AKTS - Mühendislik Temelleri

Mühendislik Temelleri (CE101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mühendislik Temelleri CE101 1 0 0 1 2.5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Saman Aminbakhsh
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bir bilim dalı, meslek veya yaşam biçimi olarak Mühendisliğin Temel unsurlarının tanıtılması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendisliğin tanımının açıklanarak irdelenmesi
  • Mühendislik mesleğinin olası kariyer seçeneklerinin tanımlanması ve irdelenmesi
  • Mühendisliğin ve bir birey olarak Mühendisin Teknik, Sosyal ve Etik değerler açısından değerlendirilmesi ve incelenmesi
  • Mühendislik eğitim sürecinin çıktı ve yeterliliklerinin tanımlanması ve irdelenmesi
  • Mühendislik mesleğinin görev ve sorumluluklarının tanımlanması ve beklentilerin irdelenmesi
  • Mühendislik tasarım ve uygulamalarına yön veren ilham kaynaklarının irdelenmesi ve örnekler ile açıklanması
  • Mühendisliğin hayatın her alanında var olma yönündeki gelişiminin örnekler ile irdelenmesi
  • Mühendislik mesleğine yönelik kişisel hedefler koyarak öğrencilik sürecinin şekillendirilmesinin öneminin vurgulanması
Dersin İçeriği Giriş, mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişimi, mühendislik ve bilimin tanım ve yöntemleri, mühendislerin işlevleri, mühendislerin rol ve türleri, mühendis toplum ve çevre, mühendislik ve matematik, mühendislikte iş güvenliği, mühendislikte tasarım ve uygulamalar, mühendislikte araştırma ve teknoloji, mühendislik eğitimi ve iletişim.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Mühendisliğin Tanımı
2 Mühendisliğin gelişimi: İlk mühendislik uygulamalarının kim tarafından ve hangi nedenler ile geliştirildiğinin irdelenmesi
3 Bir meslek ve bilim dalı olarak Mühendislik ve profesyonel bir mühendisin görev ve sorumluklarının irdelenmesi
4 Bir meslek ve bilim dalı olarak Mühendislik ve profesyonel bir mühendisin görev ve sorumluklarının irdelenmesi
5 Mühendislik tasarım, araştırma ve geliştirme etkinliklerine ilham kaynağı olabilecek unsurların örnekler ile irdelenmesi
6 Mühendislik tasarım, araştırma ve geliştirme etkinliklerine ilham kaynağı olabilecek unsurların örnekler ile irdelenmesi
7 Mühendislik uygulamaları: Bir fikrin yapı olarak hayata geçirilmesi
8 Mühendislik uygulamaları: Bir fikrin yapı olarak hayata geçirilmesi
9 Mühendislik uygulamaları: Kural, yönetmelik ve standartların anlam ve önemi
10 Mühendislik uygulamaları: Kural, yönetmelik ve standartların anlam ve önemi
11 Mühendislik eğitimi çıktı ve yeterlilikleri: kişisel hedefler doğrultusunda eğitim süreçlerinin tasarlanması ve yürütülmesi
12 Mühendislik eğitimi çıktı ve yeterlilikleri: kişisel hedefler doğrultusunda eğitim süreçlerinin tasarlanması ve yürütülmesi
13 Mühendislik hizmetleri sunan kurum ve kuruluşların irdelenmesi ve kariyer olasılıkları doğrultusunda hedeflerin belirlenmesi
14 Mühendislik hizmetleri sunan kurum ve kuruluşların irdelenmesi ve kariyer olasılıkları doğrultusunda hedeflerin belirlenmesi
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Kaynak olarak bağlantılar: www.iso.org www.mimarlikmuzesi.org www.gizmag.com www.inhabitat.com www.autodesk.com
2. M.T. Holtzapple and W.Don Reece, Foundations of Engineering, Mc.Graw-Hill,2nd Ed.,2003
3. Wright, P. H., Introduction to Engineering, John Wiley & Sons, 2004
4. Holtzapple, M. T. and Reece, W.D., Concepts in Engineering, McGraw Hill, 2005
5. Mitcham, C. and Duvall, R.S., Engineering Ethics, Prentice Hall, 2000
6. Fleddermann, C.B., Engineering Ethics, Prentice Hall, 2008
7. Schiavone, P., Engineering Success, Prentice Hall, 2007
8. Gerard Voland, Engineering Design
10. Barry Hyman, Fundamentals of Engineering Design
Ders Kitabı 9. Derste dağıtılan not ve dokümanlar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 5
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 1 16
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 50