AKTS - Uzamsal Politik Ekonomi

Uzamsal Politik Ekonomi (POEC648) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uzamsal Politik Ekonomi POEC648 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cenk Aygül
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı ekonomi politik kavramları uzamsal olarak işlemek ve kapitalizmin gelişimini, Doreen Massey’in belirttiği gibi “bir toplu iğnenin başında” değil de, bir uzam içerisinde incelemektir. Bilindiği gibi Anglo-Saxon ekonomi politik daha çok zaman konusunu vurgularken, Alman-Fransız tarzı daha çok uzamı temel almaktadır. Bu dersten zamansal/tarihsel gelişimin yanı sıra uzamsal gelişimin de önemli olduğu algısının yerleşmesi beklenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uzam hakkında temel kuramsal gelişmelerden haberdar olmak
  • Ekonomik ve politik gelişmelerde uzamın katkısını incelemek
  • Kavramsal ve teorik konuların çalışılması, anlaşılması ve tartışılması; kavram ve teorilerin dış politika analizinde uygulamaya konulması; seçilen konular üzerine yapılan analizlerin yazılı ve sözlü sunumları; ve grup içi tartışmalara katılım konularında öğrencilere temel beceriler kazandırmak
Dersin İçeriği Giriş ve kapitalizmin daha önceki devlet sistemlerinden farklılığı ve özgünlüğü; kapitalizmin neden ilk olarak İngiltere?de geliştiği; Almanya, ABD ve Rusya?nın farklılığı ve kapitalizmin aşamalarının Gerschenkron?vari kuramsallaştırılması; emperyalizm ve sömürgecilik; Amerikan Fordizmi ve Dünya Buhranı; Dünya Savaşları ve Alman muhalefetinin yenil

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve kapitalizmin daha önceki devlet sistemlerinden farklılığı ve özgünlüğü, William Roseberry, “Understanding Capitalism – Historically, Structurally, Spatially,” in Locating Capitalism in Time and Space: Global Restructurings, Stanford UP, 61-79. David Harvey, Spaces of Capital, Routledge, 2001, özellikle 12-15. bölümler Eric J. Hobsbawm, Devrim Çağı: 1879-1848, V Yayınları, 1989. Eric J. Hobsbawm, The Age of Capital: 1848-75, Abacus, 1975. Eric J. Hobsbawm, The Age of Empire: 1875-1914, Pantheon, 1987. Eric J. Hobsbawm, Age of Extremes: The Short Twentieth Century: 1914-1991, Abacus, 1995. William G. Martin, Toplumsal Hareketler: 1750-2005, Versus, 2008.
2 Kapitalizmin neden ilk olarak İngiltere’de geliştiği (tarımsal kapitalizm tezi ile birlikte ele alınacaktır), Niall Ferguson, Empire, Basic Books, 2002. Ellen Meiksins Wood, The Origin of Capitalism: A Longer View, Verso, 2002. Ellen Meiksins Wood, Democracy against Capitalism, Cambridge UP, 1995, 1-181.
3 Almanya, ABD ve Rusya’nın farklılığı ve kapitalizmin aşamalarının Gerschenkron’vari kuramsallaştırılması, John Breuilly, The Formation of the First German Nation-State: 1800-1871, MacMillan, 1996. Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective, Belknapp Press, 1962
4 Emperyalizm ve sömürgecilik Daniel Chirot (ed), The Origins of Backwardness in Eastern Europe, University of California Press, 1989. Kate Manzo, “Do Colonialism and Slavery Belong to the Past?” in Global Politics, A New Introduction, Routledge, 2009, 244-70.
5 Amerikan fordizmi ve Dünya Buhranı, Alain Lipietz, “The New Core-Periphery Relations: The Contrasting Examples of Europe and America,” in The State and the Economic Process, Edward Elgar, 1996.
6 1. ve 2. Dünya Savaşları ve Alman muhalefetinin yenilmesi, Gordon Martel, The Origins of the Second World War Reconsidered, Routledge, 1990. John Bourne et al, The Great World War: 1914-45, Harper Collins, vol: 2, 2001, 452-76.
7 2. Dünya Savaşı sonrası fordizmin ileri kapitalist dünyaya yayılması, Neil Smith, American Empire, University of California Press, 2003, 273-417.
8 Savaş sonrası kalkınma yazınının incelenmesi ve kapitalist ve sosyalist kalkınma biçimlerinin karşılaştırılması, Haldun Gülalp, Gelişme Stratejileri ve Gelişme İdeolojileri, Yurt, 1987.
9 Wallerstein ve modern dünya sistemi J. Samuel Fitch, “Armies and Politics in Latin America: 1975-85,” 1986. Thomas D. Lairson & David Skidmore, “Multinational Corporations in the Third World,” 2003, 347-71.
10 Frank ve azgelişmişliğin gelişmesi Ankie Hoogvelt, Globalization and the Postcolonial World: The New Political Economy of Development, John Hopkins UP, 1997.
11 1970’lerin krizi/krizleri Manuel Castells, The End of Millenium, Blackwell, 2000, 338-65. Eric Helleiner, “From Bretton Woods to Global Finance: A World Turned Upside Down,” in The Political Economy and the Changing Global Order, 1994. Peter Gowan & Perry Anderson, The Question of Europe, Verso, 1997.
12 ABD hegemonyasının sonu mu, ABD İmparatorluğu mu? Michael Hardt & Antoni Negri, Empire, Harvard UP, 2000. Stephen Gill, “The Contradictions of US Supremacy,” in The Empire Reloaded, 2005, 23-45.
13 AB’nin kuruluşu ve 1980’lerin ikinci yarısında tekrar kuruluşu ve Almanya-merkezliliği Leo Panitch & Sam Gindin, “American Imperialism and EuroCapitalism,” Studies in Political Economy, no: 71-72, 2004, 7-38.
14 Neoliberalizm, küreselleşme ve kriz David Held & Anthony McGrew, Global Transformations, Polity Press, 1999. Neil Smith, The Endgame of Globalization, Routledge, 2005. Robert Brenner, Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon, İletişim Yayınları, 2002. Paul Hirst and Grahame Thompson, Globalization in Question, Blackwell, 1996. Saskia Sassen, The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton UP, 1991.
15 Öğrenci sunumları
16 Öğrenci sunumları

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Seçilmiş okumalar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 40
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek X
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek X
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek X
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek X
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek X
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek X
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek X
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 117