Triboloji (MATE560) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Triboloji MATE560 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bölüm onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Katı yüzeylerin tanımlanmasını ve topografik ve fiziko-kimyasal yönlerden karakterize edilmesini öğretmek. Değme (kontak) mekaniğinin temellerini öğretmek. Sürtünme ve sürtünme kaynaklı ısınma mekanismalarını öğretmek. Yağlama rejimlerini öğrencilere tanıtmak. Aşınma mekanizmalarını ve aşınma mekanizması haritalarını öğretmek. Öğrencileri tribolojik amaçlı test metotlarını öğretmek. Metallerin kesim ve şekillendirilmesi, makine, araç ve biyosistemlerdeki tribolojik sorunların analizini yapmak. Tribolojik performansın arttırılmasına yönelik yüzey kaplamalarını tanıtmak. Tribolojik yüzey kaplamalarının biriktirimi ve karakterizasyonunu öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Değme (kontak) mekaniğinin temel yönlerinin anlaşılması
  • Sürtünme mekanizmalarının anlaşılması
  • Yağlama rejimlerinin anlaşılması
  • Aşınma çeşitlerinin öğrenilmesi
  • Tribolojik test metotlarının bilinmesi
  • Tribolojik yüzey kaplamalarının biriktirilmesi ve karakterizasyonun öğrenilmesi
Dersin İçeriği Yüzeylerin karakterizasyonu, yüzeylerin etkileşimi, temas mekanizmaları teorisi, sürtünme temelleri, yağlama temelleri, aşınma tipleri, aşınma ölçümü, mühendislik malzemelerinin tribolojisi, makina ve araç parçalarının tribolojisi, metal kesim ve şekillendirmede takım aşınması ve yağlanması, kalça ve diz eklemi protezlerinin tribolojisi

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tribolojiye Giriş [1]’de 1. Bölüm
2 Katı Yüzeylerin Karakterizasyonu [1]’de 3&4. Bölümler
3 Değme (Kontak) Mekaniği Teorileri – 1 [1]’de 3&4. Bölümler
4 Değme (Kontak) Mekaniği Teorileri – 2 [1]’de 5. Bölüm
5 Sürtünmenin Temelleri -1 [1]’de 6. Bölüm
6 Sürtünmenin Temelleri -2 [1]’de 6. Bölüm
7 Yağlamanın Temelleri [1]’de 7&9. Bölümler
8 Aşınmanın Temelleri - 1 [1]’de 8. Bölüm
9 Aşınmanın Temelleri - 2 [1]’de 8. Bölüm
10 Malzemelerin Tribolojik Testi [2]’de 5. Bölüm
11 Metal Kesim ve Şekillendirilmesinde Takım Aşınması ve Yağlayıcılar Ders notları
12 Makine ve Araç Parçalarının Tribolojisi Ders notları
13 Biotriboloji Ders notları
14 Aşınmaya Dirençli Malzeme Geliştirilmesi [5]’te 7&8. Bölümler
15 Tribolojik Performansın Arttırılmasına Yönelik Olarak Yüzey Kaplamaları Uygulanması [6]’da 1&7. Bölümler
16 Tribolojik Yüzey Kaplamalarının Biriktirilmesi ve Karakterizasyonu [6]’da 3&5. Bölümler

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. "Friction, Wear, Lubrication: A Textbook in Tribology”, K.C. Ludema, CRC Press, 1st ed., (1996)
2. “Friction and Wear of Materials”, E. Rabinowicz, 2nd ed., Wiley-Interscience, (1995)
3. “The Friction and Lubrication of Solids”, F.P. Bowden and D. Tabor, Cambridge University Press, UK, (1964)
4. “Contact Mechanics”, K. L. Johnson, Cambridge University Press, Cambridge, UK, (1987)
5. “Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials”, I.M. Hutchings, CRC Press, Boca Raton, FL,USA, (1992)
6. “Coatings Tribology, Properties, Mechanisms, Techniques and Applications in Surface Engineering”, K. Holmberg and A. Matthews, 2nd ed., Elsevier, (2009)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 15
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim. X
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
13 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği X
14 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
15 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 128