AKTS - Mimarlık ve Sanat Tarihi III

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM321) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mimarlık ve Sanat Tarihi III ICM321 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 222 Mimarlık ve Sanat Tarihi II
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tarihsel süreç içinde mimarlık ve sanatın gelişimini, kültürlerarası etkileşim ve farklılıkları tanımak ve anlamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İncelenen dönemlerde mimarlığın ve sanatın gelişimini kavrar.
  • İncelenen dönemin verileriyle birlikte tarihsel önemi olan eserlerle ilgili yorum üretir ve eleştirel bakış açısı geliştirir.
  • Yapıların ve iç mekân kurgularının dönemin diğer sanat yapıtları ile ilişkisini karşılaştırır.
  • Tarihi dönemlere ait tasarım ilkelerini açıklar.
  • Yeni tasarımlar için ipuçları gösterir.
Dersin İçeriği 19. yüzyıl ile 21. yüzyıl zaman aralığında, çağdaş tasarımların temel aldığı felsefe ve anlayışların mimarlık, kent ve sanat tarihinin evriminin görseller, planlar, kesitler ve görünüşler ile karşılaştırmalı olarak irdelenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve işleyiş süreci ile ilgili bilgilendirme. Mimarlık ve sanat tarihi ile ilgili genel tartışma. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
2 19.yüzyılda mimarlık (1800-1850) Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
3 19.yüzyılda mimarlık (1850-1900) Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
4 Erken Yirminci Yüzyıl Mimarlığı Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
5 Yirminci Yüzyıl Mimarlığı (Dışavurumculuğun iki dönemi) Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
6 Post-modernizm Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
7 Ara Sınav Ara Sınava hazırlık
8 19. yüzyıl sonunda Osmanlı mimarlığı+Sunum Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
9 Yirminci yüzyılın ilk yarısında Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi+Sunum Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
10 İkinci ulusal mimarlık dönemi. +Sunum Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması ve sunum için hazırlık
11 Türk Mimarlığı’nda kentsel gelişim (1920-1960) +Sunum Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
12 Ankara’nın kentsel gelişimi (1920-1980) +Sunum Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması ve sunum için hazırlık
13 Türk Mimarlığı (1940-1960) +Sunum Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması ve sunum için hazırlık
14 Türk Mimarlığı (1960-1990) +Sunum Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması ve sunum için hazırlık
15 Ankara, İstanbul ve İzmir kentleri üzerinden örneklerle Türk Mimarlığı’nda çoğulculuk ve uluslararası üslup örnekleri+Sunum Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
16 Genel Sınav Genel Sınava hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Benevolo, L. (1981) Modern Mimarlığın Tarihi. Tokatlı, A. (çev.). Istanbul: Çevre Yayınları.
2. Doğan, H. (1995) Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü.(6. Basım). İstanbul:Yem Yayınları.
3. Gombrich, E.H. (1980) Sanatın Öyküsü. Cömert, B. (çev.). Istanbul: Remzi Kitabevi.
4. Kostof, S. (1995) A History of Architecture. New York: Oxford University Press.
5. Mutlu, B. (1996) Mimarlık Tarihi Ders Notları. Istanbul: Mengitan Matbaacılık.
6. Özkan, S., Holod, R. And Evin, A. (Ed.). (2005). Modern Türk Mimarlığı. Ankara: Mimarlar Odası Yayını
7. Roth, L. M. (2000, 2002) Mimarlığın Öyküsü. Akça, E. (çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
8. Sözen, M. (1984) Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı, 1923-1983. Ankara:Türkiye İş Bankası.
9. Vanlı, Ş. (2006) 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı. İstanbul: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 7 14
Sunum/Seminer Hazırlama 1 7 7
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 75