ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tezsiz)

Zorunlu Bölüm Dersleri

MATE500 - Bitirme Projesi (0 + 0) 40

Malzeme Mühendisliğindeki modern imalat ve kalite sistemlerinin tasarımı, analizi, geliştirmesi, uygulaması, işleyişi ve kontrolü ile ilgili teknikler ve araçlar.

MATE502 - Malzemelerin İleri Termodinamiği (3 + 0) 5

Termodinamik kanunları ve bunların malzeme sistemlerinin kimyasal davranışları üzerine uygulanması. İki ve çok bileşenli çözeltiler. Faz dengeleri. Kimyasal reaksiyon termodinamiği. Faz dönüşümlerinin termodinamiği.

MATE510 - Malzeme Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler (3 + 0) 5

Adi diferansiyel denklemler, kısmi diferansiyel denklemler, özel fonksiyonlar, değişkenlerin ayrımı, dönüştürme teknikleri, yaklaşık teknikler. Fourier ve Bessel fonksiyonları, sınır değer problemleri, Laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin nümerik metotlarla çözümü, en küçük kareler yöntemi

MATE585 - Malzeme ve Yöntem Seçimi ve Dizayn Problemleri (3 + 0) 5

Tasarım Prosesi Adımları; Tasarım Prensipleri; Bilgisayar Destekli Çizim; Çakışık Tasarım Mühendisliği; Yaratıcılık ve Problem Çözme; Karar Teorisi; Bilgisayarla Modelleme ve Simülasyon; Optimizasyon; Tasarım için Bilgi ve Birikim Kaynakları; Malzeme Seçimi Metotları; Prosesler ve Proses Seçimi; Malzemelerin Etkileşimi; Üretim için Tarasım; Risk

MDES600 - Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri (3 + 0) 5

Titiz, bilimsel araştırma, özellikle tez veya doktora tezleri; literatür taraması; anketler; meta-analizler; deneysel araştırma tasarımı; araştırma sorularının hazırlanması; teori tasarlanması; nitel ve nicel verilerin toplanması ve analiz metotları; geçerlilik; güvenilirlilik; nirengi; bulguların tasarımı; araştırma önerisinin yazılması ve yayın

Seçmeli Dersler

AE411 - Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri (3 + 1) 5

Otomotiv uygulamaları için ileri hafif malzemeler ve üretim süreçleri; hafif otomotiv malzemeleri metalurjisi; mühendislik birleştirme işlemleri; hafif otomotiv malzemeleri kullanarak üretim için tasarım.

CE521 - Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği (3 + 0) 5

Gerilme ve gerinim analizleri, gerilme - gerinim ilişkileri, yüzey gerilim ve yüzey gerinim problemleri, akma kriteri, kirişlerde simetrik olmayan eğilmeler, enerji metodları, kolonlarda bükülme, yapısal elemanların plastik davranışları.

CE565 - Proje Risk Yönetimi (3 + 0) 5

Riske giriş, risk analizi ve yönetimi, risk tanımlama, risk değerlendirme yöntemleri, olasılıksal risk analizi, Monte Carlo Simülasyonu, duyarlılık analizi, risk yanıt stratejileri.

CEAC529 - Spektroskopik Teknikler (3 + 0) 5

Spektroskopiye giriş, elektronik soğurma spektroskopisi, vibrasyonel ve raman spektroskopisi, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi, elektron paramanyetik rezonanas spektroskopisi, kütle spektroskopisi, x-ışını spektroskopisi, SEM ve TEM.

ENE412 - Yakıt Hücreleri Teknolojileri (3 + 0) 5

Giriş, yakıt pili çalışma ilkeleri,tarihçesi, çeşitleri, bileşenleri ve sistemleri;yakıt hücresi termodinamiği ve elektrokimya:Nernst denklemi,Tafel denklemi,hücre gerilimi, yakıt hücresi verimliliği ve operasyonel yakıt hücresi gerilimleri için kayıplar;proton değişim membranı yakıt pilleri:bileşenler ve sistem, yapım ve performans,kritiksorunlar ve son gelişmeler;yakıt hücresi istif tasarımı ve hesaplamaları;hidrojen üretimi, depolanması, güvenliği ve altyapısı;yakıt pili santralinin dengesi.

IE509 - Üretim Sistemleri (3 + 0) 5

Organizasyonel sistemlerde üretim yönetimi ve kontrol, farklı yaklaşımlarla malzeme yönetimi, master planlama ve üretim planlama kavramları, tümleşik planlama, parti miktarı belirleme, imalat sistemlerinde çizelgeleme, hizmet sistemlerinde çizelgeleme: tasarım ve uyarlama, malzeme-ihtiyaç-planlama (MRP) ve tam-zamanında-üretim (JIT) uygulama kıyasl

MATE440 - Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu (3 + 0) 5

Korozyona giriş, korozyon ve oksitlenmenin termodinamiği ve kinetiği, korozyon çeşitleri, değişik ortamlarda korozyon, mühendislik malzemelerinin korozyonu, korozyon test, kontrol ve önleme teknikleri, malzeme seçim ve dizaynında korozyon.

MATE442 - Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (3 + 0) 5

Kaynakla ilgili terim ve tanımlamalar, kaynak proseslerinin sınıflandırılması, yaygın kullanılan kaynak prosesleri, uygulama alanları, avantajları ve dezavantajları; tipik kaynak süreksizlikleri; kaynaklı birleştirmelere uygulanan tahribatlı ve tahribatsız testler; kaynakta kalite; demir esaslı ve demir dışı malzemelerin kaynak metalurjisi; kaynak

MATE458 - Kataliz ve Yakıt Pili Malzemeleri (3 + 0) 5

Kataliz ve katalitik reaktörlerin temelleri; katalizör sentezleme yöntemleri; katalitik malzeme özellikleri ve karakterizasyon yöntemlerinin temelleri; Katalizör malzeme yapısı ve aktivite ilişkisi, elektrokataliz, fotokataliz ve farklı yakıt pili çeşitleri hakkında temel bilgiler ve bu uygulamarda kullanılan malzemeler; mevcut teknoloji uygulamaları; gelecek trendler ve yeni gelişen teknolojiler

MATE460 - Biyomalzemeler (3 + 0) 5

Biyomalzemenin tanımı, biyouyumluluk, ev sahibi sistemin cevabı, sentetik ve biyolojik malzemeler, sentetik biyomalzemelerin sınıflandırılması, polimerler, implant ve ev sahibi sistemin etkilendiği faktörler, biyomalzemelerin uygulama alanları, implantların tarihçesi, biyomalzeme alanında günümüzdeki çalışmalar, eğilimler, malzemelerin yığın ve mekanik özelikleri, yüzey analiz metodları, metalik, polimerik, seramik ve kompozit biyomalzemeler, extrakorporal cihazlar için sterilizasyon yöntemleri

MATE464 - Malzemelerin Yüzey İşlemleri (3 + 0) 5

Malzeme yüzeylerinin özellikleri ve karakterizasyonu, değme (kontak) teorisi, yüzey sertleştirme metodları, karbürleme, dönüşüm kaplamaları, yüzey kaplama yöntemleri: gaz, sıvı çözelti ve eriyik halden kaplama süreçleri, fiziksel ve kimyasal buhar biriktirim yöntemlerinin prensipleri, elektrokimyasal kaplama, püskürtme kaplamalar.

MATE470 - Doku Mühendisliğine Giriş (3 + 0) 5

Giriş ve doku mühendisliğinin önemli terminoloji ve kavramları, doku mühendisliğinde kullanılan hücreler, doku mühendisliğinde kullanılan biyomalzemeler, doku üretim yöntemleri, yapay dokunun damarlaşması ve doku mühendisliğinde kullanılan biyoreaktörler.

MATE474 - Seramik Malzeme Üretim Süreçleri (3 + 0) 5

Toz hazırlanması, önkonsolidasyon, şekil verme işlemi, sentezleme, sinterleme teorisi, modifiye edilmiş yoğunlaşma yöntemi, son işleme, zımparalamanın seramiklerin mikroyapılarına etkileri, cam üretim yöntemi.

MATE482 - İkincil Çelik Metalurjisi (3 + 0) 5

Pota metalurjisinin tarihçesi and çelik kalitelerinde yeni talepler, termodinamik temeller, sıvı çelikte akışkan davranışı, fazlar arası reaksiyonların kinetiği, çelikte oksijen giderme, çelikte gaz ve karbon giderme, ikincil metalurjide kükürt giderme, pota metalurjisinde fosfor kontrolü, çelik üretiminde azot kontrolü, kalıntılar ve kalıntı şekil

MATE503 - Hesaplamalı Malzeme Bilimi (3 + 0) 5

Lennard-Jones atomlararası kuvvet modeli, yoğunluk fonksiyonel teorisi; serbest enerji, faz dönüşümleri, difüzyon ve yapısal tahminlerin Monte Carlo ve moleküler dinamik simülasyonları

MATE504 - Malzeme Fiziği ve Kimyası (3 + 0) 5

Geniş bir yelpazedeki malzemelerin elektronik ve atomik açıdan fiziksel özellikleri. Malzemelerin bağ ve yapıları kuantum mekaniği ve band teorisi bakımından anlatılacak ve elektriksel, optik, termal, mekanik ve manyetik özellikleri üzerinde durulacaktır.

MATE505 - Malzemelerin Yapısı (3 + 0) 5

Kristalik ve kristalli olmayan malzemelerde atomik dizilim. Kırınım olayının kristalografi, kinematik ve dinamik teorileri ile x-ışınları, elektron ve nötron uygulamaları. Kırınım desenleri ve yoğunluk dağılımının yorumlanması ve bu yorumların kusursuz ve kusurlu kristaller ile amorf malzemelerdeki saçılıma uygulanması. Katılardaki çarpılmaların

MATE506 - İleri Mikroskopi Teknikleri (3 + 0) 5

Taramalı electron mikroskobu ve farklı kullanm şekilleri, SEM içinde X-ışını oluşuımu, EDS, WDS, stereoloji, istatistiksel analiz, dijital görüntüleme ve görüntü analizinin temelleri, yapısal aşamalı değişmlerin ölçümü, tane büyüklüğü, partikül analizi, boyut ve şekil analizi, ara-mesafe ölçümü, yapı-özellik ilişkileri.

MATE508 - Kinetik, Faz Dönüşümleri ve Transfer (3 + 0) 5

Katılaşma sürecindeki faz dönüşümü, difüzyon, ısı transferi, çekirdeklenme ve büyümenin temelleri; düzenlenme, spinodal bozunma, kabalaşma, reaksiyonlar, büyük dönüşümler, difüzyon-sınırlı dönüşümler ve camsı geçişler.

MATE509 - Malzemelerin Davranışlarının Teorisi, Modellemesi ve Simülasyonu (3 + 0) 5

Matematiksel ve fiziksel modellerin plastik deformasyon, sürünme, yorulma, sinterleme, elektrokimyasal reaksiyonlar, katılaşma, v.b. malzeme davranışları ve süreç problemlerine uygulanması. Mekanik ve termodinamik özelliklerin, faz dönüşümlerinin ve mikroyapı değerlendirmelerinin mezoskopik, sürekli ve çok ölçekli modellenmesinde hesaplamalı yöntem

MATE512 - Nanomalzemeler (3 + 0) 5

Giriş, Nanomalzemeler; nanotüpler, nanoduvarlar, nanoteller, nanoçubuklar, nanoplakalar, nanokompozitler, nanomalzemelerin yüzeyleri, nanopartiküllerin faz dönüşümleri ve termodinamiği, nanopartiküllerin yapıları, nanopartiküllerin sentezlenmesi, nanopartiküllerin manyetik özellikleri, nanopartiküllerin optik özellikleri, nanopartiküllerin elektri

MATE514 - Fonksiyonel Malzemeler (3 + 0) 5

Fonksiyonel malzemelere giriş. Katılarda kristallografi ve faz dönüşümleri. Malzemelerde yapı-özellik ilişkileri. Yarıiletkenler. Manyetik ve manyetostriktif malzemeler. Faz değişken malzemeler (şekil bellekli malzemeler). Ferroelektrik filmler. Optik geçirgen malzemeler. Elektronik, manyetik, termal, optik, dielektrik, iyonik iletkenlik veya bu

MATE515 - MEMS Uygulamaları için Malzemeler (3 + 0) 5

Mikro-Elektro Mekanik Sistemlerin (MEMS) yığın ve tek kristal, polikristal ve amorf silikon veya diğer malzemelerin yüzey mikro işlemesi ile üretimleri. MEMS uygulamalarında karşılaşılan dizayn, üretim ve malzeme sorunları. MEMS'lerin malzeme özellikleri, yapısal mekanikleri ve paketlenmesi. Elektrostatik, manyetik, piezoelektriksel tetiklenme,

MATE516 - Enerji Teknolojileri için Malzemeler (3 + 0) 5

Enerjinin toplanması, dönüştürülmesi, depolanması ve nakliyatına malzeme açısından bakış. Fotovoltaik, nükleer, solar ve termoelektrik malzemeler. Yakıt hücreleri ve pil teknolojileri. Ağırlık azatma amaçlı kullanılan düşük yoğunluklu yapısal malzemeler. Hidrojen depolama malzemeleri.

MATE520 - Dökümde Malzeme Prosesi (3 + 0) 5

Katılaşma Süreçleri; Döküm Hidrodinamiği; Yolluk Sistemlerinde İnklüzyon Kontrolü; Parça Dökümü ve Sürekli Dökümde Isı Transferi; ESR Prosesi; Nete Yakın Biçimde Döküm ve Sprey Döküm; Yapı Oluşumu; Soğuma Eğrileri; Dendrit Yapısı ve Dendrit Büyümesi; Alaşımlarda Mikrosegregasyon ve Makrosegregasyon;Metaller ve Alaşımlarda Katılaşma ve Soğuma Çekin

MATE528 - Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (3 + 0) 5

Temel kaynak süreçleri (gaz, ark, lazer-ışını ve elektron-ışını kaynağı). Kaynak işleminin metalurjisi. Kaynaklanmış metallerin katılaşması (tane yapısı, tanecik yapısı, mikrosegregasyon, makrosegregasyon, porozite, inklüzyon ve çatlaklar). Isıdan etkilenmiş bölge (mukavemet kaybı, pekleşmiş malzemelerde gevrekleşme ve çatlak oluşumu, çökelimle

MATE530 - Çeliklerin Fiziksel Metalurjisi (3 + 0) 5

Alfa demirdeki arayer ve yeralan eriyikler ve bunların etkileşimleri; Yeralan eriyiklerin, demir karbürlerin çökelmesine etkileri; Karbon çeliklerinde akma ve çekme gerinimlerini etkileyen faktörler; İkili fazlı karbon çelikleri; İnklüzyonların şekillerinin kontrolü; YMDA çelikler; Isıl işlemli çelikler; Bor etkisi; Çeliklerin termomekanik olarak

MATE531 - Proses Metalurjisinden Seçme Çalışmalar (3 + 0) 5

Cüruflar ve cüruf özellikleri, indirgeme süreçleri, izabe süreçleri, sülfürlü izabe süreçleri, alternatif demir üretim süreçleri, metal banyosu içinde izabe vb konuların bir veya birkaçının derinlemesine kapsanması.

MATE532 - Kristalografik Doku Analizi ve Eşyönsüzlük (Anizotropi) (3 + 0) 5

Tek-, poli-kristal özellikleri, kristal sistemleri ve simetri, doku belirlemede kırınım uygulamaları, Kikuchi kırınım deseni, kırınım desenlerinin toplanması-indexlenmesi-değerlendirilmesi, yönelim dağılım fonkisyonu, metal malzemelerde gözlemlenen tipik dokular, katılaşma, deformasyon, yeniden krisatallanme sonucu oluşan dokular, doku ve elektrik

MATE536 - Çelik Üretimi Teknolojilerindeki Gelişmeler (3 + 0) 5

BOF ile çelik üretimi ve ikincil metalurjik süreçlerin incelenmesi. Çelik üretimi teknolojilerindeki güncel gelişmeler: Konvertör, pota ocağı, vakumda gaz giderici, tandiş, kotinü döküm, v.b. bölümlerde çeliğin temizliğinin yanısıra süreç iyileştirme ve üretim maliyeti ile ilgili yürütülen işlemler

MATE537 - Ferroalaşımların Üretimi (3 + 0) 5

Karbotermik indirgeme ile ağırlıklı olarak ferrosilikon olmak üzere ferroalaşımların üretimi; metalotermik ve vakum indirgeme teknikleri ile ferroalaşımların üretimi; ferrokrom, ferromangan, ferrotitanyum, ferrovanadyum, ferrotungsten, ferromolibden ve ferronikel üretiminin detaylı açıklaması

MATE540 - İleri Seramik Mühendisliği (3 + 0) 5

Seramik malzemelerin yapıları. Partikül sistemleri karakterizasyonu. Toz sıkıştırılması. Seramik biçimlendirme yöntemlerinin analizi. Sinterleme kinetiği ve mekanizmaları. Süreç ve yapı kontrolüyle malzeme özelliklerinin geliştirilmesi.

MATE544 - Toz Metalurjisi (3 + 0) 5

Toz metalurjisi sürecinin ilkeleri. Toz metal üretim yöntemleri. Toz karakterizasyonu, özellikleri ve test yöntemleri. Sıkıştırma süreçleri. Sıkıştırma mekanizmaları. Sinterleme teorisi. Sıvı faz ve aktifleştirilmiş sinterleme. Sinterleme atmosferi ve fırınları. Tam yoğunluk süreçleri. Tamamlama operasyonları. Sıkıştırma karaterizasyonu. Gözenekli

MATE545 - İleri Polimerler (3 + 0) 5

Polimer Sentezi; Polimerizasyon çeşitleri, Polimerizasyon teknikleri, Sentetik polimerlerin reaksiyonları, Polimer senteziyle iligili özel çalışmalar, Konformasyon, Çözeltiler ve Moleküler Ağırlık; Polimer konformasyonu ve zincir boyutları; Polimer çözeltilerin termodinamiği, Molekül ağırlığının ölçümü, Katı Hal özellikleri; Amorf hal, Kristal hal

MATE546 - İleri Teknoloji Polimerleri (3 + 0) 5

Biyopolimerler, Doğal Polimerler ve Elyaflar, Termoplastikler, Elastomerler ve Termosetler, Mühendislik ve Özel Polimerler, Membran Bilimi ve Teknolojisi, Biyomedikal Mühendisliği ve İlaç Dağıtımı, Elektronik Uygulamalar, Fotonik Polimerler

MATE547 - Polimer Prosesi ve Reoloji (3 + 0) 5

Temel proses operasyonları, Polimer reolojisine giriş, Basit akışların analizi, Reometri, Polimer proses operasyonlarının modellemesi

MATE549 - Doku Mühendisliği (3 + 0) 5

Doku-Hücre Tanımları; Yapısal Özellikler, Metabolik Aktiviteler, Hücre ve Doku Kültürü; Temel Prensipler, Doku Mühendisliği-Biyomalzeme Etkileşimleri, Protein-Biyomalzeme Yüzey Etkileşimleri, Hücre-Biyomalzeme Etkileşimleri, Organ Yetmezliği ve Rejenerasyon; Kayma Kuvvetinin Hücresel Fonksiyonlara Etkisi; Hücre Fonksiyonlarında Kütle Transferinin

MATE550 - Biyomalzemelerin Karakterizasyon Yöntemleri (3 + 0) 5

Malzeme karakterizasyonu, termal ve mekanik analizlere giriş, bozunma tayin teknikleri, yüzey karakterizasyonlarına giriş, protein türü ve miktarı tayini, hücre-malzeme etkileşiminin tayini, enflamatuar cevabın in vitro ve in vivo tayini, bağışıklık cevabının tayini, pıhtılaşma testleri, enfeksiyon karakterizasyon yöntemleri, tümör ve patolojik

MATE551 - Hayvansal Hücre Kültürü (3 + 0) 5

Giriş, hücre kültürü laboratuvarı kurulumu, fiziksel çevre, ortam (vasat), standart hücre kültürü teknikleri, hücrelerin incelenmesi, kontaminasyon: kaçınma, farkına varma, kurtulma, serumsuz kültür, primer kültürler, hücre hattı eldesi, özel üreme koşulları.

MATE556 - Malzeme Mühendisliği Yönetimi (3 + 0) 5

Bu ders, malzeme tasarım ve üretim süreçlerinde sürekli iyileştirme konusunda "yönetici" olarak malzeme mühendisinin rolünü ele almaktadır. Modern araç ve tekniklerle toplam kalite kavramlarını, entegre tesisleri planlaması ve tasarımını, malzeme ve süreç seçimi ve tasarımını içeren planlama ve ekip projelerinin yönetimi teknikleri;verilere dayalı

MATE565 - Kaplama ve İnce Filmler (3 + 0) 5

Yüzey kaplama yöntemleri: Gaz, çözelti ve eriyik hal biriktirme süreçleri, vakum teknolojisi temelleri, fiziksel ve kimyasal buhar biriktirme ilkeleri, elektrokimyasal biriktirme, film stres kaynakları, kaplamaların karakterizasyonu, kaplama tribolojisi, alet ve kalıp kaplamaları, elmas ve elmas benzeri karbon kaplamaları

MATE570 - İleri Mekanik Davranışlar (3 + 0) 5

Malzemelerde deformasyon ve hasar üzerine ileri çalışmalar. Makroskopik ve mikroskopik açıdan deformasyon. Esneklik ve plastisite teorileri ve deformasyon sürecinde problemler. Kırılma mekaniği ve kompozit toklaştırma mekanizmaları. Sürünme deformasyonu mekanizmaları. Yorulma

MATE572 - Yüksek Sıcaklık Malzemeleri (3 + 0) 5

Yüksek sıcaklıklarda malzemelerin davranış ilkeleri. Yüksek sıcaklık malzemelerinde faz kararlılığı ve korozyon direnci dahil olmak üzere yapı-özellik ilişkileri. Yüksek sıcaklıklarda kırılma ve yorulma. Hasar birikimi davranışı ve mühendislik uygulamaları

MATE574 - Metal Şekillendirmede Mekanik ve Metalurji (3 + 0) 5

Gerilme ve Gerinme Tensörleri; Akma Kriterleri; Akış Kuralları; Plastik İnstabilite; Deformasyon Mekanizması Haritaları; Üniform Enerji; Ekstrüzyon; Çubuk Çekme; Redundant Work; Haddeleme ve Sac Çekmenin Kütük Analizi; Kayma Çizgisi Alanı Teorisi; Şekillenebilirlik; Plastik Anizotropi; Şekillendirme Limiti Diyagramları; Yaygın kullanılan Metal Alaş

MATE576 - Nükleer Reaktör Malzemeleri (3 + 0) 5

Kristal yapı, noktasal kusurlar ve dislokasyon konularının gözden geçirilmesi. Katılarda noktasal kusurların difüzyonu. Uranyum dioksitte termal difüzyon."Elastic Continuum Predictions" ile dislokasyon yakınında Gerilme ve Gerinme Enerjileri. Katılarda Radyasyon Hasarı, Elastik Çarpışma Kinematiği, Enerji Bağımlı Sabit Küre İyon-İyon Saçılma Yakla

MATE578 - Malzemelerin Hasar Analizi (3 + 0) 5

Taramalı elektron mikroskobuyla çekme aşırıyükü, sürünme, yorulma, gerilme korozyonu, aşınma ve aşındırma nedeniyle oluşan hatalı yapıların analizi. Hasar analizinde süreç hatalarının tanımlanması ve rolü

MATE586 - Bağımsız Çalışma I (3 + 0) 5

Öğrenciler bir ya da daha fazla fakülte üyesiyle çalışarak metalurji ve malzeme mühendisliğiyle ilgili belirli konularda üst düzey bilgi kazanmakla görevlendirilirler. Her öğrenci ya bir tasarım projesi (tek başına veya takım olarak) gerçekleştirip tasarlanan ürünü imal etmeli yada detaylı bir deneysel çalışma (yeni bir düzenek tasarlayarak veya

ME478 - Fabrika Tasarımı (3 + 0) 5

Giriş, tasarım ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) temel bilgileri, imalat sistemleri (CAD/CAM, FMS, ve CIM), pazar araştırması ve fabrika yer seçimi, fabrika yerleşimi, süreç analizi, imalat kontrolü ve kalite planlaması, süreç ve makina seçimi, malzeme iletimi, depolama türleri, iş güvenliği-işçi sağlığı, bakım, çevre faktörleri, AR-GE.

MFGE541 - Talaşlı İmalat Teorisi (3 + 0) 5

Giriş, imalat tezgahları ve imalat işlemleri; tornalama, delik delme, frezeleme ve taşlama, metal kesme mekaniği, takım ömrü ve takım aşınması, talaşlı işlemlerin eniyilenmesi, talaş kontrolü, tezgah titreşimleri, taşlama.

Teknik Seçmeli Dersler

MATE518 - Takım ve Kalıp Malzemeleri (3 + 0) 5

Takım ve kalıp malzemeleri sınıflandırılması ve türleri; özellikleri ve testleri; üretim ve nitelik denetimi; plastik kalıpları, basınçlı döküm kalıpları, kalıp işgörmezlikleri

MATE535 - Entegre Demir ve Çelik Tesisleri (3 + 0) 5

Demir ve çelik üretiminin temelleri.Yüksek fırının, sıcak metal önişlemlerinin, oksijenli çelik üretimi sürecinin, potada saflaştırma ve vakumda gaz giderme işlemlerinin, tandiş ve kontinü döküm süreçlerinin temel prensiplerinin incelenmesi. Çelik fabrikalarında kullanılan refrakterler. Kontinü döküm çelik ürünlerindeki alaşım elementleri. Paslanm

MATE541 - İleri Cam Bilimi ve Teknolojisi (3 + 0) 5

Çekirdeklenme, Kristal Büyüme, Cam oluşumu, Seramik Tozlarının Eritilmesi, Camların Yapısı, Cam Oluşumunda Ağdalık, Yoğunluk, Termal Genleşme, Mekanik Özellikler, Optik Özellikler

MATE548 - İleri Biyomalzemeler (3 + 0) 5

Biyomalzemelerin sınıflandırılması; Polimerik, Seramik, Metalik ve Kompozit, Biyomedikal Uygulamalar için Biyomalzemeler Seçimi, Biyomalzeme Yüzeyleri ve Fizyolojik Çevre, Mühendislik Biyomalzeme Yüzeyleri, Biyouyumluluk

MATE560 - Triboloji (3 + 0) 5

Yüzeylerin karakterizasyonu, yüzeylerin etkileşimi, temas mekanizmaları teorisi, sürtünme temelleri, yağlama temelleri, aşınma tipleri, aşınma ölçümü, mühendislik malzemelerinin tribolojisi, makina ve araç parçalarının tribolojisi, metal kesim ve şekillendirmede takım aşınması ve yağlanması, kalça ve diz eklemi protezlerinin tribolojisi