AKTS - Teknik Çizim II

Teknik Çizim II (ICM112) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Teknik Çizim II ICM112 2 2 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 111 Teknik Çizim I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Doç. Dr. İpek Memikoğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi M. Selcan Cihangiroğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi Dilşa Günaydın Temel
 • Dr. Öğr. Üyesi Doğan Can Hatunoğlu
 • Araş. Gör. İpek Şengül
 • Araş. Gör. Büşra Nur Erdoğan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarım ve sunum süreçlerinde yapılacak teknik çizimlerin gerekliliklerine uygun ve eksiksiz çizme yetisini kazandırmak, teknik çizim dilini, standartlarını, kurallarını ve okumasını öğretmek amaçlanır. Mimari projelerde plan, düşey kesit, ölçek, ölçülendirme, rölöve ve perspektif çizme tekniklerini doğru bir şekilde uygulayabilmeleri hedeflenir. Üç boyutlu düşünme, kavrama ve iki boyutlu olarak gördükleri çizimleri iki ve üç boyutlu olarak analiz etme becerilerinin gelişmesini amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • İki ve üç boyutlu düşünme becerisi geliştirir.
 • Develop two and three dimensional thinking skills.
 • Farklı mimari ölçek gerekliliklerine uygun çizim detaylarını uygular.
 • Tasarlanacak veya tasarlanmış projelerin plan, kesit ve görünüşlerini teknik çizim kurallarına göre çizer.
 • Perspektif çeşitleri ve kurallarına göre objelerin ve mekânların perspektiflerini çizer.
Dersin İçeriği Tüm tasarım ve sunum aşamaları sürecinde yapılacak teknik çizimleri kurallarına uygun ve eksiksiz çizme yetisini kazanmak adına çalışmalar içerir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin işleyiş sürecinin aktarılması İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
2 Plan, kesit ve görünüşler hakkında teorik bilgilendirme ve 1/100 ölçekli uygulamalar Ödevin tamamlanması
3 Ölçek kavramı, mimari çizimlerde ölçek kullanımları ve farkları. 1/50 ölçekli mimari çizimler ve uygulamalar Ödevin tamamlanması
4 1/50 ölçekli uygulamalar, rölöve kavramı ve rölöve uygulamaları Ödevin tamamlanması
5 1/50 ölçekli mimari çizimler ve uygulamalar Ödevin tamamlanması
6 1/20 ölçekli mimari çizimler ve uygulamalar Ödevin tamamlanması
7 1/20 ölçekli mimari çizimler ve uygulamalar Ödevin tamamlanması
8 1/20 ölçekli mimari çizimler ve uygulamalar Ödevin tamamlanması
9 Tek kaçışlı perspektif çalışmaları Ödevin tamamlanması
10 Tek kaçışlı perspektif çalışmaları Ödevin tamamlanması
11 Tek kaçışlı perspektif çalışmaları One-point perspective studies
12 Çift kaçışlı perspektif çalışmaları Ödevin tamamlanması
13 Çift kaçışlı perspektif çalışmaları Ödevin tamamlanması
14 Çift kaçışlı perspektif çalışmaları Ödevin tamamlanması, dönem sonu çalışmasına hazırlık
15 Dönem Sonu Çalışması (Aşama 1) Dönem Sonu Çalışmasına hazırlık ve belirtilen aşamanın tamamlanması
16 Dönem Sonu Çalışması (Aşama 2) Dönem Sonu Çalışmasına hazırlık ve belirtilen aşamanın tamamlanması

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Canbulat, T. (2018). İç mimarlıkta teknik resim. Remzi Kitabevi.
2. Ching, F. D., & Juroszek, S. P. (2010). Design drawing. John Wiley & Sons.
3. Kızıl, F. (2023). Artistik perspektif. Yapı Endüstri Merkezi.
4. Onat, E. (2015). Perspektif ve perspektifte gölge çizimi. Efil Yayınevi
5. Şahinler, O., & Kızıl, F. (2008). Mimarlıkta teknik resim. Yapı Endüstri Merkezi.
6. Türkçü, H. Ç. (2005). Mimaride izdüşüm çizim yöntemleri. Birsen Yayınevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama 12 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 12 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 26 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İlkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 Veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 Verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 Temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 Bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle tasarım fikri geliştirme/mekân yaratma.
9 İnsan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimarlık, mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 Aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 Doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 12 4 48
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 1 7
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 12 4 48
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Toplam İş Yükü 175