ECTS - - Politik Ekonomi

1) Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek
2) Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek
3) Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek
4) Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek
5) Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek
6) Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek
7) Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek
8) Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek
9) Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek
10) Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek
11) Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek