AKTS - İç Mekan Tasarımı V

İç Mekan Tasarımı V (ICM401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Mekan Tasarımı V ICM401 7. Dönem 4 6 0 7 12
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 302 – İç Mekan Tasarımı IV
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Alan Gezi, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Özlem Nur Aslantamer
  • Araş. Gör. Dilek Şahin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere mekânsal fonksiyonları kurgulama, dolaşım alanlarını planlama, karmaşık tasarım problemlerini çözme, alternatif çözümleri formüle etme, teknolojiyi etkili kullanma, çalışma disiplini ve zaman yönetimi kazandırma, özgün detayları çözme ve iç-dış mekân ilişkisi kurma becerilerini geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İçmimari ihtiyaç programı oluşturur.
  • Farklı mekânsal fonksiyonları ve karmaşık tasarım problemlerini rasyonel çözümlemeyi öğrenir.
  • Yatay-dikey dolaşım alanlarını ve İç-dış mekân ilişkilerini kurgular.
  • Teknolojinin sağladığı olanaklarla proje sunumu hazırlama becerisi kazanır.
  • Özgün detaylar çözme becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Dönemin ilk yarısında öğrencilere zaman yönetimi becerileriyle mekânsal fonksiyonları planlama,dolaşım alanlarını kurgulama,karmaşık tasarım problemlerini etkili bir şekilde çözme ve alternatif çözümleri formüle etme yeteneklerini kazandırmayı hedefler.İkinci yarıda ise öğrencilerin mekânın uygulamaya yönelik detay çizimlerini gerçekleştirme ve gerçek zamanlı görüntüleme teknikleri kullanarak etkili bir sunum yapma becerilerini geliştirmeyi içerir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konunun tanıtımı, tartışma, kritik, teknik gezi Dersin içeriği hakkında ön bilgi
2 Aşama 1: Analiz ve temel kararlar; örnek tasarım görselleri, yapı analizi, tasarım dili kararları Araştırma ve sunum
3 Aşama 1: Analiz ve temel kararlar: Sunum (çevreye duyarlı tasarım ilkeleri analizi) Proje çizimleri
4 Aşama 2: Projeye giriş 1/100; kat planları, kesitler, perspektifler Proje çizimleri
5 Aşama 2: Projeye giriş 1/100; kat planları, kesitler, perspektifler Proje çizimleri
6 Aşama 2: Projeye giriş 1/100; kat planları, kesitler, perspektifler Proje çizimleri
7 Aşama 2: Projeye giriş 1/100; kat planları, kesitler, perspektifler Proje çizimleri
8 Ara jüri Ara Jüri için proje çizimleri
9 Aşama 3: 1/50; İç mekân tasarımı (seçilmiş alandan plan, kesitler, perspektifler ve “Gerçek Zamanlı Görüntüleme”) Proje çizimleri
10 Aşama 3: 1/50; İç mekân tasarımı (seçilmiş alandan plan, kesitler, perspektifler ve “Gerçek Zamanlı Görüntüleme”) Proje çizimleri
11 Aşama 3: 1/50; İç mekân tasarımı (seçilmiş alandan plan, kesitler, perspektifler ve “Gerçek Zamanlı Görüntüleme”) Proje çizimleri
12 Aşama 4: 1/20; İç mekân tasarımı (seçilmiş alandan plan, kesitler, perspektifler ve “Gerçek Zamanlı Görüntüleme”) Proje çizimleri
13 Aşama 4: 1/20, 1/10; İç mekân tasarımı (seçilmiş alandan plan, kesitler, perspektifler ve “Gerçek Zamanlı Görüntüleme”) Proje çizimleri
14 Aşama 4: 1/20, 1/10; İç mekân tasarımı (seçilmiş alandan plan, kesitler, perspektifler ve “Gerçek Zamanlı Görüntüleme”) Proje çizimleri
15 Aşama 5: Mizanpaj Pafta Tasarımı
16 Final jüri Final Jüri için Proje çizimleri

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 2. Binggeli, C. (2016). Building systems for interior designers (3rd ed.). Wiley.
3. Ching, F. D. K. (2015). Architecture: Form, space, & order (4th ed.). John Wiley & Sons.
4. Dechiara, J., Panero, J., & Zelnik, M. (2001). Time-saver standards for interior design and space planning. McGraw-Hill Education.
4. Higgins, I. (2015). Spatial strategies for interior design. Laurence King Publishing.
5. Jormakka, K. (2016). Adım adım tasarım yöntemleri. YEM Yayınları.
6. Kilmer, R., & Kilmer, W. O. (2021). Construction drawings and details for interiors (4th ed.). Wiley.
7. Marks, E. A. (2008). Service-oriented architecture governance for the services driven enterprise. John Wiley & Sons.
8. Moxon, S. (2012). Sustainability in interior design. Laurence King Publishing.
9. Piotrowski, C. M. (2020). Professional practice for interior designers (6th ed.). John Wiley & Sons.
10. Ramstedt, F. (2020). The interior design handbook: Furnish, decorate, and style your space. Clarkson Potter.
11. Winchip, S. (2011). Sustainable design for interior environments (2nd ed.). Fairchild Books.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 10 40
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 14 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İlkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 Veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 Verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 Temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 Bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle tasarım fikri geliştirme/mekân yaratma. X
9 İnsan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimarlık, mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 Aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 Doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 12 1 12
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 300