AKTS - Ticari Yapıların İç Mekan Tasarımı

Ticari Yapıların İç Mekan Tasarımı (ICM454) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ticari Yapıların İç Mekan Tasarımı ICM454 Alan Seçmeli 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Özlem Nur Aslantamer
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ticari yapıların iç mekan tasarımı kriterleri doğrultusunda mağazanın tasarım analizi yapılır. Mağaza tasarımının marka kimliği ve imajı ve satılan ürün ile olan ilişkisi, hedef kullanıcı (müşteri) ve satış arasındaki ilişkiyi doğru kurgulama becerisi kazandırılır. v
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mekan ve kullanıcı analizi yaparak, ticari mekan tasarım kriterlerini anlama ve uygulama becerisi geliştirir.
  • Marka kimliği ve imajını, estetik ile fonksiyon arasındaki dengeyi değerlendirirek, plan şeması, aydınlatma, renk, malzeme, akustik, ısı-havalandırma gibi unsurları tasarım sürecine entegre ederek mekan kurgular.
  • Teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak etkili bir proje sunumu hazırlama becerisi edinir.
Dersin İçeriği Ticari yapı kapsamında genellikle bir alışveriş merkezi bünyesinde konumlanan küçük ölçekli bir mağaza problem olarak verilmektedir.Projede bir alışveriş merkezinin sunduğu avantajlarla birlikte o alışveriş merkezinin şartnamesinin getirdiği kısıtlar da göz önünde bulundurularak kimlikli ve fonksiyonel mekânlar tasarlanması beklenir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ve proje hakkında ön bilgi edinilmesi, grupların oluşturulması ve araştırma konusu seçimi Dersin içeriği hakkında ön bilgi
2 Aşama 1: Analiz ve temel kararlar; Marka, marka kimliği ve marka imajı, şartnameler, tasarım elemanları, malzemeleri ve örnek tasarım görsellerinin incelenmesi Araştırma ve Sunum
3 Aşama 1: Analiz ve temel kararlar; Marka, marka kimliği ve marka imajı, şartnameler, tasarım elemanları, malzemeleri ve örnek tasarım görsellerinin incelenmesi Araştırma ve Sunum
4 Aşama 2: Projeye giriş 1/50; planlar, görünüşler, perspektifler Proje çizimleri
5 Aşama 2: Projeye giriş 1/50; planlar, görünüşler, perspektifler Proje çizimleri
6 Aşama 2: İç mekân tasarımı 1/50; planlar, kesitler, perspektifler Proje çizimleri
7 Aşama 2: İç mekân tasarımı 1/50; planlar, kesitler, perspektifler Proje çizimleri
8 Aşama 2: İç mekân tasarımı 1/50; planlar, kesitler, perspektifler Proje çizimleri
9 Aşama 2: İç mekân tasarımı 1/50; planlar, kesitler, perspektifler, “Gerçek Zamanlı Görüntüleme” Proje çizimleri
10 Aşama 2: İç mekân tasarımı 1/50; planlar, kesitler, perspektifler, “Gerçek Zamanlı Görüntüleme” Proje çizimleri
11 Aşama 2: İç mekân tasarımı 1/50; planlar, kesitler, perspektifler, “Gerçek Zamanlı Görüntüleme” Proje çizimleri
12 Aşama 3: İç mekân tasarımı 1/20; planlar, kesitler, görünüşler, perspektifler, “Gerçek Zamanlı Görüntüleme” Proje çizimleri
13 Aşama 3: İç mekân tasarımı 1/20; planlar, kesitler, görünüşler, perspektifler, “Gerçek Zamanlı Görüntüleme” Proje çizimleri
14 Aşama 4: Mizanpaj Pafta tasarımı
15 Aşama 4: Mizanpaj Pafta tasarımı
16 Final Teslim Final Jüri Proje çizimleri

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Arslan, M., & Bayçu, S. (2006). Mağaza atmosferi (2. baskı). Anadolu Üniversitesi.
2. Arslan, M., & Bayçu, S. (2006). Mağaza atmosferi (2. baskı). Anadolu Üniversitesi.
3. Green, W.R. (2011). Store design: A complete guide to designing sucsessful retail stores. Zippy Books.
4. Shepard, J. (2011). Retail spaces: Small stores under 250 m2 [2,700 sq. ft.]. Innovative Logistics LLC.
5. Shepard, J. (2013). Retail spaces: Small stores, No. 2. RSD Publishing.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 9 50
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İlkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 Veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 Verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 Temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 Bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle tasarım fikri geliştirme/mekân yaratma. X
9 İnsan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimarlık, mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 Aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 Doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 9 2 18
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 100