AKTS - Aydınlatma

Aydınlatma (ICM331) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Aydınlatma ICM331 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tüm tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini hazırlamaya yönelik olarak, insan gereksinimleri ve mekan konforu bağlamında aydınlatmanın teknik ve sanatsal içeriğini aktarmak amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İç mekan mimarisinin entegral bir bileşeni olan ışığın kullanımının, iç mekânı yeniden yaratma amacı ile tasarımı ve kontrolununun tasarım stüdyolarındaki önemini kavrar.
  • Bir mekanın duygusal ve psikolojik algılanmasında temel rolü oynayan aydınlatmanın teknik ve artistik yönlerini kavrar.
  • Tasarım yetilerinin ve özgün aydınlatma çözümleri geliştirme becerisini geliştirir.
  • Işığın fiziksel ve teknik içeriği yanısıra renklerin okutulmasındaki etkisini kavrar.
  • Aydınlatmanın teknik ve sanatsal yönleri ile analizi ve aydınlatma sistemi uygulamalarını anlatır.
Dersin İçeriği Tüm tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini hazırlamaya yönelik olarak, insan gereksinimleri ve mekan konforu bağlamında aydınlatmanın teknik ve sanatsal içeriğinin aktarılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması. Dersin içeriği ve kaynak kitaplar hakkında genel bilgi edinilmesi
2 Görme ve algı; ışığın fiziği (karakteri ve ölçümü). Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
3 Aydınlatma tasarımı prensipleri (görüş açıları, konfor ve karşıtlık, kamaşma) Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
4 Işık ve mekan; mekan psikolojisi ve aydınlatma teknikleri, aydınlatma seviyeleri, Aydınlatma sistemleri. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
5 Işık ve gölge; dekoratif aydınlatma teknikleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
6 1. Ara Sınav 1. Ara sınava hazırlık
7 Yapay aydınlatma, lamba ve sistemler, ışık kaynaklarının türleri ve karakteristik optik özellikleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
8 Yapay aydınlatma, lamba ve sistemler, ışık kaynaklarının türleri ve karakteristik optik özellikleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
9 Yapay aydınlatma, lamba ve sistemler, ışık kaynaklarının türleri ve karakteristik optik özellikleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
10 Doğal aydınlatma ve kontrol stratejileri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
11 2. Ara Sınav 2. Ara sınava hazırlık
12 Fuaye, giriş holleri, merdivenler, salonlar,mutfaklar, yemek odaları, yatak odalarında aydınlatma Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
13 Ofisler, çalışma köşeleri, restoranlar, oteller, müzeler ticari mekanlar ve eğlence mekanlarında aydınlatma Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
14 Stüdyo çalışması (aydınlatma tavan planı çizimi) Stüdyo çalışmasına hazırlık.
15 Stüdyo çalışması (aydınlatma tavan planı çizimi) Stüdyo çalışmasına hazırlık.
16 Genel Sınav Genel sınava hazırlık.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Bean, R. (2014). Lighting: Interior and exterior. Routledge.
2. Boyce, P. R. (2014). Human factors in lighting. Crc Press.
3. Egan, M. D. (1983).Concepts in architectural lighting. McGraw-Hill Companies
4. Egan, M. D., & Olgyay, V. (2002). Architectural lighting. McGraw-Hill.
5. Illuminating Engineering Society of North America. (2000). Lighting Handbook: Reference & application. Illuminating Engineering.
6. Tregenza, P., & Loe, D. (2013). The design of lighting. Routledge

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 2 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma. X
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 2 5 10
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 3 18
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 100