AKTS - Deprem Mühendisliği

Deprem Mühendisliği (CE440) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Deprem Mühendisliği CE440 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 202 Temel Mekanik II-Dinamik CE 321 Yapı Analizi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ertan SÖNMEZ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Yapı analizi ve tasarımında uygulanan deprem mühendisliği prensiplerini öğretmek, bunun için gerekli sismoloji bilgisini vermek ve bir sismik yer hareketinin mühendislik açısından önemli parametrelerini tanıtmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir sismik yer hareketine maruz kalan bir yapının tepkisini kontrol eden temel faktörlerin neler olduğunu öğrenecek,
  • Hem tek serbestlik-dereceli hem de çok serbestlik-dereceli sistemlerin hareket denklemlerini matematiksel olarak formülleştirebilecek,
  • Deprem hareketine maruz kalmış sistemlerin (tek serbestlik-dereceli) sayısal entegral yöntemleriyle davranış kaydını hesaplayabilecek,
  • Deprem hareketine maruz kalmış çok serbestlik-dereceli sistemlerin modal analiz yöntemiyle davranış kaydını hesaplayabilecek,
  • Davranış Spectrumu Analizi yöntemiyle gerekli parametrelerin en yüksek değerlerini elde edebilecek,
  • Deprem hareketine maruz kalmış sistemlerin davranışlarını hesaplayabilecek MATLAB programları yazabileceklerdir.
Dersin İçeriği Deprem hareketinin oluşumu ve mekanizması, yapıların deprem etkisi altında davranışı, tek serbestlik-dereceli sistemler, hareket denklemlerinin oluşturulması, serbest titreşim analizi, doğrusal sistemlerin deprem davranışları, doğrusal-elastik sistemler için kullanılan entegral yöntemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deprem hareketinin oluşumu ve mekanizması , sismik deprem dalgalarının sebepleri, bir bölgedeki deprem hareketini etkileyen faktörler, bir bölgedeki tahmini yer hareketi, deprem hareketinin kaydedilmesi ve işlenmesi Notlar
2 Tek serbestlik-dereceli sistemler - Hareket denkleminin formülasyonu 3-35
3 Tek serbestlik-dereceli sistemler - Doğrusal sistemlerin deprem davranışı - Doğrusal elastik sistemler için kullanılan nümerik entegral yöntemleri 35-52
4 Tek serbestlik-dereceli sistemler - Serbest titreşim analizi - Yapılarda sönümlenme 187-197
5 Tek serbestlik-dereceli sistemler - Doğrusal elastik sistemler için kullanılan nümerik entegral yöntemleri - Davranış Spektrumu 155-187
6 Çok serbestlik-dereceli sistemler -Hareket denkleminin formülasyonu 311-353
7 Çok serbestlik-dereceli sistemler - Serbest titreşim analizi - Doğal titeşim frekansları ve modlar 365-383
8 Çok serbestlik-dereceli sistemler - Titeşim özelliklerinin hesaplanması 311-353
9 Çok serbestlik-dereceli sistemler - Modal Analiz 434-444
10 Çok serbestlik-dereceli sistemler - Modal Analiz 392-409
11 Çok serbestlik-dereceli sistemler - Davranış Geçmişi Analizi 468-514
12 Çok serbestlik-dereceli sistemler - Davranış Spektrum Analizi, mod birleştirme 444-467
13 Sismik yükler, tasarım spektrumu, sismik yer hareketi haritaları, şartnameler 468-514
14 Elastik olmayan davranış 514-549
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Chopra, A.K., Dynamics of Structures - Theory and Applications to Earthquake Engineering, 3rd edition, 2007, Pearson Prentice Hall, Pearson Education Inc.
Diğer Kaynaklar 2. Clough, R.W. and Penzien J., Dynamics of Structures, 2nd edition, 1993, McGraw-Hill Inc.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 4 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 11 22
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 150