AKTS - Örgüt Teorisi

Örgüt Teorisi (ISL506) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Örgüt Teorisi ISL506 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Neşe Songür
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Örgüt teorisi ve yönetim düşüncesindeki temel konuları ve bakış açılarını kapsamlı bir şekilde ortaya koymak, yönetim biliminin gelişimini değişim bağlamında değerlendirmek ve yönetim tekniklerini iş hayatında kullanma becerisine sahip olmalarını sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yönetim biliminin tarihsel gelişimini dünyadaki değişimler bağlamında değerlendirmek ve yorumlamak
  • Modern yönetim tekniklerini iş hayatına uyarlayabilmek
  • İş süreçleri, maliyet, rekabet, kültür gibi değişkenler ışığında uygun örgüt yapısını belirlemek
Dersin İçeriği Örgüt kuramlarının tarihsel gelişimi, örgüt yapısı ve dizaynı, örgütsel etkililik ve örgüt yapısı ve çevre arasında ilişkiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örgüt Kuramına giriş ve temel kavramlar Kaynakların ilgili bölümleri
2 Yönetim düşüncesinin temelleri- Klasik örgüt kuramları Kaynakların ilgili bölümleri
3 Klasik örgüt kuramları Kaynakların ilgili bölümleri
4 Neo klasik örgüt kuramları Kaynakların ilgili bölümleri
5 Çağdaş yönetim kuramları-Sistem yaklaşımı Kaynakların ilgili bölümleri
6 Çağdaş yönetim kuramları-Durumsallık yaklaşımı Kaynakların ilgili bölümleri
7 Ara Sınav Kaynakların ilgili bölümleri
8 Örgütsel değişme ve örgüt geliştirme Kaynakların ilgili bölümleri
9 Post modern yaklaşımlar- Toplam Kalite Yönetimi ve Sürekli iyileştirme Kaynakların ilgili bölümleri
10 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri Dünyada verilmekte olan Kalite Ödülleri EFQM Mükemmellik Modeli Kaynakların ilgili bölümleri
11 Kıyaslama Kaynakların ilgili bölümleri
12 Değişim Mühendisliği Kaynakların ilgili bölümleri
13 Öğrenen Örgütler Kaynakların ilgili bölümleri
14 Stratejik Yönetim Kaynakların ilgili bölümleri
15 Genel tekrar ve dersin değerlendirilmesi
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Koçel, Tamer., İşletme Yöneticiliği, Arıkana Basım Yayım Dağıtım, 2010.
2. Eren, Erol., Yönetim ve Organizasyon Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Beta Basım, 2009
Diğer Kaynaklar 3. Öğretim üyesi notları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2 2. Sağlık kurumları işletmeciliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık (kriz vb.) durumlarla karşılaşması halinde sorumluluk alarak yapıcı çözümler üretebilme becerisi edinmek.
3 3. Sağlık işletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek.
4 4. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek.
5 5. Yenilikçi/Inovatif bir düşünce ile yeni bir iş oluşturmak yada öğrenilen bilgileri sağlık işletmeciliği alanında kullanabilmek için gerekli olan faaliyetleri (risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapmak, iş planı hazırlamak, vb.) yapmak.
6 6. Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye yönelik olarak doğru proje yönetimi tekniklerini kullanabilmek.
7 7. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek.
8 8. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisi edinebilmek. X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek. X
11 11.Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
12 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 15 60
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 176