AKTS - Yapım Yönetimi

Yapım Yönetimi (ICM411) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yapım Yönetimi ICM411 3 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Eğitim süresi içinde verilen her türlü bilgi ve uygulamanın yapı üretimi ve üretim süreci, iş ortamı ve uygulama çevrelerindeki rolü ve etkinliği, proje ve yapım yönetimi hakkında bilgiler verilir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapı üretim kavramı, yapı üretim süreci, evreleri ve özelliklerini kavrar.
  • Yapı üretim tekniklerini analiz eder.
  • Yapı maliyeti, metraj, keşif yapı maliyetine etki eden faktörleri sınıflandırır.
  • Üretkenlik ve yapı üretimi teknolojilerinin kavrar.
  • Şantiye öncesi ve şantiye işlemleri, kamu ihale yasası ve ilgili yasaların yapı üretimi sürecindeki yerini planlar.
  • Ülkemizdeki inşaat sektörü, proje yönetimi konuları hakkında bilgi edinir.
Dersin İçeriği Proje ve toplam kalite yönetimi, yapı maliyeti, metraj, keşif, uygulama pratiği, yasa ve yönetmelikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Giriş & Tanışma, Merkezi ve Yerel Yönetimler, Yasal ve Yönetsel Çerçeve Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 İmar Yasası & İmar Yönetmelikleri, İmar Projeleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
3 Projelendirme, İzin ve Ruhsat aşamaları, İhale Dosyası–Eksiltme Tenzilatı-Şartnameler, İş sözleşmesi Örnek Proje, Mahal Listesi, Metraj ve Keşif Özetlerinin öğrencilere dağıtımı
4 Proje Yönetimi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
5 Toplam Kalite Yönetimi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
6 ARA SINAV 1. Ara Sınava hazırlık
7 Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları & Tarifleri. Mahal Listesi Çalışması
8 Metraj ve Keşif Metraj Çalışmaları
9 Maloluş Hesapları - Özel Fiyat Analizi Analiz Çalışmaları
10 Şantiye Organizasyonu Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
11 ARA SINAV 2. Ara Sınava hazırlık.
12 Teklif Dosyası Hazırlanması – Malzeme kararları ve Metraj çalışması Metraj Çalışmaları
13 Teklif Dosyası Hazırlanması - Malzeme kararları ve Metraj çalışması Metraj Çalışmaları
14 Teklif Dosyası Hazırlanması - Keşif Özeti çalışması Keşif Özeti Çalışmaları
15 Dosya Teslimi Teklif Dosyası Hazırlanması
16 Genel Sınav Genel Sınava hazırlık.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Anon., (1978). Turizm Müesseselerine Ait Vasıflar Yönetmeliği, T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Güven Matbaası.
2. Anon., (1980). Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışma Yönetmeliği, T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Ankara, 1980.
3. Anon., (1982). Turizm Müesseseleri ve Nitelikleri Yönetmeliği, Turizmi Teşvik Kanunu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güven Matbaası.
4. Anon., (1985). Bodrum İmar Yönetmeliği ve Planları, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ekspres Matbaası.
5. Anon., (1999). Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, TMMOB, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara.
6. Anon., (2001). UIA Belgeleri 2001, Mesleği Uygulama Kural ve Politikaları, UIA/UNESCO Mimarlık Eğitim Şartı, Danışmanlık Ahlak Kuralları, TMMOB, Mimarlar Odası, Barok Ofset, Ankara.
7. Anon., (2002). Avrupa Mimarlık ve Yarın (Beyaz Kitap), Avrupa’nın Yapılı Çevresi için Öneriler, Architects’ Council of Europe, TMMOB, Mimarlar Odası, Kardelen Ofset, Ankara.
8. Anon., (2012). 2012 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara.
9. Ekşioğlu, K., Eruzun, Cengiz., (1986). İmar, İhale, İnşaat, Mühendislik, Mimarlık, Müteahhitlik Mevzuatı, Yasa Yayıncılık A.Ş., İstanbul.
10. Erel, Ş.N., (1998). Türk Fikir ve Sanat Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara.
11. Erim, A., (2002). Mimarlıkta Mesleki ve Toplumsal Sorumluluk, UIA/ACE Belgeleri, Uluslar arası Panel, Mimarlar Odası, Barok Ofset, Ankara.
12. Gültek, G., (1999). Proje ve Yapım Süreçlerinde Mimarın Yetki ve Sorumlulukları, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, TMMOB, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara.
13. Yavuz, F., Keleş, R., Geray, C., (1978). Şehircilik, Sorunlar _Uygulama ve Politika, A.Ü. Basımevi, Ankara.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 60
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 7 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 100