AKTS - Bahçe ve Peyzaj Sanatı

Bahçe ve Peyzaj Sanatı (ART283) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bahçe ve Peyzaj Sanatı ART283 Güz ve Bahar 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İlk çağ uygarlıklarından başlayarak günümüze kadar peyzaj ve bahçe sanatına dair örneklerin tanıtılmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler; Tarih boyunca farklı coğrafyalarda gelişen peyzaj sanatına dair örnekleri irdeleyerek, gelişen peyzaj sanatı hakkında bilgi sahibi olur, peyzajı oluşturan fiziksel ve sosyal öğeleri kavrar, Sanat ve Tasarım alanında disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği Başlangıcından günümüze kadar tarihi bir perspektif içinde bahçe ve peyzaj sanatı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtılması ve içeriğinin anlatılması
2 Peyzaj sanatı ile ilgili temel kavramlar
3 Peyzaj ögeleri - Bitkisel materyal
4 Peyzaj ögeleri - Yapı malzemeleri
5 Mezopotamya ve Mısır Uygarlıkları Bahçe ve Peyzaj Sanatı
6 Roma ve Bizans Dönemi Bahçe ve Peyzaj Sanatı
7 Rönesans-Barok Bahçe ve Peyzaj Sanatı
8 Ödev sunumları ve tartışma
9 Rönesans-Barok Bahçe ve Peyzaj Sanatı
10 Uzakdoğu Bahçe ve Peyzaj Sanatı
11 Uzakdoğu Bahçe ve Peyzaj Sanatı
12 İslam Bahçe ve Peyzaj Sanatı
13 İslam Bahçe ve Peyzaj Sanatı
14 Uygulama - Zen Bahçesi ya da Terrarium
15 Uygulama - Zen Bahçesi ya da Terrarium
16 Final değerlendirmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Aben, R. ve Wit, S. (1999). The Enclosed Garden: History and Development of the Hortus Conclusus and Its Reintroduction into The Present Day Urban Landscape. 010 Publishers.
2. Akdoğan, G. (1974). Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi. Ders Kitabı: 309 Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.
3. Evyapan, G., Tokol, A., (2000). Peyzaj Tasarımı Ders Notları. Ankara: ODTU Mimarlık Fakültesi Yayınları.
4. Sarkowichz, H. (2003). Bahçelerin ve Parkların Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 2 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 21 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İlkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 Veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 Verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 Temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 Bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle tasarım fikri geliştirme/mekân yaratma. X
9 İnsan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimarlık, mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 Aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 Doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 2 3 6
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 1 6
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 10 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100