AKTS - Karşılaştırmalı Siyasal Analiz

Karşılaştırmalı Siyasal Analiz (POEC617) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Karşılaştırmalı Siyasal Analiz POEC617 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cenk Aygül
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı -Siyasal sistemleri karşılaştırmalı olarak incelemek Karşılaştırmalı yöntembilimi temel olarak öğrenmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karşılaştırmalı yöntem hakkında bilgi sahibi olmak,
  • Siyasal sistemleri birbirleri ile karşılaştırmalı olarak incelemek,
Dersin İçeriği Karşılaştırmalı siyasal analizin belli başlı kuramları, kavramları, ve yöntemleri; siyasi sistemleri karşılaştırmada kullanılan yaklaşımlar; devlet, ulus ve ulusçuluk, kurumlar, siyasi kültür, demokrasi, siyasi seçkinler, seçim sistemleri ve toplumsal hareketler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Karşılaştırmalı yöntem Munck; Lichbach ve Zuckerman; Wiarda
3 Karşılaştırmalı yöntem Verba; Neumann; McMichael
4 Karşılaştırmalı yöntem- Türkiye Tilly; Skocpol
5 Siyasal rejimler Ders notları, Türköne 5
6 Kapitalizmin ve ulus devletlerin gelişmesi Tilly; Mrydal
7 Türkiye’de kapitalizmin ve demokrasinin gelişmesi Aygül; ders notları; Rokkan
8 Seçim sistemleri Türköne, 9
9 Başkanlık ve parlamenter sistemler Ders Notları
10 Üniter ve federal devletler Ders notları
11 Siyasi partiler Türköne, 8
12 Siyasal bölümlenmeler Rokkan
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Öğrenci sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Türköne, Mümtazer, Siyaset, Lotus.
2. Munck Gerardo L (2007), “The Past and Present of Comparative Politics,” in Passion, Craft and Method in Comparative Politics, eds. G.L. Munck ve R. Synder, 32-59.
3. Lichbach Mark Irving ve Alan S. Zuckerman (2009), Comparative Politics: Rationality, Culture and Structure, 6-16.
4. Wiarda Howard (2002), “Comparative Politics: Past and Present,” in New Directions in Comparative Politics, 3-25.
5. Verba Sidney (2002), “Comparative Politics: Where have we been, where are we Going?” in New Directions in Comparative Politics, 26-38.
6. Neumann Sigmund (1957), “Comparative Politics: A Half Century Appraisal,” The Journal of Politics, 19:3, 369-90.
7. McMichael Philip (1990), “Incorporating Comparison within a World-Historical Perspective: An Alternative Comparative Method,” American Sociological Review, 55:3, 385-97.
8. McMichael Philip (1992), “Rethinking Comparative Analysis in a post-developmentalist Context,” International Social Science Journal, no: 133, 351-65.
9. Tilly Charles (1984), Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons.
10. Skocpol Theda ve Margaret Somers (1980), “The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry,” Society for Comparative Study of Society and History.
Diğer Kaynaklar 11. Tilly Charles (ed) (1994), Cities and the Rise of States in Europe, AD 1000 to 1800.
12. Myrdal Gunnar (1957), Rich Lands and Poor: The Road to World Prosperity.
13. Rokkan Stein et al (1987), Centre-Periphery Structures in Europe.
14. Aygül Cenk (2010), “Agrarian Capitalism: England versus France,” Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 7:1, 37-58.
15. Aygül Cenk (2011), “Asiatic Mode of Production and the Ottoman Empire,” YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4:2, 2-33.
16. Evans Peter (1989), “Predatory, Developmental and Other Apparatuses: A Comparative Political Economy Perspective on the Third World State,” Sociological Forum, 4:4, 561-87.
17. Skocpol Theda (1979), States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, China.
18. Barrington Moore (1966), Social Origins of Dictatorship and Democracy.
19. Keddie Nikki R. (1993) Iranian Revolutions in Comparative Perspective,” The Modern Middle East: A Reader içinde, 579-98.
20. Esping-Andersen Gosta (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism.
21. Locke Richard M. ve Kathleen Thelen (1995), “Apples and Oranges Revisited: Contextualized Comparisons and the Study of Comparative Labour Politics,” Politics and Society, 23:3, 337-67.
22. Brandl Bernd ve Franz Traxler (2005), “Industrial Relations, Social Pacts and Welfare Expenditures: A Cross-National Comparison,” British Journal of Industrial Relations, 43:4, 635-58.
23. Derlien Hans-Ulrich (1992), “Observations on the State of Comparative Administration Research in Europe,” Governance, 5:3, 279-311.
24. Bevir Mark et al (2003), “Comparative Governance: Prospects and Lessons,” Public Administration, 81:1, 191-210.
25. Scott James Wesley (1999), “European and North American Contexts for Cross-Border Regionalism,” Regional Studies, 33:7, 605-17.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 40
Sunum 1 40
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek X
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek X
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek X
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek X
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek X
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek X
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek X
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 117