AKTS - Makroiktisat

Makroiktisat (ECON505) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Makroiktisat ECON505 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Mustafa İsmihan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı makroiktisadın temel kavram ve kurumlarını orta düzeyde incelemek, tartışılan başlıca modelleri ele almak ve makroiktisadın davranışsal temellerini ortaya koymaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Makroiktisadın temel kavram ve kurumlarını tanımlayabilmek.
  • Makroiktisat modellerini uygulamakta deneyim kazanmak.
  • Makroiktisadın davranışsal temellerini açıklayıcı güce sahip olmak.
  • Makroiktisat konusunda bilimsel makaleleri okuyabilmek.
Dersin İçeriği Milli gelir muhasebesi, toplam arz ve talep, ilk modeller, davranışsal temeller.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Giriş Dornbusch&Fischer, Bölüm 1
2 Millî gelir muhasebesi Dornbusch&Fischer, Bölüm 2
3 Toplam arz ve talep Dornbusch&Fischer, Bölüm 5
4 Toplam arz: Ücretler, fiyatlar ve işsizlik Dornbusch&Fischer, Bölüm 6
5 Enflasyon ve İşsizliğin anatomisi Dornbusch&Fischer, Bölüm 7
6 Gelir ve harcama Dornbusch&Fischer, Bölüm 9
7 Para, faiz ve gelir Dornbusch&Fischer, Bölüm 10
8 Para ve maliye politikaları Dornbusch&Fischer, Bölüm 11
9 Ara Sınav
10 Uluslararası Bağlantılar Dornbusch&Fischer, Bölüm 12
11 Tüketim ve Tasarruf Dornbusch&Fischer, Bölüm 13
12 Yatırım harcamaları Dornbusch&Fischer, Bölüm 14
13 Para talebi Dornbusch&Fischer, Bölüm 15
14 Para ve kredi Dornbusch&Fischer, Bölüm 16
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer ve Richard Startz; Makroekonomi, Gazi Kitapevi, Ankara, 2007
Diğer Kaynaklar 2. Mankiw, N. Gregory; Makroekonomi, Eflatun yayınevi, Ankara, 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 6 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 76