AKTS - İdeoloji ve Söylem

İdeoloji ve Söylem (POEC615) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İdeoloji ve Söylem POEC615 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Dersin Öğretim Üyesi
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı farklı perspektifler doğrultusunda geliştirilmiş ideoloji ve söylem kavramsallaştırılmalarını tartışmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İdeoloji kavramının tarihsel olarak doğuşu ve değişen kullanımını anlamak
  • İdeolojinin toplumsal rolünü ve iktidar ile ilişkisini anlamak
  • Söylem kavramının neden ideoloji kavramının yerini aldığını ve bu kavramdan nasıl farklılaştığını anlamak
Dersin İçeriği Marxist, post-yapısalcı, post-analitik ve psikanalitik ideoloji ve söylem teorileri, politik söylem teorisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Karl Marx ve İdeoloji Marx, K ve F. Engels. 1992. Alman İdeolojisi. Ankara: Sol Yayınları. Marx, K. 1993. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı. Ankara: Sol Yayınları. s. 21- 26. Barrett, M. 2004. Marx’tan Foucault’ya İdeoloji. İstanbul: Doruk Yayıncılık. s. 11- 34. Eagleton, T. 1996. İdeoloji. İstanbul: Ayrıntı. s. 108- 136. McLellan, D. 1999. İdeoloji. Ankara: Doruk.s. 22- 35.
3 Gramsci ve Hegemonya Althusser, L. 2003. İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları.İstanbul:İthaki. Üşür, S. S. 1997. ‘Louis Althusser: İdeolojinin Yapısal Çözümlenmesi ve Öznelerin Temsiline Dayalı Bir Sistem Olarak İdeoloji’ İdeolojinin Serüveni. S. S. Üşür. Ankara: İmge. s. 41- 50. Barrett, M. 2004. Marx’tan Foucault’ya İdeoloji. İstanbul: Doruk Yayıncılık. s. 55- 71. Larrain,J. 1979. ‘Ideology and Science’, The Concept of Ideology, Hutchinson 172- 211.
4 Althusser ve İdeoloji Althusser, L. 2003. İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları.İstanbul:İthaki. Üşür, S. S. 1997. ‘Louis Althusser: İdeolojinin Yapısal Çözümlenmesi ve Öznelerin Temsiline Dayalı Bir Sistem Olarak İdeoloji’ İdeolojinin Serüveni. S. S. Üşür. Ankara: İmge. s. 41- 50. Barrett, M. 2004. Marx’tan Foucault’ya İdeoloji. İstanbul: Doruk Yayıncılık. s. 55- 71. Larrain,J. 1979. ‘Ideology and Science’, The Concept of Ideology, Hutchinson 172- 211.
5 Pecheux, İdeoloji ve Söylem Pecheux, M. 1982. Language Semantics and Ideology. London: MacMillan Pres, 1- 60; 97- 128. Pecheux, M. 1995. ‘The Mechanisms of Ideological (Mis)recognition’ içinde S. Zizek (der). Mapping Ideology. S. 141- 145. Macdonell, D. 1986. Theories of Discourse: An Introduction, Oxford: Basil Blackwell. 206- 217.
6 Saussure, Yapısalcılık ve Sembolik Sistemler Saussure, F. De. 1998. Genel Dilbilim Dersleri. İstanbul: Multilingual. s. 108- 152. Üşür, S. S. 1997. ‘Toplumsal Pratik Olarak Dil ve Yapısal Dilbilimin Kuramsal Mirası’ İdeolojinin Serüveni. S. S. Üşür. Ankara: İmge. s. 73- 87. Larrain, J. 1986. ‘Ideology and Structural Analysis’. The Concept of Ideology, s. 130- 171.
7 Michel Foucault: Arkeoloji Foucault,M. 1999. Bilginin Arkeolojisi. İstanbul: Birey Yayıncılık. s. 33- 102.
8 Michel Foucault: Arkeoloji Foucault, M. 2000. ‘Hakikat ve İktidar’. M. Foucault. Entelektüelin Siyasi İşlevi. İstanbul: Ayrıntı. s.59-85. Foucault, M. 2001. ‘Söylemin Düzeni’. M. Foucault. Ders Özetleri. İstanbul: YKY. Larrain, J. 1995. ‘Foucault ve İdeoloji’. İdeoloji ve Kültürel Kimlik. İstanbul: Sarmal Yayınevi. s. 129- 136.
9 Michel Foucault: Soykütüğü Foucault, M. 2000. Büyük Kapatılma. M. Foucault. İstanbul: Ayrıntı. Foucault, M. 2004. ‘Nietzsche, Soybilim, Tarih’. Felsefe Sahnesi. M. Foucault. İstanbul: Ayrıntı. s. 230- 253.
10 Jacques Derrida: Yapı ve Yapısöküm Derrida, Jacques .1978. Writing and Difference. Trans. by Alan Bass. London: Routledge& Kegan Paul. Derrida, Jacques. 1987. Positions. Trans. by Alan Bass. London: The Athlone Press. Staten, Henry. 1984. Wittgenstein and Derrida. Lincoln and London: University of Nebraska Press. Critchley, Simon, and Timothy Mooney. 1994. “Deconstruction and Derrida,” in Richard Kearney, ed., Twentieth-Century Continental Philosophy. Routledge History of Philosophy Vol VIII. London: Routledge.
11 Jacques Lacan: Özne Lacan, Jacques (1994). “The Mirror-phase as Formative of the Function of the I,” in Slavoj Zizek, ed., Mapping Ideology. London: Verso. Dor, Jöel (1997). Introduction to the Reading of Lacan : The Unconscious Structured like a Language. Judith F. Gurewich, and Susan Fairfield, eds., Northvale, N.J. : J. Aronson. Tura, S. M. 2005. Freud’dan Lacan’a Psikanaliz. İstanbul: Kanat.
12 Slavoj Zizek: Lacan’cı bir perspektif Zizek, S. 2002. İdeolojinin Yüce Nesnesi. İstanbul:Metis. Kay, Sarah. 2006. Žižek: Eleştirel bir Giriş. İstanbul: Encore (11-31; 73-105; 179- 216). Hanlon, Christopher "Psychoanalysis and the Post-Political: An Interview with Slavoj Žižek." New Literary History 32 (Winter, 2001).
13 Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe ve Politik Söylem Kuramı Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe. 2008. Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru. İstanbul:İletişim.
14 Ernesto laclau ve Chantal Mouffe: Hegemonya Ernesto laclau ve Chantal Mouffe: Hegemonya Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe. 2008. Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru. İstanbul:İletişim.
15 Laclau ve Politik Söylem Kuramı Laclau, Ernesto (1990). New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso. Laclau, Ernesto, ed. (1994). The Making of Political Identities. London: Verso. Laclau, Ernesto (1996a). Emancipation(s). London: Verso. Laclau, Ernesto (1996b). “The Death and Resurrection of the Theory of Ideology,” Journal of Political Ideologies1(3): 201-220. Laclau, Ernesto, (2006). “Ideology and post-Marxism,” Journal of Political Ideologies 11(2): 103-114.
16 Laclau ve Politik Söylem Kuramı: Populism Laclau, Ernesto, (2005). On Populist Reason. London: Verso.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Marx, K ve F. Engels. 1992. Alman İdeolojisi. Ankara: Sol Yayınları.
2. Marx, K. 1993. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı. Ankara: Sol Yayınları.
3. Barrett, M. 2004. Marx’tan Foucault’ya İdeoloji. İstanbul: Doruk Yayıncılık
4. Eagleton, T. 1996. İdeoloji. İstanbul:

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 2 30
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek X
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek X
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek X
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek X
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek X
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek X
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek X
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 117