AKTS - Sergileme Yöntemleri

Sergileme Yöntemleri (ART296) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sergileme Yöntemleri ART296 Güz ve Bahar 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Farklı meslek disiplinlerinde eğitim alan öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve iletişim amacı ile kullanılan sergileme yöntemlerini yazılı, görsel materyallerle ve uygulamalı olarak tecrübe etmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ana sergileme temaları, bunların tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
  • Eğitim aldığı meslek disiplininde sergi ve fuar faaliyetlerine yönelik hazırlıklar hakkında ve farklı disiplinler arasında gerçekleşen işbirliğinin önemi konusunda bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği Fuar, müze, galeri, Expo gibi farklı sergileme yöntemleri hakkında genel ilke ve kabuller, modern yöntemler kullanılarak hazırlanan sergiler ile geliştirilen iletişim teknikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgilendirme
2 Sergi ve fuar ile ilgili temel tanımlar ve kavramlar
3 Tarihsel gelişim içinde sergi tasarımı
4 Müze ve galerilerde kullanılan sergileme yöntemleri
5 Müze ve galeri örneklerinin irdelenmesi
6 Fuar tasarımı ve tarihi süreç içindeki gelişimi
7 Fuar stantlarının tasarımına yönelik ilkeler ve tasarım kriterleri
8 Ödev sunumları ve tartışma
9 Türkiye ve dünyada fuar ve sergi tasarımlarının irdelenmesi
10 Fuar Standı tasarımına yönelik model çalışma – Marka belirleme, kurumsal kimlik ve ihtiyaç analizleri
11 Fuar Standı tasarımına yönelik model çalışma – Fuar standı tasarımı, proje taslaklarının hazırlanması ve öneriler
12 Fuar Standı tasarımına yönelik model çalışma – Fuar standı tasarımı, proje taslaklarının hazırlanması ve öneriler
13 Fuar Standı tasarımına yönelik model çalışma – Fuar standı tasarımı, proje taslaklarının hazırlanması ve öneriler
14 Ödev sunumları ve tartışma
15 Ödev sunumları ve tartışma
16 Final Değerlendirmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Erdoğan, E. ve Erdinç, L. (2009). Peyzaj Yapıları. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
2. İpek, G. (2002). Fuar ve Stand Tasarımı. İstanbul: Yem Yayınları.
3. Locker, P. (2013). Stant Tasarımı ve Sergileme. Sezen Haskatar (Çev.). Literatür Yayınları.
4. Thomson, G. (1986). The Museum Environment. Butterworth-Heinemann Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 1 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 30
Sunum 2 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 21 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 10 10
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Sunum/Seminer Hazırlama 2 5 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 6 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100