AKTS - Ekolojik Tasarım İlkeleri

Ekolojik Tasarım İlkeleri (ICM381) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ekolojik Tasarım İlkeleri ICM381 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Doğa ve insan sağlığı gözetilerek, ekolojik, enerji tasarrufu sağlanan, etkin kaynak kullanımı ile dünyadan ve ülkemizden başarılı örnekler verilerek, ekolojik tasarım ilkelerinin kavranması sağlanacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini oluşturur.
  • Multidisipliner bir tabanda, ekolojik tasarımın gerekçeleri ve önemini kavrar.
  • Ekolojik tasarımın felsefesi ve genel prensiplerinin öğrenir.
  • Yapı, çevre ve insan sağlığı arasındaki bağı kavrar.
  • Ekolojik sisteme entegre olabilecek projeler üretir.
Dersin İçeriği ''Yapılı çevrenin ve mimari ürünlerin doğuşundan ölümüne kadar tüm girdi ve çıktıları ile biosferin ekolojik sistemlerine entegre olabileceği, tasarrufa, dönüştürerek tekrar kullanmaya ve çevreye zararlı atık üretmemeye özen gösteren, insan sağlığına önem veren? yaklaşımlar olan Ekolojik Tasarım ya da diğer adı ile ''Yeşil Tasarım? ın anlatılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımının ve amacının açıklanarak, gerekli kaynakların verilmesi. Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 Giriş: 21. Yüzyıla doğru ekolojik çevre ve enerji sorunlarının tartışılması. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
3 Geçmişten geleceğe, enerji ve ekoloji bilincinin mimarlığa yansıması. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
4 Sürdürülebilirlik kavramı ve mimarlık. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
5 “Yeşil tasarım” ve “ekolojik tasarım”; öncelikli hedefler ve enerji etkin tasarım. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
6 Ekolojik tasarım ve dünyadan başarılı örnekler Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
7 1. Ara sınav Ara sınava hazırlık.
8 Yüksek performanslı yeşil binalar ve dünyadan başarılı örnekler. Dönem ödevinin verilmesi. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
9 Bina değerlendirme, LEED ve BREEAM sertifikalama sistemleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
10 Sıfır enerjili binalar ve dünyadan başarılı örnekler Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
11 Ekolojik Malzemeler Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
12 2.Ara sınav Ara sınava hazırlık.
13 Dönem ödevi olarak verilen araştırmaların sunum ve tartışması Dönem ödevi araştırmalarına ve sunumuna hazırlık.
14 Dönem ödevi olarak verilen araştırmaların sunum ve tartışması Dönem ödevi araştırmalarına ve sunumuna hazırlık.
15 Dönem ödevi olarak verilen araştırmaların sunum ve tartışması Dönem ödevi araştırmalarına ve sunumuna hazırlık.
16 Genel Sınav Genel sınava hazırlık.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 2. Stitt, Fred. A., 1999, Ecological Design Handbook, (Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi - NA 2542.35 ECO)
3. Yeang, K., 1999, The green skyscraper : the basis for designing sustainable intensive building, Prestel, Munich
4. Yeang, K., 1995, Designing with nature : the ecological basis for architectural design, McGraw-Hill New York
5. Yeang, K., 2012, Eko Tasarım, YEM, İstanbul

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Sunum/Seminer Hazırlama 1 8 8
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 9 18
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Toplam İş Yükü 100