Seminer (POEC600) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seminer POEC600 0 0 0 0 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Özgür Bor
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere ilgi duydukları ekonomik konularda doktora tez konusu için bir ön araştırma yaptırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, çalışmakta olduğu veya ilgi duyduğu alan/sektörle ilgili bir tez hazırlama ve hazırladığı tezin sunumunu yapma becerisi kazanacaktır.
Dersin İçeriği Tez hazırlama yöntemleri, tez yazım kuralları, tez sunumu yapma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Seminer Hazırlama Yöntemleri Ders notları
2 Seminer Hazırlama Yöntemleri Ders notları
3 Tez Yazım Kurallarına Uygun Seminer Raporu Hazırlama Ders notları
4 Referans Gösterme Ders notları
5 Seminer Raporu Taslağı Ders notları
6 Seminer Raporunun Öğrenci Tarafından Hazırlanması Ders notları
7 Seminer Raporunun Öğrenci Tarafından Hazırlanması Ders notları
8 Seminer Raporunun Öğrenci Tarafından Hazırlanması Ders notları
9 Seminer Raporunun Öğrenci Tarafından Hazırlanması Ders notları
10 Seminer Raporunun Öğrenci Tarafından Hazırlanması Ders notları
11 Seminer Raporunun Öğrenci Tarafından Hazırlanması Ders notları
12 Seminer Raporunun Öğrenci Tarafından Hazırlanması Ders notları
13 Seminer Raporunun Öğrenci Tarafından Hazırlanması Ders notları
14 Seminer Raporunun Öğrenci Tarafından Hazırlanması Ders notları
15 Seminer Raporunun Öğrenci Tarafından Hazırlanması Ders notları
16 Seminerin Sunumu

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönetmeliği

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek X
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek X
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek X
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek X
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek X
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek X
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek X
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler 1 30 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 104