AKTS - Sahne Tasarımı

Sahne Tasarımı (ICM354) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sahne Tasarımı ICM354 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Salon tasarımı (konser, tiyatro, seminer) konusundaki tasarım kriterlerinin belirlenebilmesi, proje sürecinde görsel, akustik, ısıl ve iç mekan iklimlendirme ile salon ve sahne tasarımının gerçekleştirilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Salon tasarımı (konser, tiyatro, çok amaçlı salon) konusundaki tasarım ölçütlerini belirler.
  • Yapı fiziği konuları (akustik, ışık) ile beraber iç hacim iklimlendirme ve tasarım ölçütlerini geliştirir.
  • Salon ve sahne tasarımı ve iç hacim düzenlenmesi tasarlar.
  • Yapı elemanları, mobilya, donatı ve bitim malzemeleri konusunda karar alabilme ile detaylandır.
  • Salon ve sahne tasarımı konusunda bilgi edinme ve güncel uygulama hakkında donanıma sahip olur.
  • Salon yapıları yönetmelikleri (sahne yangın yalıtımı ve çıkış, oditoryum oturma sistemi ve çıkış, genel mekanlarda giriş ve çıkış) irdeler.
Dersin İçeriği Tasarım sürecinde iç ve dış hacimlerde salon, sahne ve sahne mekanı bilgisi ve düzeninin, sahne dekoru ve salon çevre düzeninide kapsayacak biçimde, tüm gösterim mekanının biçimsel ve görsel düzeni ile yapılandırılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sahne ve salon tasarımı konusundaki güncel uygulama ve tasarımlar konusunda bilgi edinme Konu anlatımı, örnek uygulamaların incelenmesi.
2 Salon yapıları ve sahne tasarımı ön çalışması Konu anlatımı, örnek uygulamaların incelenmesi.
3 Salon ve sahne tasarım kriterleri; görsel konfor Konu anlatımı, örnek uygulamaların incelenmesi.
4 Salon ve sahne tasarım kriterleri; akustik konfor ve yangın Konu anlatımı, örnek uygulamaların incelenmesi
5 Salon ve sahne tasarım kriterleri; aydınlatma elemanları ve ışık kullanımı Konu anlatımı, örnek uygulamaların incelenmesi.
6 Salon form türleri ve tasarım kriterlerinin belirlenmesi, iki ve üç boyutlu çizimler ile konunun ifade edilmesi Konu anlatımı, örnek uygulamaların incelenmesi.
7 Malzeme, donatı ve mobilyalara bağlı olarak salon ve sahne tasarımı, iki ve üç boyutlu çizimlerle konunun anlatılması / Final projesinin belirlenmesi Konu anlatımı, örnek uygulamaların incelenmesi.
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık.
9 Final projesi eskiz çalışmaları kontrolü Final ödevi eskiz çalışması
10 Ödev çalışmaları ve çağdaş örnekler üzerinden analiz ve tartışma Proje çalışması
11 Ödev çalışmaları ve çağdaş örnekler üzerinden yapı fiziği parametreleri analiz ve tartışması Proje çalışması
12 Ödev çalışmaları ve çağdaş örnekler üzerinden yapı fiziği parametreleri analiz ve tartışması Proje çalışması
13 Ödev çalışmaları üzerinden malzeme seçimi, mobilya detaylandırma, bitirme ve aksesuar tasarımı tartışması Proje çalışması
14 Ödev çalışmaları üzerinden malzeme seçimi, mobilya detaylandırma, bitirme ve aksesuar tasarımı tartışması Proje çalışması
15 Ödev çalışmaları ve çağdaş örnekler üzerinden tartışma Proje çalışması
16 Final Jüri Final Jürisine hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Barron, Michael, (2009). Auditorium Acoustics and Architectural Design. London: Spon Press
2. Gloman, Chuck, NAPOLI, Rob, (2007). Scenic Design and Lighting Techniques. USA: Elsevier Inc.
3. Izenour, George, (1997). Theatre Design. USA: Yale University Press
4. Izenour, George, (1997). Theatre Technology. USA: Yale University Press
5. Strong, Juditt, (2010). Theatre Buildings: A Design Guide. New York: Routledge
6. Nutku, Özdemir, (2002). Sahne Bilgisi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 1 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 8 8
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 2 26
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100