AKTS - Çağdaş Sanat Akımları

Çağdaş Sanat Akımları (ICM477) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çağdaş Sanat Akımları ICM477 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör.
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin 19.yy’ın ikinci yarısından başlayarak Avrupa ve Amerika’da görülen sanat ve tasarım dünyasındaki dönüşümü, bu dönüşümün altındaki fikirleri ve çağdaş sanat alanına olan etkilerini anlayabilmelerini sağlamaktır. Günümüzdeki tasarım dünyasını şekillendiren bu sanat akımlarının analiz edilmesi ve anlaşılması, öğrencilere projelerinde tasarım fikirlerini oluşturmakta ve olgunlaştırmakta fayda sağlayacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, 19 ve 20.yy’daki sanat akımlarının arkasındaki fikri tartışabilecekler.
  • Öğrenciler, bu sanat akımlarında eser vermiş olan sanatçılar ve eserleri hakkında yorum yapabilecekler.
  • Öğrenciler, tarihsel süreklilik içinde farklı sanat akımlarının arasındaki ilişkiyi kavrayabilecek ve yorumlayabilecekler
Dersin İçeriği Empresyonizm, Ekspresyonizm, Kubizm, Futürizm, Dadaizm, Sürrealizm, Pop-Art sanat akımlarının ve bunların temsilcilerinin verdiği eserlerin incelemesi yapılmaktadır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması. Kaynak kitaplar üzerinden ders ile ilgili bilgi edinilmesi.
2 Çağdaş Sanat Akımlarının ortaya çıkış şartları, Avrupa’da 19 ve 20.yy’daki gelişmeler Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
3 Empresyonizm akımı, sanatçıları (temsilcileri), sanat yapıtları, örnekleri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Önceki hafta konularının tekrarı ile kısa sınava hazırlık.
4 Ekspresyonizm akımı, sanatçıları (temsilcileri), sanat yapıtları, örnekleri. Kısa Sınav 1 uygulaması. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
5 Yırtıcılık Akımı, sanatçıları (temsilcileri), sanat yapıtları, örnekleri . Ödev konusu içeriği açıklanması ve duyurusu. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
6 Ara Sınav 1 Anlatılan sanat akımlarının tekrarlanması
7 Ödev sunumları Edouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro, Georges Seurat, Paul Signac, Vincent Van Gogh, Paul Gaugin, Paul Cezanne, Edgar Degas, Henri De Toulosue-Lautrec, Pıerre-August Renoir Aşağıda adı geçen sanatçılardan biri hakkında araştırma yapılması, sınıfta tartışılmamış eserlerden birinin incelenmesi.
8 Kübizm Akımı, sanatçıları (temsilcileri), sanat yapıtları, örnekleri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
9 Fütürizm Akımı, sanatçıları (temsilcileri), sanat yapıtları, örnekleri. Kısa Sınav 2 uygulaması. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Önceki hafta konularının tekrarı ile kısa sınava hazırlık.
10 Dadaizm Akımı, sanatçıları (temsilcileri), sanat yapıtları, örnekleri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
11 Sürrealizm Akımı, sanatçıları (temsilcileri), sanat yapıtları, örnekleri . Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
12 Ara Sınav 2 Anlatılan sanat akımlarının tekrarlanması
13 Soyut Sanat Akımı sanatçıları (temsilcileri), sanat yapıtları, örnekleri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
14 Pop-Art, sanatçıları (temsilcileri), sanat yapıtları, örnekleri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
15 Final sınavı için genel değerlendirme Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
16 Genel Sınav Dönem içerisinde işlenen konuların, yapılan sunum ve ödevlerin tekrarı.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Stallabrass, J. Contemporary Art : A Very Short Introduction, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006.
2. Wilson, M. How to Read Contemporary Art : Experiencing the Art of the 21st Century, Antwerp [Belgium] : Ludion ; New York : Abrams, c2013.
3. Theory in Contemporary Art Since 1985 / edited by Zoya Kocur and Simon Leung, Malden, MA : Blackwell Pub., 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 10 2 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 6 1 6
Toplam İş Yükü 100