AKTS - Politik Ekonomi Kuramları I

Politik Ekonomi Kuramları I (POEC603) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Politik Ekonomi Kuramları I POEC603 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Mehmet Gürsan Şenalp
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste belli başlı politik ekonomi kuramları irdelenecektir. Ayrıca ilgili siyasi ve ekonomik problemleri inceleyebilmek için gerekli araç ve kavram setinin incelenmesi ve öğrenilmesi de bu ders içerisinde gerçekleşecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomi Politiğin Tanımı ve Gelişimi İrdelenecektir.
  • Ekonomi Politik Gelenekleri İrdelenecektir.
  • Klasik, Marksist ve Neoklasik İktisat İrdelenecektir.
Dersin İçeriği Temel politik ekonomi kuramları; klasik, Marksist ve neoklasik iktisat kuramları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomi Politiğin Tanımı ve Gelişimi James A. Caporasove David P. Levine. Theories of Political Economy Oct 1992
2 Ekonomi Politiğin Tanımı ve Gelişimi James A. Caporasove David P. Levine. Theories of Political Economy Oct 1992
3 Ekonomi Politik Gelenekleri The Livelihood of Man (Studies in social discontinuity)By Karl Polanyi, edited By Harry W. Pearson. New York, San Francisco, and London: Academic Press, 1977
4 Merkantalizmden Fizyokrasiye ana akımlar İlgili Literatür
5 Klasik İktisatçılar: Smith ve Ricardo Adam Smith; Ulusların Zenginliği. Yeni Alan Yayıncılık İstanbul 2004.
6 Klasik İktisatçılar: Smith ve Ricardo David Ricardo. On the Principles of Political Economy and the Taxation.
7 Marksist İktisat Ernest Mandel.Marksist Ekonomi El Kitabı. Özgür Üniversite Kitaplığı İstanbul 2009.
8 Marksist İktisat Meghnad Desai. Marksist İktisat Teorisi. Efil Yayınları Yayınevi Ankara 2009.
9 Marksist İktisat Alfredo Saad Filho ve Ben Fine. Marx’ın Kapitalı. Yordam Kitap İstabul,2008.
10 Marksist İktisat Karl Marx. Kapital Cilt-1, Sol Yayınları Ankara,2000.
11 Marksist İktisat Karl Marx. Kapital Cilt-3 Sol Yayınları Ankara,2000.
12 Neoklasik Geleneğin Gelişimi İlgili Literatür
13 Neoklasik Geleneğin Gelişimi İlgili Literatür
14 Neoklasik Geleneğin Gelişimi İlgili Literatür
15 Neoklasik Geleneğin Gelişimi İlgili Literatür
16 Dönem Projesi Sunumu

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. James A. Caporasove David P. Levine. Theories of Political Economy Oct 1992
2. The Livelihood of Man (Studies in social discontinuity)By Karl Polanyi, edited By Harry W. Pearson. New York, San Francisco, and London: Academic Press, 1977
3. Karl Polanyi. Büyük Dönüşüm, İletişim Yayınları İstanbul 2011.
4. Adam Smith; Ulusların Zenginliği. Yeni Alan Yayıncılık İstanbul 2004.
5. Ernest Mandel.Marksist Ekonomi El Kitabı. Özgür Üniversite Kitaplığı İstanbul 2009.
6. David Ricardo. On the Principles of Political Economy and the Taxation.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 10 4
Sunum 1 10
Projeler 1 50
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 12 64
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 90
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 10
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek X
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek X
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek X
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek X
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek X
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek X
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek X
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 117