ECTS - - Politik Ekonomi

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 21 – (1) Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu; dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları veya dönem içi çalışmaları, ödevleri, derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir edilir.

(2) Lisansüstü programlarda yapılan sınavların sonuçları ve belgeleri, en geç on beş gün içinde Enstitüye teslim edilir.

(3) Öğrenciler lisansüstü derslerde aldıkları notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, notların ilanından itibaren on gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yaparlar. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonucunda yapılacak inceleme; bütün cevapların değerlendirilmeye tabi tutulup tutulmadığı, not toplamının doğruluğu ve sınav sonuç listesine doğru yazılıp yazılmadığı konularından oluşur. Maddi hata belirlenmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından düzeltilir.

(4) Lisansüstü ders sınavlarında, ödev veya proje çalışmalarında kopya çektiği veya kopya çekme girişiminde bulunduğu tespit edilen öğrenciler, o sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) Öğretim elemanı tarafından verilecek ödev ve/veya sunum proje raporu, ara sınav ile dönem sonu sınavı yerine geçebilir.

Bütünleme sınavları

MADDE 22 – (1) Dönem sonunda başarısız olan öğrenciler, derse devam koşullarını yerine getirmiş olmak koşuluyla, bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınav notu, dönem sonu notu yerine geçer. Bütünleme sınavları Enstitü tarafından duyurulan yer ve tarihlerde yapılır. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilerin mazeretleri kabul edilmez.

(2) Dönem sonu değerlendirmesi sınavla yapılmayan derslerin bütünlemesi yapılmaz. Öğretim elemanı tarafından yeterli görülmeyen çalışmaya “I” notu verilir ve öğrenci tarafından eksiklerin onbeş gün içinde tamamlanması beklenir. Yine yetersiz görülen öğrenci dersi tekrar almak zorunda kalır.

Başarı notu

MADDE 23 – (1) Başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje

çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu gözönünde tutularak  öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

b) Öğrencilere aldıkları kredili dersler için aşağıdaki çizelgede belirtilen harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

Puan Harf Notu Katsayı

NOT

Harf

KATSAYI

90-100

AA

4.0

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3.0

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2.0

65-69

DC

1.5

60-64

DD

1.0

50-59

FD

0.5

49 -0

FF

0.0

 

 

c) Yukardaki çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

I

Tamamlanmadı

S

Başarılı

U

Başarısız, Kalır,

P

Tez çalışması başarı ile devam eden öğrenci

W

Withdrawal

NA

Devamsız

 

 (2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; doktorada ise en az CB notu almak gerekir.

(3) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler, devamsız (NA) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu (FF) olarak işlem görür. Tez çalışması, seminer ve dönem projesi gibi kredisiz dersler başarılı (S) ya da başarısız (U) olarak değerlendirilir. (S) ve (U) notları genel not ortalamasına katılmaz. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G) notu verilir ve (FF) olarak işlem görür.

Mazeret ve izin

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin sınav ve kayıtlardan mazeretli sayılabilmesi için; resmi veya özel bir sağlık kurumundan aldıkları sağlık raporlarının ya da haklı mazeretlerinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

(2) Yüksek lisans programındaki öğrencilere belgelendirilmiş haklı ve geçerli mazeretleri EYK tarafından geçerli bulunan öğrencilere izinli sayılacakları her dönem için bir ders ücreti ödemeleri şartıyla en fazla iki dönem izin verilebilir. Öğrencilerin izinli oldukları dönemler eğitim süresinden sayılmaz. Bilimsel hazırlık programına kayıtlı olan öğrencilere izin verilmez.

(3) Mazeret ya da raporları Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olan veya izin verilen öğrenciler, raporlu ya da mazeretli veya öğrenimine ara verilen süre içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez savunma sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen dersler ve ders sınavları ile yapılan tez savunma sınavları geçersiz sayılır.

(4) Verilen izin süresi içinde, öğrencilerden gelecek geçerli taleplere uygun olarak, verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi halinde, Enstitü Müdürlüğü verilen izni iptal eder ve o tarihe kadar izinde geçen süre program süresinden sayılır.

(5) Final ve bütünleme sınavlarında mazeret kabul edilmez

 

MADDE 46 – (1) Doktora programını tamamlama süresi azami altı yıldır.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye; tez teslim tarihinden önce, öğrencinin danışmanının uygun görüşü ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

(3) Danışman veya tez konusu değişikliği durumlarında geçen süre, öğrencinin öğrenim süresine ilave

edilmez. Dersler

 (1) Öğrenci seçmeli derslerden ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile enstitüde yürütülen diğer lisansüstü programlardan, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla yüksek lisans derslerinden en çok üç ders alabilir.

Ders tekrarı

MADDE 48 – (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri, programın diğer yarıyıllarında tekrar alır.

Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu dersin programdan kaldırılması durumunda, o dersin yerine açılan zorunlu ders alınır.

(2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 49 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınava girerler. Ara sınav, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış ödev/ödevlerin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur.

(2) Yarıyıl sonu sınavı, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.

(3) Başarı notu ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle hesaplanır. Başarı notunun, tam notun % 75'inden az olmaması gerekir