AKTS - Sanat, Mimarlık ve Etik

Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM373) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sanat, Mimarlık ve Etik ICM373 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere 20. ve 21. yüzyıllardaki sanat ve tasarım pratiklerinin kavramsal sorunsallarını göstermek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 21.yy’da tasarım yapacak olan iç mimarlara, bu mesleğin gerektirdiği kavramsal düşünme yetisi kazandırma
  • Sanat ve tasarım pratiklerinin sorunlarının farkına varmalarını sağlama
  • Tasarımcı olarak topluma karşı sorumlulukların algılanmasını sağlama
Dersin İçeriği Modernite ile radikal şekilde değişen ve gelişen sanat ve tasarım dünyasındaki pratiklerin kavramsal sorunları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması. Kaynak kitaplar üzerinden ders ile ilgili bilgi edinilmesi.
2 Sanat ve tasarımın modern kavramlarına giriş. Modernitenin anlatılması Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
3 Sanat ve tasarımda modernliğin kavramsal problemleri: Temsiliyet. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
4 Sanat ve tasarımda modernliğin kavramsal problemleri: Avant-garde Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
5 1. Ara Sınav 1. Ara sınava hazırlık, konuların tekrarı
6 Sanat ve tasarımda modernliğin kavramsal problemleri: Öznellik ve nesnellik. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
7 Modernitenin problemleri: Kent, Eyfel Kulesi üzerine eleştirel notlar. 1. Ödevin Verilmesi Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
8 1. Ödevin Teslimi ve Sunumu 1. Ödevin hazırlanması
9 Popüler kültür. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
10 Modernist ideolojinin sonu: Karmaşıklık ve çelişki. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
11 2. Ara Sınav 2. Ara sınava hazırlık, konuların tekrarı
12 Sanat ve tasarımda yeni kavramlar: Taklit, temellük, alıntı, örnekleme ve çalıntı. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
13 Vernaküler ve kitsch. 2. Ödevin Verilmesi Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
14 2. Ödevin Teslimi ve Sunumu 2. Ödevin hazırlanması
15 Final sınavı için genel değerlendirme Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
16 Genel Sınav Dönem içerisinde işlenen konuların, yapılan sunum ve ödevlerin tekrarı.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Lash, Scott, Another Modernity: A Different Rationality, Blackwell Publishers, Oxford/Cambridge, 1999.
2. Lefebvre, Henri, Introduction to Modernity, Verso, London/New York, 1995 (1962).
3. Masiero,Roberto, Mimaride Estetik, Dost Kitabevi, İstanbul, 2006
4. Sheppard, Richard, Modernısm-, Dada-, Postmodernism, Northwestern Uni. Press, Evanston, 2000.
5. Touraine, Alain, Critique of Modernity, Blackwell Publishers, Oxford/Cambridge, 1995.
6. Ural, Şafak. Etik, Estetik. YEM Yayınları, İstanbul 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 25
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 2 14
Sunum/Seminer Hazırlama 2 4 8
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 52