toplum ve Mimarlık Yazıları
8 İlhan Tekeli’nin Mimarlık, Mimar-Toplum Araştırmalarına Katkıları Üzerine Tartışmalar
9 Genel Tartışma ve Sosyoloji Çalışmalarının Bir Birimi Olarak Toplum. Durkheim, Simmel, Bauman, Oğuz Işık Çalışmaları Ödev: CIAM ve TEAM 10 okumaları
10 CIAM TEAM X e Karşı. LE Corbusier, Smithsons, Aldo Van Eyck, Weisenhoff Siedlung, Berlin IBA, Fransız Kamu Konutları, İngiliz GLC Konutları. Ödev: Toplum İçin Tasarım Kavramları: Sürdürülebirlik, Değişim, Uyum, Katılım
11 Toplum İçin Tasarım Kavramlarını Tartışmak John Habraken, Lucien Kroll, PSHAAK, Pamir Ödev: Genel Tartışma İçin Hazırlık
12 GENEL TARTIŞMA: Her Öğrenci Kendisine Sorulan Soruya Yanıt Verecek Ödev: Her Öğrenci Grubu Yapılacak Araştırma İçin Hazırlık Yapacak
13 Öğrenci Grupları Araştırma Teklif Sunuşları
14 ALAN ARAŞTIRMASI
15 Öğrenci sunuşları
16 Final Sunuşlar

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Taşçı, Hasan Şehir Mekan Meydan İstanbul: Kaknus Yayınları, 2014
2. Heynen, Hilda Mimarlık ve Modernlik İstanbul: Versus, 2011
3. Altınok, Bilgi Şehirler ve Sokaklar İstanbul: Kitap Yayını, 2006
4. Pamir, Haluk Konut Alanlarında Kentsel Çevresel Standartlar İçin Bir Değerler Sistemi Önerisi Ankara: TOKİ yayını, 2010
5. Le Corbusier Yeni Bir Mimariye Doğru İstanbul: YEM Yayını, 2009
6. Davidson, Cynthia (Der.) ANYTIME Ankara: Mimarlar Derneği, 2000
7. Pamir, Haluk (Der.) ANY Seçmeler Ankara: Mimarlar Derneği, 1998

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 10 9
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 20
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 10
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 13 99
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi. X
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi. X
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi. X
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama. X
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama. X
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 10 10
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 12 12
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 74