AKTS - İç Mekan Tasarımı II

İç Mekan Tasarımı II (ICM202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Mekan Tasarımı II ICM202 4 6 0 7 12
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 201 İç Mekan Tasarımı I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Elif Güneş
  • Yrd. Doç. Dr. Cengiz Balkan
  • Yrd. Doç. Dr. Aydanur Yenel
  • Öğr. Gör. Nazlı Nazende Yıldırım
  • Araş. Gör. Gökçe Nur Aykaç
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İç Mimarlık öğrencilerinin problem belirleme, algılama, sorgulama,analiz etme,sentezleme,çözme,karar verme ve çözüm üretme, yaratma yeteneklerinin geliştirilmesi; öğrenciyi sorunsalı daha fazla olan üst projelerin çözümlerine hazırlamak ; onlara etüt , takdim aşamalarında üç boyutlu düşünme ve ifade etme yeteneği kazandırmak. Öğrenciye, tasarım kararlarını alırken, tasarım ilke ve öğelerini kullanma, çevresel verileri değerlendirme, tema-kavram dâhilinde farklı iç ve dış mekânlar üretme, kullanıcıya vermek istediği mesajı yakın çevre tasarımının katkısı ile yansıtan özgün mekân yaratma becerisini kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım sürecinde analiz yapma becerisi kazanır.
  • Analiz sonuçlarına göre sentez yapmayı öğrenir, analizler ve sentezler sonucunda çözüm alternatifleri geliştirir.
  • Özgün tasarımına ait karar verme yetisi kazanır.
  • Uygun tasarım dili ile ifade edeceği iki boyutlu çalışmalar hazırlar.
  • İnsan-çevre ilişkilerini içeren iç mekân değerlendirme sorunlarını çözer.
Dersin İçeriği Çok karmaşık olmayan insan-çevre ilişkilerini içeren bir iç mekan (konut)değerlendirme sorunu; tasarımda işlev ilişkilerinin, engeli olan ve engeli olmayan kullanıcı gruplarına ilişkin bir şekilde biçimlendirmenin, yaratıcı becerilerle oluşumunun sağlandığı çalışma süreci.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ICM 202 dersi işleyiş sürecinin açıklanması, Proje çalışma konusu tanıtımı, tasarım süreci girdilerinin belirlenmesi. Araştırma gruplarının ve konularının seçimi. Fabrika gezisi. Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 Aşama 1-Öğrenci araştırma konularının sunumu. Stüdyo çalışması. Sunum konuları ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
3 Aşama 2-Analiz ve temel kararlar (senaryo ve buna bağlı mimari ihtiyaç programı, yerleşim şemaları, ve tema ile ilgili tasarım kararları). Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
4 Aşama 2-Analiz ve temel kararlar. Aşama 3- Projeye giriş (Vaziyet Planı (1/200), Kat Planları (1/100), Kesitler (1/100), tema ile ilgili tasarım kararları). Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
5 Aşama 3 devam. Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
6 Panel değerlendirmeleri. Tavan Planı ve Malzeme Paftası. Vaziyet Planı (1/200), Kat Planları (1/100), Kesitler (1/100), tema ile ilgili tasarım kararlarınnın hazırlanması.
7 Aşama 3 devam. Eskiz değerlendirmesi 1. Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
8 Ara Jüri 1 değerlendirmesi. Senaryo ve konsept paftası, Vaziyet Planı (1/200), Kat Planları (1/100), Kesitler (1/100), tema ile ilgili tasarım kararları ve renk-malzemem paftasının hazırlanması.
9 Aşama 4-Proje Detaylandırma (Plan (1/50), Kesitler (1/50), Tavan Planı (1/50), Maket (1/50), Perspektif ve Sistem Kesitleri (1/20)). Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
10 Aşama 4 devam. Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
11 Panel değerlendirmeleri Plan (1/50), Kesitler (1/50), Tavan Planı (1/50), Maket (1/50), Perspektif ve Sistem Kesitleri (1/20).
12 Mini Jüri (“Sıra sende” programı). Aşama 4 devam. (Plan (1/50), Kesitler (1/50), Tavan Planı (1/50), Maket (1/50), Perspektif ve Sistem Kesitleri (1/20)).
13 Eskiz değerlendirmesi 2. Ara Jüri 2 değerlendirmesi. Vaziyet Planı (1/200), Plan (1/50), Kesitler (1/50), Tavan Planı (1/50), Maket (1/50), Perspektif ve Sistem Kesitleri (1/20), Senaryo ve konsept paftası, tema ile ilgili tasarım kararları ve renk-malzemem paftasının hazırlanması.
14 Ara Jüri 2 değerlendirmesi devamı. Aşama 5- Seçilen Alan Tasarımı (Plan (1/20), Kesitler (1/20), Tavan Planı (1/20), Perspektifler). Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
15 Aşama 5 devam. Aşama dahilinde istenilen çalışmaların hazırlanması.
16 Final Jüri değerlendirmesi. Vaziyet Planı (1/200), Plan (1/50), Kesitler (1/50), Tavan Planı (1/50), Maket (1/50), Perspektif ve Sistem Kesitleri (1/20), Senaryo ve konsept paftası, tema ile ilgili tasarım kararları ve renk-malzemem paftasının hazırlanması.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Abercrombie, S. (1990). Philosophy of Interior Design. Oxford: Westview.
2. Ching, F. D. K. (2005). Interior Design Illustrated. NY: John Wiley & Sons.
3. Chiara, J. And Zelnik, M. (2001). TimeSaver Standards for Interior Design and Space Planning. New York: McGrawHill.
4. Pile, J. F. (2003). Interior Design. NJ: Prentice Hall.
5. De Vido, A. (1996). House Design: Art and Practice. Wiley.
6. Presiser, W.F.E. and Ostroff, E. (1976). Universal Design Handbook. McGraw-Hill.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum 3 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 5 45
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 15 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 3 10 30
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 10 50
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 5 15
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 300