AKTS - İç Mekan Tasarımı II

İç Mekan Tasarımı II (ICM202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Mekan Tasarımı II ICM202 4 6 0 7 12
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 201 İç Mekan Tasarımı I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Elif Güneş
  • Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Balkan
  • Dr. Öğr. Üyesi Aydanur Yenel
  • Öğr. Gör. Nazlı Nazende Yıldırım
  • Araş. Gör. Gökçe Nur Aykaç
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İç Mimarlık öğrencilerinin problem belirleme, algılama, sorgulama,analiz etme,sentezleme,çözme,karar verme ve çözüm üretme, yaratma yeteneklerinin geliştirilmesi; öğrenciyi sorunsalı daha fazla olan üst projelerin çözümlerine hazırlamak ; onlara etüt , takdim aşamalarında üç boyutlu düşünme ve ifade etme yeteneği kazandırmak. Öğrenciye, tasarım kararlarını alırken, tasarım ilke ve öğelerini kullanma, çevresel verileri değerlendirme, tema-kavram dâhilinde farklı iç ve dış mekânlar üretme, kullanıcıya vermek istediği mesajı yakın çevre tasarımının katkısı ile yansıtan özgün mekân yaratma becerisini kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım sürecinde analiz yapma becerisi kazanır.
  • Analiz sonuçlarına göre sentez yapmayı öğrenir, analizler ve sentezler sonucunda çözüm alternatifleri geliştirir.
  • Özgün tasarımına ait karar verme yetisi kazanır.
  • Uygun tasarım dili ile ifade edeceği iki boyutlu çalışmalar hazırlar.
  • İnsan-çevre ilişkilerini içeren iç mekân değerlendirme sorunlarını çözer.
Dersin İçeriği Çok karmaşık olmayan insan-çevre ilişkilerini içeren bir iç mekan (konut)değerlendirme sorunu; tasarımda işlev ilişkilerinin, engeli olan ve engeli olmayan kullanıcı gruplarına ilişkin bir şekilde biçimlendirmenin, yaratıcı becerilerle oluşumunun sağlandığı çalışma süreci.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ICM 202 dersi işleyiş sürecinin açıklanması, Proje çalışma konusu tanıtımı, tasarım süreci girdilerinin belirlenmesi. Araştırma gruplarının ve konularının seçimi. Fabrika gezisi. Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 Aşama 1-Öğrenci araştırma konularının sunumu. Stüdyo çalışması. Sunum konuları ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
3 Aşama 2-Analiz ve temel kararlar (senaryo ve buna bağlı mimari ihtiyaç programı, yerleşim şemaları, ve tema ile ilgili tasarım kararları). Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
4 Aşama 2-Analiz ve temel kararlar. Aşama 3- Projeye giriş (Vaziyet Planı (1/200), Kat Planları (1/100), Kesitler (1/100), tema ile ilgili tasarım kararları). Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
5 Aşama 3 devam. Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
6 Panel değerlendirmeleri. Tavan Planı ve Malzeme Paftası. Vaziyet Planı (1/200), Kat Planları (1/100), Kesitler (1/100), tema ile ilgili tasarım kararlarınnın hazırlanması.
7 Aşama 3 devam. Eskiz değerlendirmesi 1. Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
8 Ara Jüri 1 değerlendirmesi. Senaryo ve konsept paftası, Vaziyet Planı (1/200), Kat Planları (1/100), Kesitler (1/100), tema ile ilgili tasarım kararları ve renk-malzemem paftasının hazırlanması.
9 Aşama 4-Proje Detaylandırma (Plan (1/50), Kesitler (1/50), Tavan Planı (1/50), Maket (1/50), Perspektif ve Sistem Kesitleri (1/20)). Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
10 Aşama 4 devam. Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
11 Panel değerlendirmeleri Plan (1/50), Kesitler (1/50), Tavan Planı (1/50), Maket (1/50), Perspektif ve Sistem Kesitleri (1/20).
12 Mini Jüri (“Sıra sende” programı). Aşama 4 devam. (Plan (1/50), Kesitler (1/50), Tavan Planı (1/50), Maket (1/50), Perspektif ve Sistem Kesitleri (1/20)).
13 Eskiz değerlendirmesi 2. Ara Jüri 2 değerlendirmesi. Vaziyet Planı (1/200), Plan (1/50), Kesitler (1/50), Tavan Planı (1/50), Maket (1/50), Perspektif ve Sistem Kesitleri (1/20), Senaryo ve konsept paftası, tema ile ilgili tasarım kararları ve renk-malzemem paftasının hazırlanması.
14 Ara Jüri 2 değerlendirmesi devamı. Aşama 5- Seçilen Alan Tasarımı (Plan (1/20), Kesitler (1/20), Tavan Planı (1/20), Perspektifler). Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
15 Aşama 5 devam. Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
16 Final Jüri değerlendirmesi. Vaziyet Planı (1/200), Plan (1/50), Kesitler (1/50), Tavan Planı (1/50), Maket (1/50), Perspektif ve Sistem Kesitleri (1/20), Senaryo ve konsept paftası, tema ile ilgili tasarım kararları ve renk-malzemem paftasının hazırlanması.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Abercrombie, S. (1990). Philosophy of Interior Design. Oxford: Westview.
2. Ching, F. D. K. (2005). Interior Design Illustrated. NY: John Wiley & Sons.
3. Chiara, J. And Zelnik, M. (2001). TimeSaver Standards for Interior Design and Space Planning. New York: McGrawHill.
4. Pile, J. F. (2003). Interior Design. NJ: Prentice Hall.
5. De Vido, A. (1996). House Design: Art and Practice. Wiley.
6. Presiser, W.F.E. and Ostroff, E. (1976). Universal Design Handbook. McGraw-Hill.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum 3 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 5 45
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 15 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma. X
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 3 10 30
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 10 50
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 5 15
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 300