AKTS - Yapı İşletmesi ve Şantiye Teknikleri

Yapı İşletmesi ve Şantiye Teknikleri (CE430) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yapı İşletmesi ve Şantiye Teknikleri CE430 3 0 0 3 5.5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Saman Aminbakhsh
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders kapsamında yapıların fikir aşamasından hareket ile projelendirmesi, inşaat uygulamaları ve yapı işletmesi süreçlerinin ve süreçlere dahil olan tarafların örnekler ile incelenmesi hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Proje Yönetimi esas ve süreçlerinin yapıların projelendirme, inşaat ve işletme aşamalarına etki ve katkılarının anlaşılması
  • Tasarım veri be bilgileri doğrultusunda inşaat uygulamaları için gerekli hesaplama ve üretim planlamalarını yapabilme yeterliliğinin kazanılması
  • Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrol esaslarının standart, şartname, kural ve yönetmelikler ile uyum içerisinde yürütülmesinin önem ve etkilerinin anlaşılması
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Etkilerini gözeten düzenlemelerin titizlikle uygulanmasının önem ve etkilerinin anlaşılması
  • İnşaat Mühendisliği uygulamalarında zamanın finansal değerinin, üretim süre ve sıralamalarının anlaşılması yeterliliğinin kazanılması
Dersin İçeriği Yapı makinaları ve mühendislik esaslarının açıklaması, tipleri, seçme kriterleri ve temel yapı ekipmanı için gerekli fiyat analizi, yapım proseslerine giriş, kontrat ve borçlanma ve programlama, proje kontrol tahmini, verimlilik modelleri ve yapım ekonometresi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnşaat Mühendisliğinde Proje Yönetimi
2 Proje Yönetimi esas ve süreçlerinin kapsam ve içeriklerinin tanımlanması
3 Yapılardan beklentiler ve kazanımların tanımlanması, fizibilite analizleri ve esaslarının irdelenmesi
4 İnşaat süreçlerinde tarafların tanımlanması, görev ve sorumluluk alanlarının irdelenmesi
5 Hizmet alımı bildirim esasları; İhale, Teklif ve Kontrat Türlerinin örnekler ile incelenmesi
6 İnşaat uygulamaları için esas bilgi kaynağı olarak özelden genele: Tasarım bilgi ve verileri, Teknik Şartname, Kural ve Yönetmelikler, Standartların örnekler ile incelenmesi
7 Tasarım veri ve bilgilerinden hareket ile metraj hesaplamaları, maliyet analizleri, adam-saat öngörüleri, bütçelendirme ve iş planlamasına yönelik esasların örnekler ile incelenmesi
8 Tasarım veri ve bilgilerinden hareket ile metraj hesaplamaları, maliyet analizleri, adam-saat öngörüleri, bütçelendirme ve iş planlamasına yönelik esasların örnekler ile incelenmesi
9 İnşaat Aktiviteleri ve Zamanlamaları, Saha Planlaması ve Şantiye Mobilizasyonu, Tedarik, Uygulama ve Raporlama süreçlerinin örnekler ile incelenmesi
10 Üretim ekiplerinin görev tanımları, sorumluluk alanları ve öngörülen iş yüklerinin belirlenmesine yönelik esasların irdelenmesi, örneklerin incelenmesi
11 Tanımlı Kalite Güvence ve Kontrol esaslarının uygulanması, kanıt testlerinin yürütülmesi ve raporlandırılması süreçlerinin irdelenmesi
12 Tanımlı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Koruma esalarının uygulanmasına yönelik süreçlerin örnekler ile incelenmesi
13 Hakediş hazırlama ve sunum esaslarının tanımlanması ve örnekler ile incelenmesi
14 Yapıların hizmet ömrü süresince davranışlarının izlenmesi, işletme maliyet ve kazanımları, bakım onarım faaliyetlerinin planlanarak yürütülmesine yönelik esasların örnekler ile incelenmesi
15 Final sınavları dönemi
16 Final sınavları dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Construction Planning, Equipment and Methods, Robert L Peurifoy and Clifford J. Schexnayder, ISBN-13: 978-0073401126
Diğer Kaynaklar 2. Derste dağıtılacak olan dokümanlar.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Toplam İş Yükü 138