AKTS - Mimarlık ve Sanat Tarihi II

Mimarlık ve Sanat Tarihi II (ICM222) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mimarlık ve Sanat Tarihi II ICM222 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 221 Mimarlık ve Sanat Tarihi I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tarihsel süreç içinde mimarlık ve sanatın gelişimini, kültürlerarası etkileşim ve farklılıkları tanımak ve anlamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarihsel süreç içerisinde ele alınan farklı uygarlıklara ait mimari ve sanat eserlerini tanır.
  • Mimarlık ve sanat eserlerinin tarih içerisindeki gelişimini, ortaya çıkış süreçlerini eleştirel olarak karşılaştırma becerisi elde eder.
  • Mimarlık ve sanat tarihinin terminolojisini öğrenir.
  • Geçmiş dönemlerin yapım ilkeleri, malzeme kullanımı ve teknolojisini kavrar.
  • Günümüzdeki sosyo-mekansal ve sosyo-kültürel yapının kökenlerini anlama becerisi elde eder.
Dersin İçeriği 15. yüzyıl ve 18. yüzyıl zaman aralığında mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi, coğrafi farklılıklar ile sosyokültürel etkileşimlerin görseller, plan v.b. eşliğinde karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve işleyiş süreci ile ilgili bilgilendirme Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
2 Rönesans Dönemi Mimarlığı Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
3 Rönesans Dönemi Mimarlığı ve Maniyerizm Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
4 Barok Dönemi Mimarlığı Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
5 Barok Dönemi Mimarlığı ve Rokoko Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
6 1.Ara Sınav 1.Ara Sınava hazırlanma
7 Erken Dönem Osmanlı Mimarlığı Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
8 Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
9 Hindistan, İran, Çin ve Japonya’da Mimarlık ve Sanat Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
10 Egzotizm-Oryantalizm Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
11 2.Ara Sınav 2.Ara Sınava hazırlanma
12 18. yüzyıl Aydınlanma Çağı Mimarlığı Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
13 18. yüzyıl Aydınlanma Çağı Mimarlığı Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
14 18. yüzyıl Aydınlanma Çağı Mimarlığı Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
15 Endüstri Devrimi ve Mimarlık Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
16 Genel Sınav Genel Sınava hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Gombrich, E. H. (1976) Erduran, Ö. ve Erduran, E. (çev.) Sanatın Öyküsü, Başlangıcından Günümüze Sanat Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
2. Hasol, D. (2010) Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. İstanbul: Yem Yayınları.
3. Hollingsworth, M. (2009) Dünya Sanat Tarihi. Küçükerdoğan, R. ve Ergüder, B. (çev.) İstanbul: İnkılap Kitabevi.
4. Roth, L. M. (2000) Akça, E. (çev.) Mimarlığın Öyküsü. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
5. Turani, A. (2014) Dünya Sanat Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
6. ASLANAPA, O., Türk Sanatı Tarihi, İstanbul 1984.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 5 15
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 9 18
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 75