AKTS - Kamusal Seçim

Kamusal Seçim (POEC612) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kamusal Seçim POEC612 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sinan Sönmez
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kamusal Seçim teorisini ve uygulanabilirliğini çözümlemek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Piyasa ekonomisinde devletin konumu ve kamu hizmet programlarının belirlenmesi sorunsalı ve yöntemler
  • Doğrudan demokrasilerde oylamanın önemi ve oylama yöntemleri ve seçim sonuçlarının değerlendirilmesi
  • Temsili demokraside kamusal seçim ve kurumlar
  • Normatif kamusal seçim teorisi ve uygulanabilirlik
Dersin İçeriği Kamusal karar almanın normatif analizi: sosyal seçim teorisi; bireysel tercihlerden ortak tercihlere geçiş süreçleri: Condorcet paradoksu, Arrow teoremi, Black teoremi, sosyal refah fonksiyonları; kamusal karar almanın pozitif analizi: kamusal seçim teorisi; siyasal tercih sürecinin iktisadi analizi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamu ekonomisi, refah iktisadı ve kamusal seçim
2 Refah iktisadı ve sosyal refah: -Walrascı genel denge -Paretocu refah iktisadı
3 Kamusal mallar ve dışsallıklar: -Kamusal malların arzı (modeller)
4 Kamusal mallar ve dışsallıklar: -Dışsallıklar -Coase teoremi, mülkiyet hakları, dışsallıklar
5 Doğrudan demokraside kamusal seçim yöntemi olarak oylama: -Oylama türünün seçimi -Çoğunluk kuralı -Ortanca seçmen modeli -Condorcet paradoksu -Arrow teoremi -Çoğunluk kuralına seçenekler
6 Doğrudan demokraside kamusal seçim: Oylama -Condorcet paradoksu -Arrow teoremi -Çoğunluk kuralına seçenekler
7 Ara Sınav
8 Temsili demokraside kamusal seçim: -İki partili sistem -Çok partili sistem -Stratejik oy verme ve oyun teorisi
9 Temsili demokraside kamusal seçim: -Oylama paradoksu-Rant kollama -Bürokrasi -Diktatörlük
10 Siyasi rekabet ve makroekonomik performans: -Makroekonomik performans ve siyasi başarı -Oportünist politikalar ve partizanca politikalar -Seçmen davranışı -Baskı ve çıkar grupları, kampanya finansmanı ve lobicilik
11 Siyasi rekabet ve makroekonomik performans: -Makroekonomik performans ve siyasi başarı -Oportünist politikalar ve partizanca politikalar -Seçmen davranışı -Baskı ve çıkar grupları, kampanya finansmanı ve lobicilik
12 Sosyal refah fonksiyonları -Bergson-Samuelson -Aksiyomatik (Fleming, Harsanyi) - Ng -Nash
13 Sosyal sıralama ve sosyal sözleşme: -Sıralamada güçlükler -Sosyal sözleşme
14 Sosyal sıralama ve sosyal sözleşme: -Rawlscı sosyal sözleşme ve faydacı yaklaşım -Sosyal sözleşme olarak anayasa
15 Anayasalcı yaklaşım -Anayasal sözleşme -Anayasal haklar ve liberal haklar
16 Kamusal seçim siyasetin analizne katkıda bulunuyor mu? -Siyasal kurumların pozitif analizine katkı var mı? -Siyasal kurumların normatif analizne katkı var mı?

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mueller, Dennis C., (2007), Public Choice III, 7th printing, Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Diğer Kaynaklar 2. Buchanan, James M. and Tullock, Gordon, (1962), The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor: University of Michigan
3. Downs, Anthony, (1957), An Economic Theory of Democracy, New York, Harper and Row.
4. Tullock, Gordon, (2006), The Vote Motif, London: The Institute of Economic Affairs
5. Baake, Pio and Borck, Rainald (eds.) (2007), Public Economics and Public Choice, Berlin: Springer.
6. Cullis John and Jones, Philip, (1992), Public Finance and Public Choice, London: McGraw Hill.
7. Weingast,Barry, R. and Wittman, Donald A., (2006), Political Economy, New York: Oxford University Press
8. Hargreaves, Shaun P. and Varoufakis, Yanis, (1995), Game Theory. A Critical Introduction, London and New York: Routledge
9. Aleskerov Fuad, Ersel Hasan ve Yavuz Sabuncu, (1999), Seçimden Koalisyona-Siyasal Karar Alma-, İstanbul, YKY.
10. Nath, S.K., (1981), Refah Ekonomisine Bir Bakış, McMillan İktisat Serisi, İstanbul: Akbank Kültür Yayınları.
11. Buchanan, M. James (2003), “Public Choice, Politics without Romance”, Policy, 19 (3), 13-18.
12. Lemieux, Pierre. (2004), “Public Choice Revolution”, Regulation, Fall, 22-29.
13. Giersch, Thorsten. (2009) What Separates Public Choice and Public Finance from a Normative Perspective? A Comparison of the Normative Foundations of Both Programs, paper presented to EPCS 1010, April 8-11, İzmir.
14. Boadway, Robin. (1997), “Public Economics and the Theory of Public Policy”, The Canadian Journal of Economics,30 (4), 753-772.
15. Kirchner, Christian (2007), “Public Choice and New Institutional Economics, A Comparative Analysis in Search of Co-operation Potentials”, in Pio Baake and Rainald Borck (eds), Public Economics and Public Choice, Springer.
16. Holler, Manfred J. (2007), “The Machiavelli Program and the Dirty Hands Problem”, in Pio Baake and Rainal Borck (eds.). Public Economics and Public Choice, Springer.
17. Mueller, Dennis C. (2007), “Rights and Wrong”s, in Pio Baake and Rainal Borck (eds.), Public Economics and Public Choice, Springer.
18. Miller, Nicholas R. (2001), The Geometry of Voting Cycles, paper presented at the 2001 Annual meeting of the Public Choice Society, san Antonio, March 9-11.
19. Sen, Amartya. (1995), “Rationality and Social Choice”, The American Economic Review, 85(1), .1-24
20. Sen, Amartyra, (1977), “The Possibility of Social Choice”, American Economic Review, 67(1), 219-225.
21. Sen, Amartyra,(1987), Freedom of Choice: Concept and Content, WIDER Working Papers 25,
22. Sen, Amatyra, (1973), Behaviour and the Concept of Preference, inaugural lecture delivered at the London School of Economics on 1 February 1973 (
23. Sen, Amartyra, (1999), “Democracy as a Universal Value”, Journal of Democrarcy, 3(10), .3-17
24. Sen, Amartyra, (1979), Equality of What? The Tanner Lecture on Human Values, Stanford University, May 22
25. Lawrence, John Clifton (1999), The Possibility of Social Choice for 3 Alternatives, (pdf.dosyası). http://www.socialchoiceandbeyond.com
26. Birks, Stuart, (2008), An Economic Theory of Democracy Revisited-Downs with Traction, Paper for the NZ Political Studies Association Conference, Massey University, Auckland, August
27. Congleton, Roger D., (2003), “The Political Economy of Gordon Tullock”, July
28. Ersel, Hasan, (2006), “Toplumsal Gönenç İşlevi, Arrow’un Olanaksızlık Teoremi ve Kişisel Fayda Karşılaştırması”, Nejat Bengül’e Armağan, (ed. Tuncer Bulutay), ss. 209-226, Ankara: Mülkiyeliler Vakfı Yayını, Nisan.
29. (Bulutay, Tuncer, (1979), Genel Denge, Ankara: Ankara üniv. SBF Yay. No: 434, ss. 70-75, 94-156)
30. (Sönmez, Sinan , (1987), Kamu Ekonomisi Teorisi, ss. 45-224)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek X
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek X
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek X
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek X
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek X
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek X
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek X
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 117