AKTS - Hidrolik Mühendisliği

Hidrolik Mühendisliği (CE310) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hidrolik Mühendisliği CE310 3 0 0 3 5.5
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 307 Akışkanlar Mekaniği
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yakup DARAMA
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Genel olarak Boru sistemlerinde ve açık kanal sistemlerinde akışkanın hareketi sırasında oluşan hidrodinamik etkilerin Enerji, Momentum ve kütlenin korunumu denklemleri vasıtasıyla belirlenmesi ve gerekli ve hidrolik sistemlerin tasarımı için temel yaklaşımların oluşturulması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hidrolik sistemlerin tasarımında temel yaklaşımlar için Enerji, Momentum ve Kütlenin korunumu denklemlerini etkin olarak kullanabilmek
  • Kapalı sistemlerde akışkanın hareketi sırasında oluşabilecek hidrodinamik etkileri Enerji, Momentum ve kütlenin korunumu denklemleri vasıtasıyla belirlenmesi
  • Boru hatlarında meydana gelebilecek basınç değişimlerine göre boru çaplarını, akım hızlarını, debiyi ve yük kayıplarını
  • Boru Sistemlerinde üniform olmayan akım koşullarındaki hidrolik parametrelerin belirlenmesi
  • Açık kanallarda uniform ve uniform olmayan akım koşullarına göre kanal tasarımı için gerekli yaklaşımlar
Dersin İçeriği Kapalı sistemlerde uniform akım, kapalı sistemlerde uniform olmayan akım, açık kanallarda uniform akım, açık kanallarda uniform olamayan akım, açık kanal tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin Amacı ve İntegral Denklemlerinin Tekrarı Ünite 1
2 Kapalı Borularda Akım: Kapalı Borulardaki Akımların Genel Karakteristikleri: Laminer ve Türbülanslı Akımın Ttanımları Ünite 2.1
3 Kapalı Borularda Akım: Kapalı Borulardaki Akımların Genel Karakteristikleri: Giriş Bölgesi, Tam Gelişmiş Akım ve Yük Kaybı Ünite 2.2
4 Kapalı Borularda Akım: Kapalı Borulardaki Akımların Genel Karakteristikleri: Darcy-Weisbach Denkleminin Türetimi Ünite 2.3
5 Kapalı Borularda Akım: Kapalı Borulardaki Akımların Genel Karakteristikleri: Borularda Laminer ve Türbülanslı Akım, Moody Çizelgesi Ünite 2.4
6 Kapalı Borularda Akım: Tek Borularda Akım Hesaplanması: Yük Kaybı Hesabı (Tip I), Hız ve Debi Hesabı (Tip II) Ünite 2.5
7 Kapalı Borularda Akım: Tek Borularda Akım Hesaplanması: Boru Çapı Hesabı (Tip III), Dairesel Olmayan Borularda Sürtünme Kaybı Ünite 2.5
8 Kapalı Borularda Akım: Kapalı Borularda Üniform Olmayan Akım: Yerel Kayıplar, Debi Ölçer Ünite 2.6
9 Kapalı Borularda Akım: Boru Hattı Sistemleri Ünite 2.8
10 Açık Kanallarda Akım: Açık Kanallardaki Akımların Genel Karakteristikleri Ünite 3
11 Açık Kanallarda Akım: Üniform Akım Ünite 3.1
12 Açık Kanallarda Akım: Özgül Enerji Kavramı Ünite 3.2
13 Açık Kanallarda Akım: Hızlı Değişken Akım, Özgül Kuvvet Kavramı ve Tedrici Değişken Akım Ünite 3.3 ve Ünite 3.4
14 Açık Kanallarda Akım: Açık Kanallarda Üniform Akım Tasarımı Ünite 3.5
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mechanics of Fluids, Potter M.C., Wiggert D.C., Brooks/Cole, California, 2002
Diğer Kaynaklar 2. Lecture Notes, CE 372 Hydromechanics , METU Civil Engineering Department, 2012
3. Fluid Mechanics, Streeter, V.L., E. Benjamin Wylie, McGraw-Hills Inc, New York, 1978
4. Open Channel Hydraulics, Chow V.T., McGraw-Hills Inc.,-Kogakusha Co., Tokyo, 1959
5. Open Channel Flow, French R.H., McGraw-Hills Inc., Singapore, 1987

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 1 5
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Toplam İş Yükü 138