AKTS - Araştırma ve Rapor Yazımı

Araştırma ve Rapor Yazımı (ICM493) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Araştırma ve Rapor Yazımı ICM493 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Araştırma teknikleri kullanılarak doğru bir araştırmanın yapılması ve bu araştırma verileriyle akademik rapor hazırlama yöntemlerinin kavratılması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Herhangi bir konu ile ilgili detaylı araştırma yapmayı öğrenir,
  • Farklı araştırma tekniklerini kullanmayı öğrenir,
  • Akademik rapor yazım methodları hakkında bilgi sahibi olur,
  • Öğretici yazma türünden olan rapor hazırlama için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazanır.
  • Araştırma ve rapor yazma sürecinde etik kurallar hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği Araştırma sürecinin tanımlanması ve analiz edilmesi; araştırma yöntemleri ve araştırma teknikleri; yapılan araştırmaların elde edilen verilerini kullanarak rapor hazırlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ve araştırma hakkında genel bilgiler Kaynak kitaplardan dersin içeriği hakkında bilgi edinilmesi
2 Araştırma sürecinin aşamaları Okuma
3 Araştırma sürecinin aşamaları Okuma
4 Araştırma yöntemleri. Okuma
5 Rapor yazma ve temel amacı hakkında genel bilgiler ve araştırma konularının belirlenmesi. Okuma
6 Raporun biçimsel yapısı ve nitelikliği. Okuma
7 Kaynak gösterme yöntemleri, alıntı yapma ve alıntı sistemleri Okuma
8 Ara sınav Ara sınava hazırlık
9 Rapor kritikleri Rapor Hazırlama
10 Rapor kritikleri Rapor Hazırlama
11 Rapor kritikleri Rapor Hazırlama
12 Rapor kritikleri Rapor Hazırlama
13 Rapor kritikleri Rapor Hazırlama
14 Rapor kritikleri Rapor Hazırlama
15 Rapor kritikleri Rapor Hazırlama
16 Raporların Sunumu Rapor sunumuna hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Aziz, A. (1990) Araştırma Yöntemleri- Teknikleri ve İletişim. Ankara: A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Basın- Yayın Yüksekokulu Basımevi.
2. Arıkan, R. (2000) Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma.Ankara: Gazi Kitapevi.
3. Bal, H.(2001) Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları.
4. Dinler, Z. (2006) Bilimsel Araştırma ve e-kaynaklar. Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları.
5. Karasar, N. (2008) Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
6. Karasar, N. (1984) Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Hacettepe-Taş Kitapçılık Ltd.Şti.
7. Pakdil, F.A. (1993) Mimarlık Araştırmaları İçin Bilimsel Araştırma Yöntemi El Kitab. İstanbul: YTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı İşliği.
8. Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 2 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100