AKTS - İç Mimarlıkta Temel Tasarım II

İç Mimarlıkta Temel Tasarım II (ICM102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Mimarlıkta Temel Tasarım II ICM102 4 6 0 7 12
Ön Koşul Ders(ler)i
İç Mimarlıkta Temel Tasarım I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, ön koşulu olan ICM 101 Temel Tasarım I dersinde öğretilen tasarımın temel kavramları ile ilgili genel bilginin, gelişmiş ve daha detaylı olarak kullanılmasını hedefler. Soyutlama ve biçimlere/formlara ilişkin dilin ayrıntılı bir şekilde kavratılmasını amaçlar. Düzlemler ve çizgisel elemanlar aracılığı ile hacimlerin organizasyonunu tanımlanmış işlevlere yönelik kurgulanmasını temel alır. Özellikle üç boyutlu kompozisyon oluşturan öğelerin kavratılması ve tasarım süreci becerilerinin kazandırılması dersin önemli hedeflerindendir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım problemi çözerken çok boyutlu değişkenleri kontrol etmeyi ve şekiller/formlar arası ilişkiler ağının kurgulama becerisi kazanır.
  • Uygulamalı örnekler ürettirerek iki ve üç boyutlu algıyı ve el becerisini geliştirir.
  • Eleştirel bakış açısını geliştirerek kişisel farkındalık kazanır.
  • Soyut çalışmalar üzerinden üç boyutluluk görüş ve bilgisini kazanır.
  • İşlev ve üç boyutluluk arasında ilişki kurma becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Tasarım sürecinin bir problem çözme yolu olduğu, yönteminin ise yap-boz sistematiğine dayandığı, sonuca deneyerek ulaşılabildiği ve biçimsel sentezlere ulaşmanın yolları; diğer tasarım alanlarındaki görsel malzeme örnekleri ile tasarım kavramları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı, işleyiş süreci ile ilgili bilgi ve çizgisel elemanlar ile organizasyon- iki boyutlu İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
2 Çizgisel elemanlar ile organizasyon- üç boyutlu Kritik için hazırlık
3 Çizgisel elemanlar ile organizasyon- üç boyutlu Kritik için hazırlık
4 Ara değerlendirme I/ Jüri I Jüri için hazırlk
5 Yüzeysel elemanlar ile hacimlerin organizasyonu Kritik için hazırlık
6 Yüzeysel elemanlar ile hacimlerin organizasyonu Kritik için hazırlık
7 Yüzeysel elemanlar ile hacimlerin organizasyonu Kritik için hazırlık
8 Yüzeysel elemanlar ile hacimlerin organizasyonu Final Çalışma için istenilen malzemelerin temini
9 Ara değerlendirme II/Jüri II Jüri için hazırlık
10 Yaşam birimi-işlev ve üç boyut (mekan) arasında ilişki kurma Kritik için hazırlık
11 Yaşam birimi-işlev ve üç boyut (mekan) arasında ilişki kurma Kritik için hazırlık
12 Yaşam birimi-işlev ve üç boyut (mekan) arasında ilişki kurma Kritik için hazırlık
13 Yaşam birimi-işlev ve üç boyut (mekan) arasında ilişki kurma Kritik için hazırlık
14 Yaşam birimi-işlev ve üç boyut (mekan) arasında ilişki kurma Kritik için hazırlık
15 Final değerlendirme/Jüri Finale hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ching, Francis D. K. (2007) Architecture: Form, Space & Order. New Jersey: John Wiley & Sons.
2. Denel, B. (1973) A method for Basic Design. Ankara: Odtü.
3. Itten, J. (1975) Design &Form. London: Thames and Hudson.
4. Kuban, D. (1973) Mimarlık Kavramları. İstanbul: İTÜ Matbaası.
5. Rasmussen, S. E. (1964) Experiencing Architecture (Yaşanan Mimari). New York: MIT Press
6. Whyte,L.L. (1968) Aspects of Form. London: Lund Humphries Publishers.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 5
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 45
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma. X
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama 1 2 2
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 250