AKTS - Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi (ECON523) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türkiye Ekonomisi ECON523 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sinan Sönmez
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti devletinde uygulanan iktisat politikalarının temel özellikleri ve doğurduğu sonuçların ayrıntılı analizi ve değerlendirilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş aşamasında ve ilk yıllarında iktisadi ve sosyal koşulların anlaşılması.
  • Sermaye birikim rejimi ile iktisat politikası arasındaki bağlantının kurulması
  • 1929 dünya buhranının iktisat politikası üzerindeki etkisi ve devletçiliğe geçiş sürecinin analizi.
  • Devletçiliğin anlamı, kapsamı ve etkilerinin irdelenmesi.
  • Planlamanın mantığı, stratejisi ve etkileri; 1970’lerin sonlarında beliren dış borç krizini hazırlayan koşullar ve etkilerin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Lozan Antlaşması?nın iktisadi etkileri ve İzmir İktisat Kongresi, açık ekonomi koşullarında yeniden inşa, yeniden inşanın sonuçları ve devletçiliği hazırlayan koşullar, korumacı dış ticaret rejiminde ithal ikameci sanayileşme, kesinti: II. Dünya Savaşı, liberal iktisat politikaları: dünya kapitalist sistemiyle eklemlenme çabaları, tıkanma, müdahale

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Lozan Antlaşması’nın iktisadi etkileri ve -İzmir-İktisat Kongresi Boratav, ss. 19-37; Hershlag, ss. 7-30; Ökçün (1997)
2 Açık ekonomi koşullarında yeniden inşa (1923-1929) Hershlag, pp.33-74; Boratav, pp. 39-58
3 Yeniden inşanın sonuçları ve devletçiliği hazırlayan koşullar (1929-1932) Hershlag, pp. 33-74; Boratav, pp. 39-58
4 Korumacı dış ticaret rejiminde ithal ikameci sanayileşme (1933-1939)- Bölüm I Hershlag, pp. 75-172; Boratav, pp. 58-80; Kazgan, pp. 43-92
5 Korumacı dış ticaret rejiminde ithal ikameci sanayileşme (1933-1939)- Bölüm II Hershlag, pp. 75-112; Boratav, pp. 58-80; Kazgan, pp. 43-92
6 Kesinti: 2. Dünya Savaşı (1940-1945) Hershlag, pp. 177-192; Boratav, 81-92
7 Arasınav
8 Liberal iktisat politikaları: Dünya kapitalist sistemiyle eklemlenme çabaları (1946-1953) Hershlag, pp. 177-267; Boratav, 93-106; Kazgan, pp. 93-128
9 Liberal iktisat politikaları: Dünya kapitalist sistemiyle eklemlenme çabaları (1946-1953) Hershlag, pp. 177-267; Boratav, 93-106; Kazgan, pp. 93-128
10 Tıkanma, müdahale ve yeniden düzenleme (1954-1961) Hershlag, pp. 177-267; Boratav, 93-106; Kazgan, pp. 93-128
11 Planlamaya dayalı yeni strateji (1961-1962) Boratav, pp.117-144; Hale, 141-158
12 İçe dönük ve dışa bağımlı genişleme (ithal ikameci sanayileşme, 1962-1977) Boratav, pp. 117-144; Hale, 141-158
13 Dış borç krizi ve durgunluk (1978-1979) Boratav, pp, 117-144; Hale, pp. 161-249; Kazgan, pp. 135-193
14 Neoliberal politikaların eşiğinde Türkiye’nin temel iktisadi ve sosyal sorunları Kaynakçada belirtilen yayınlar
15 Genel değerlendirme ve tartışma
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Hershlag, Z.Y. (1958), Turkey, An Economy in Transition,Uitgeverij Van Keulen N.V., The Hague.
2. Hale, W. (1981), The Political and Economic Development of Modern Turkey, Croom Helm, London.
3. Boratav.Korkut, (2003), Türkiye İktisat Tarihi, 1908-2002, 7.Baskı, İmge Yayınevi, Ankara.
4. Kazgan, Gülten, (2005), Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001), İstanbul Bilgi Üniv., Yay.
Diğer Kaynaklar 5. Kazgan, Gülten, (2005), Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001), İstanbul Bilgi Üniv., Yay.
6. Kepenek, Yakup ve Yentürk, Nurhan, (2003), Türkiye Ekonomisi, 11 baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul. (veya son baskı)
7. Ökçün, Gündüz,(1997),Türkiye İktisat Kongresi, 1923-İzmir, Haberler-Belgeler-Yorumlar, SPK Yay., No:59, Ankara
8. ( İnan, Afet, (1982), İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat-4 Mart 1923, TTK Yay., Ankara. ( İnan, Afet, (1982), İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat-4 Mart 1923, TTK Yay., Ankara.
9. Kuruç, Bilsay, (1988), Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (1929-1932), 1. Cilt, A.Ü., SBF Yay. No: 569, Ankara.
10. Kuruç, Bilsay (1993), Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (1933-1935), 2. Cilt, A.Ü., SBF Yay. No: 580, Ankara.
11. Tezel, Yahya Sezai (1994),Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), 3. Baskı, Tarih Vakfı/ Yurt Yay., İstanbul
12. DPT, Beş Yıllık Kalkınma Planları (ilk üç plan).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel mikro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek X
2 Temel makro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek X
3 Matematiksel modelleme uygulayabilmek
4 İktisadi olguları istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz edebilmek
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek
6 Literatür taraması yaparak teorik bilgiye ulaşabilmek ve ampirik olarak doğrulanabilir bir hipotez oluşturabilmek X
7 Bir araştırma tasarlayabilmek ve belirlenen zaman çerçevesinde araştırmayı yürütebilmek
8 Uygulamalı iktisat alanındaki karmaşık problemlerin çözümlerine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilmek
9 Akademik araştırma sonuçlarına dayanan uygun politikalar geliştirebilmek ve önerebilmek
10 Sorunların çözümü için diğer disiplinlerden elde edilen bilgi ile ekonomik bilgiyi birleştirerek değerlendirebilmek X
11 Bilgi teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek X
12 Bağımsız araştırma yapabilmek ve öğrenebilme becerisi edinmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100