AKTS - İç Mekan Tasarımı IV

İç Mekan Tasarımı IV (ICM302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Mekan Tasarımı IV ICM302 4 6 0 7 12
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 301 İç Mekan Tasarımı III
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Detaylı ön araştırmanın iç mekân ve yakın çevresinin tasarımına yansıtılmasıdır. İç mekân tasarımının ve yakın çevresinin teknik gereksinmeleriyle birlikte detaylarının düşünülmesi, doğru çizim ve etkili görsel sunumlarla aktarılması hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Algısal problemleri analiz eder,
  • Sosyal problemleri analiz eder,
  • Yakın çevre tasarımını yapar,
  • Tasarım problemini, mekânın teknik konularıyla birlikte çözer,
  • Projesini etkili çizim yöntemleriyle aktarır.
Dersin İçeriği Detaylı ön araştırmanın iç mekân ve yakın çevresinin tasarımına yansıtılması; iç mekân tasarımının ve yakın çevresinin teknik gereksinmeleriyle birlikte detaylarının düşünülmesi, doğru çizim ve etkili görsel sunumlarla aktarılmasını geliştirmek; aydınlatma, renk, iklimsel konfor, akustik gibi konuların ön plana çıktığı iç mekân çözümlerinin geliş

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Projenin Anlatılması ve Araştırma Konusunun Aktarımı Proje hakkında bilgi edinilmesi.
2 Araştırma Sunumları, Fonksiyon Şeması ve Çıkış Fikri Paftası Sunumları Ödev Sunumu
3 1.Aşama: 1/100 Vaziyet Planı Proje çizimleri
4 2. Aşama: 1/50 Yerleşim Planları Proje çizimleri
5 2. Aşama: 1/50 Yerleşim Planları / Kesitleri Proje çizimleri
6 2. Aşama: 1/50 Yerleşim Planları / Kesitleri / Aydınlatma Planları Proje çizimleri
7 2. Aşama: 1/50 Yerleşim Planları / Kesitleri / Aydınlatma Planları / Perspektifleri Proje çizimleri
8 2. Aşama: 1/50 Yerleşim Planları / Kesitleri / Aydınlatma Planları / Perspektifleri Proje çizimleri
9 Ara Jüri Proje çizimleri
10 2. Aşama: Proje çizimleri
11 3.Aşama: 1/20 Seçilmiş Alan Planı / Kesitleri/ Perspektifleri Proje çizimleri
12 3.Aşama: 1/20 Seçilmiş Alan Planı / Kesitleri/ Perspektifleri Proje çizimleri
13 3.Aşama: 1/20 Seçilmiş Alan Planı / Kesitleri/ Perspektifleri Proje çizimleri
14 4.Aşama: 1/10, 1/5, 1/1 Seçilmiş Alan Mobilya ve Detayları Proje çizimleri
15 Genel Jüriye hazırlık. Eksik çizimlerin tamamlanması.
16 Genel Jüri Proje çizimleri

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Lechner, N. (1991) Heating, Cooling, Lighting: Design Methods for Architects. Canada: John Wiley & Sons.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama 4 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler 1 5
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma. X
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 9 10 90
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 300