AKTS - İç Mimarlıkta Temel Tasarım II

İç Mimarlıkta Temel Tasarım II (ICM102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Mimarlıkta Temel Tasarım II ICM102 2. Dönem 4 6 0 7 12
Ön Koşul Ders(ler)i
İç Mimarlıkta Temel Tasarım I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Çılga Resuloğlu
  • Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Bulhaz
  • Araş. Gör. Simay Özkan Bilgiç
  • Araş. Gör. Büşra Nur Erdoğan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, ön koşulu olan ICM 101 Temel Tasarım I dersinde öğretilen tasarımın temel kavramları ile ilgili genel bilginin, gelişmiş ve daha detaylı olarak kullanılmasını hedefler. Soyutlama ve biçimlere/formlara ilişkin dilin ayrıntılı bir şekilde kavratılmasını amaçlar. Düzlemler ve çizgisel elemanlar aracılığı ile hacimlerin organizasyonunu tanımlanmış işlevlere yönelik kurgulanmasını temel alır. Özellikle üç boyutlu kompozisyon oluşturan öğelerin kavratılması ve tasarım süreci becerilerinin kazandırılması dersin önemli hedeflerindendir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Üç boyutlu değişkenleri kontrol ederek hacimler ve/veya mekanlar arası ilişkiler ağının kurgulama becerisini kazanır.
  • Tasarımcıların ve sanatçıların eserleri üzerinden tartışarak sorun/problem çözme sürecini kavrar.
  • Tasarım sürecinde analiz ve sentez yapmayı deneyimleyerek karar verme yetisi kazanır.
  • Uygun tasarım dili ile ifade edeceği üç boyutlu tasarım çözümlerini çeşitli iletişim yöntemleri (görsel ve sözel) ve araçlarını kullanarak ifade eder.
Dersin İçeriği Tasarım öğeleri arasındaki ilişkiler ağını üç boyutlu olarak kurgulatılır. Yaparken öğrenme ve kritik verme yöntemi ile tasarım dilini kavratan uygulamaya yönelik çalışmalardan oluşur. Hacimlere ve/veya mekanlara doku ve renk ilkelerini kullanma biçimleri aktarılır. Ayrıca, ders, el, zihin becerilerinin uygulamalar ve sunumlar aracılığıyla gelişmesini içerir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı, işleyiş süreci ile ilgili bilgi Course description
2 Çizgisel ve yüzeysel elemanlarla üç boyutlu organizasyon Kritik için hazırlık
3 Çizgisel ve yüzeysel elemanlarla üç boyutlu organizasyon Kritik için hazırlık
4 Çizgisel ve yüzeysel elemanlarla üç boyutlu organizasyon Kritik için hazırlık
5 Ara Jüri I Ara Jüri I için hazırlık
6 Hacimler arası ilişkiler, dereceleri, renk ve doku kullanımı Kritik için hazırlık
7 Hacimler arası ilişkiler, dereceleri, renk ve doku kullanımı Kritik için hazırlık
8 Hacimler arası ilişkiler, dereceleri, renk ve doku kullanımı Kritik için hazırlık
9 Hacimler arası ilişkiler, dereceleri, renk ve doku kullanımı Kritik için hazırlık
10 Ara Jüri II Ara Jüri II için hazırlık
11 Mekanlar arası (yaşam birimleri) ilişkiler, dereceleri, renk ve doku kullanımı Kritik için hazırlık
12 Mekanlar arası (yaşam birimleri) ilişkiler, dereceleri, renk ve doku kullanımı Kritik için hazırlık
13 Mekanlar arası (yaşam birimleri) ilişkiler, dereceleri, renk ve doku kullanımı Kritik için hazırlık
14 Mekanlar arası (yaşam birimleri) ilişkiler, dereceleri, renk ve doku kullanımı Kritik için hazırlık
15 Mekanlar arası (yaşam birimleri) ilişkiler, dereceleri, renk ve doku kullanımı Kritik için hazırlık
16 Final Jüri Final Jüri için hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ching, F. D. K. (2007). Architecture: Form, space & order. John Wiley & Sons.
2. Itten, J. (1975). Design & form. Thames and Hudson.
3. Kuban, D. (1973). Mimarlık kavramları. İTÜ Matbaası.
4. Onat, E. (2010). Architecture, form and geometry. Efil Yayınevi.
5. Rasmussen, S. E. (1964). Experiencing architecture (yaşanan mimari). MIT Press.
6. Whyte, L. L. (1968). Aspects of form. Lund Humphries Publishers.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 10
Ödevler 3 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İlkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 Veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 Verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 Temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 Bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle tasarım fikri geliştirme/mekân yaratma. X
9 İnsan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimarlık, mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 Aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 Doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 10 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 8 40
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 300