AKTS - Marka ve İşletme Odaklı Tasarım

Marka ve İşletme Odaklı Tasarım (ICM356) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Marka ve İşletme Odaklı Tasarım ICM356 Alan Seçmeli 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör.
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Güncel içmimari projelerde işletme/marka gereksinimlerine, marka kimliği ve markalaşmaya, algı tasarımı/yönetimine yönelik bilgilerin piyasa araştırması ve teorik dersler ile öğrencilere aktarılması hedeflenmektedir. Buradan edinilen bilgi ve deneyimler ışığında marka ve işletme odaklı tasarım projelerinin ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı işletme/marka stratejilerinden ve yaklaşımlarından hareketle tasarım alternatifleri geliştirir.
  • Çok şubeli perakende satışa yönelik işletmelerin kimliklerinden tip projeler oluşturarak farklı iç mekân tasarımlarına taşır.
  • İşletme algısı dâhilinde marka kimlik tasarımı ve algı yönetimi uygular.
  • İşletme/marka odağında geliştirilen iç mekân tasarımlarının gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını sentezler.
  • Kurum kimliği kapsamında iki ve üç boyutlu görsel elemanlar tasarlar/sunar.
Dersin İçeriği İç mimari tasarım sürecinde işletme/marka olgusu ile ilgili temel bilgiler,popüler kurum kimliği tasarımı ve çok şubeli işletmelerde iç mekân tasarımı,cephe tasarımı,vitrin tasarımı ve mağaza içi stant tasarımı konuları,mağazacılığa yönelik marka oluşturulması örnekler üzerinden anlatılır ve tasarım projeleri oluşturulur.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı, işleyiş süreci ile ilgili bilgilendirme Basılı ve çevrimiçi kaynaklardan ders hakkında bilgi edinilmesi
2 İşletme ve mağazacılık tanımı, strateji ve gereksinimleri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması
3 Marka ve markalaşma: Marka kimliği ve tasarım gereksinimleri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması
4 Algı yönetimi ve popüler kimlik: Marka ve logo algısı Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması
5 Perakende işletmelerde ses/müzik içeren data sistemleri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması
6 Perakende işletmelerde aydınlatma Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması
7 Perakende işletmelerde sektörel malzemeler ve altyapı çalışmaları/Pazar araştırması ödevinin verilmesi Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması
8 Pazar araştırması sonucu seçilen işletme ve markaların özelliklerine yönelik beyin fırtınası çalışması İlgili pazar araştırmasının yapılması
9 Ara Sınav/Eskiz Ara sınava hazırlık amacıyla marka yaratılması
10 Öğrenci Sunumları: Çeşitli sektörlerdeki öncü firmaların cephe, vitrin, logo ve tabela tasarımlarına yönelik Öğrenci sunumlarının hazırlanması
11 Öğrenci Sunumları: Çeşitli sektörlerdeki öncü firmaların modüler mobilya tasarımlarına yönelik Öğrenci sunumlarının hazırlanması
12 Öğrenci Sunumları: Çeşitli sektörlerdeki öncü firmaların mutfak ve ıslak mekân tasarımlarına yönelik Öğrenci sunumlarının hazırlanması
13 10., 11. ve 12. hafta konularına yönelik soru-cevap yapılması ve Dönem Sonu Projesi’nin tanıtılması Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması
14 Dönem Sonu Projesi’ne yönelik uygulama Projeye yönelik çalışmaların hazırlanılması
15 Dönem Sonu Projesi’ne yönelik uygulama Projeye yönelik çalışmaların hazırlanılması
16 Dönem Sonu Projesi’nin tamamlanması Projeye yönelik çalışmaların hazırlanılması

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Cestel, T. (2022). Marka mimarlığın kökenleri. YEM Yayın.
2. Mesher, L. (2013). İç mekan tasarım temelleri 01: İç mekan tasarımında mağaza tasarımı. Literatür Yayıncılık.
3. Locker, P. (2013). İç mekan tasarım temelleri 02: İç mekan tasarımında stant tasarımı ve sergileme. Literatür Yayıncılık.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama 2 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İlkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 Veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 Verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 Temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 Bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle tasarım fikri geliştirme/mekân yaratma. X
9 İnsan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimarlık, mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 Aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 Doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 2 3 6
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Sunum/Seminer Hazırlama 2 3 6
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 6 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 4 4 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 4 2 8
Toplam İş Yükü 100