AKTS - Opera Tarihi

Opera Tarihi (ART227) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Opera Tarihi ART227 Güz ve Bahar 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı XVI. ıncı yüzyılın sonunda Batı Avrupa’da doğan, güzel sanatlar bütünü olarak kabul edilen opera sanatını ve günümüze kadar tarihi gelişimini incelemektir. Opera sanatı ortaya çıktığı andan itibaren yazıldığı ve sahnelendiği yüzyılın kültürünü, değerlerini müzik, libretto, dans, oyunculuk, kostüm, dekorlar aracılığı ile canlı olarak sahnede halka sunmuştur. Bu derste güçlü bir medya aracı olarak halkı eğitme ya da bilgilendirme işlevi gören opera sanatının yüzyıllar içindeki gelişimi ve değişimi ele alınacaktır. Bestecinin müzik, enstrümana yaklaşımı şarkı söyleme tekniği ve yoruma getirdiği yenilikler üzerinde durulacaktır. Günümüzde tiyatroların repertuarında yer etmiş ünlü operaların önemi kültürel, sosyal, siyasi açıdan eleştirel bir yaklaşımla irdelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • XVI – XXI. yüzyıla kadar geçen dönemde opera sanatının Batı Avrupa ve Türkiye’deki gelişimini, dönemin önde gelen bestecilerinin ünlü eserlerinde müzik, yorum özelliklerini, benzerlik ve farklılıkları ile birlikte ele almak. Bu operaların milli müzikle ve kültürle uyumunu incelemek. Yüzyıllara göre değişen bu eserlerin librettolarında geçen konuların kültür, sanat, siyaset açısından durumunu irdelemek. Opera eserlerinin halkı yönlendirmekteki rolüne açıklık getirmek.
Dersin İçeriği Belli başlı operaların bestecilerinin müzik yazım dilindeki benzer ve farklı özellikleri; operaların coğrafi, kültürel, dinsel, sosyal, iktisadi ve siyasi etmenler bağlamında yazılış amacı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Operanın tanımı ve diğer sahne sanat dalları arasındaki yeri ve önemi
2 İtalya’nın Floransa şehrinde opera sanatının doğuşu ve “Drama per musica” janrı
3 Batı Avrupa’da Napoli “bel canto” mektebi , “opera seria” janrının ortaya çıkışı ve özellikleri -C.W.Gluck’un “Orfeo” operası
4 Batı Avrupa’da “opera buffa” janrlarının ortaya çıkışı ve özellikleri. -W. A. Mozart’ın “Figaro’nun Düğünü” operası. -G. Rossini “Sevil Berberi” operası.
5 W.A Mozart’ın opera sanatı ve “opera giaccoso” janrının ortaya çıkışı -W.A.Mozart’ın “Don Juan” operası
6 W.A.Mozart ve C.W.Gluck’un opera reformları ile bu reformlar arasındaki farklılıklar
7 Fransa’da “grand opera” ve “lirik” opera janrları ve özellikleri F. C. Gounod’un “Faust” operası J.Bizet’in “Carmen” operası
8 R.Wagner’in opera sanatı “Lohengrin” operası “Tristan ve İzolde” operası
9 İtalya’da G.Rossini, V. Bellini G.Donizetti’nin operaları ve “bel canto” tekniği
10 İtalyan Operasında “verismo” akımı G.Puccini’nin “Tosca” operası ve “La Boheme” operası
11 G.Verdi ve Opera Sanatındaki Yeri ve Önemi -“La Traviata” operası -“Aida” Operası operası
12 20. yüzyılda Yeni Viyana Mektebinde ve “Fransız altıları”nın eserlerinde opera sanatı -A. Berg’in “Lulu” operası -A.Schonberg “Pelleas und Melissande” operası -A.Honegger “Antigone” operası
13 Osmanlı Devleti'nde opera sanatının durumu
14 Türkiye’de opera sanatının gelişimi ve “Türk Beşleri’ nin eserlerinde opera sanatı.
15 Dönem Konularının Genel Değerlendirmesi
16 Final Değerlendirmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Allardyce, N. (1963). The World of Harlequin: A Critical Study of the Commedia Dell’arte. New York: Cambridge University Press.
2. Altar, C. M. (1989). Opera Tarihi (Cilt I-II-III-IV). İstanbul: Gençlik Basımevi.
3. Aracı, E. (2010). Naum Tiyatrosu 19.Yüzyılda İstanbul’un İtalyan Operası. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
4. Cohen, M. (2017). The Politics of Opera: A History from Monteverdi to Mozart. New Jersey: Princeton University Press.
5. Neimetzade, E. (2002). Opera Sanatı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
6. Peattie, A. (1997). Kobbe’ s Opera Book (Ed. The Earl of Harewood and Antony Peattie). New York: G.P. Purnam’s Sons.
7. Sadie, S. (ed.) (1992). The Grove Dictionary of Opera. London: MacMillan Press Limited.
8. Şener, S. (1998). Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Tiyatrosu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
9. Taruskin, R. (2010). Music in The Seventeenth and Eighteenth Centuries. New York: Oxford Üniversith Press.
10. Warrack, J., & West, E. (1992). The Oxford Dictionary of Opera. New York: Oxford University Press.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 30
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek.
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Sunum/Seminer Hazırlama 1 7 7
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 125