AKTS - İnce Yapı ve Malzeme II

İnce Yapı ve Malzeme II (ICM212) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İnce Yapı ve Malzeme II ICM212 4. Dönem 2 2 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 211 İnce Yapı ve Malzeme I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
  • Araş. Gör. Dilek Şahin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İç mekânı oluşturan duvar, döşeme, tavan gibi içyapı sistemleri ve detayları, iç mekân malzemelerinin özellikleri ve uygulamalarına dair genel bilgi aktarımında bulunarak, öğrencilerin iç mekân inşa bilgisi ve malzemeleri hakkında bilgilenmesini amaçlar. İçyapı sistemleri (duvar, döşeme, tavan) detayları ve malzeme seçimleri hakkında teknik ve uygulama detay çözümlerini oluşturmayı anlamış olmalarını sağlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İçyapı inşa süreci ve iç mekân inşa bilgisine sahip olarak, bunları temel yapı sistemleri ve uygulama yöntemleriyle ilişkilendirebilir.
  • İç mekân malzemelerinin teknik özellikleri ve uygulama detayları hakkında bilgi sahibi olur.
  • Estetik özellikleri yanında teknik özelliklerini ve performans değerlerini de değerlendirmeye alarak bilinçli malzeme seçimi ve önermesi yapar.
  • İç mekânda kullanılan malzeme detaylarını, geçiş ve bitişleri belirleyebilir.
  • Gerek projede, gerekse yerinde problem çözümü, araştırma ve karar verme becerilerini geliştirir.
Dersin İçeriği Temel yapıya ait sistemlerin içyapıyla olan ilişkisini dikkate alarak; içyapı elemanları (duvar, döşeme, tavan) ve iç mekân malzemeleri, akustik ve ısıl konfor yalıtım malzemeleri ve uygulamaları, yatay-düşey yüzey kaplamaları, kaplama geçişleri ve bitişleri, pencereler, kapılar, ürün seçimi ve uygulamalarına yönelik konuları içerir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgilendirme, ince yapıya giriş, ince yapının uygulama aşamaları -
2 Yapılarda izolasyon ve duvar üzeri ince yapı uygulamaları Araştırma 1
3 İç mekân ve dış mekân zemin döşeme bitiş malzemeleri ve uygulama teknikleri Araştırma 2
4 İç mekân ve dış mekân zemin döşeme bitiş malzemeleri ve uygulama teknikleri Araştırma 3
5 Düşey yüzeyler bitiş malzemeleri ve uygulama teknikleri Araştırma 4
6 Düşey yüzeyler bitiş malzemeleri ve uygulama teknikleri Araştırma 5
7 Grup sunumları Sunum hazırlığı ve ilgili araştırmalar
8 Ara Sınav Ara Sınava hazırlık
9 Korkuluklar ve uygulama teknikleri Araştırma 6
10 Tavan bitiş malzemeleri ve uygulama teknikleri Araştırma 7
11 Eskiz değerlendirme/Stüdyo çalışması 1 Eskiz Değerlendirmeye hazırlık
12 Duvar, döşeme kaplama ilişkisi Araştırma 8
13 Kapılar, geçitler, pencereler Araştırma 9
14 Eskiz değerlendirme/Stüdyo çalışması 2 Eskiz Değerlendirmeye hazırlık
15 Tamamlama ve yorumlar Final Sınavına hazırlık
16 Final Sınav Final Sınavına hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ching, F. D. K., Adams, C., & Tagmat, T. S. (2006). Çizimlerle bina yapım rehberi (Building construction illustrated). YEM Yayın.
2. Daniels, K. (2003). Advanced building systems: A technical guide for architects and engineers. Birkhauser Architecture.
3. Eldem, S. H., & Soygenis, M. (2005). Yapı 1-2-3-4. Birsen Yayınevi.
4. Neufert, E., Neufert, P., Kister, J., & Sturge, D. (2012). Architects' data (4th ed.). Wiley Blackwell.
5. Sarı, A. (1974). Merdivenler. Kutulmuş Matbaası.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 2 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İlkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 Veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 Verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 Temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 Bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle tasarım fikri geliştirme/mekân yaratma.
9 İnsan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimarlık, mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 Aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 Doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 2 4 8
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 100