AKTS - Kişilik Psikolojisi

Kişilik Psikolojisi (PSY401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kişilik Psikolojisi PSY401 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY301
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Neşe Alkan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin, herbir kişilik kuramının temel kavramlarını ve bu kavramların birbirleri ile ilişkilerini, her bir kuramın ampirik dayanaklarını, temel değer sistemlerini ve kısıtlılıklarını öğrenmelerini sağlar. Her bir kuramın temel uygulama alanları da ayrıca ele alınır ve tartışılır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kişilik kuramlarını öğrenirler
  • Kişilik kuramlarını test edilebilirlik açısından değerlendirebilirler
  • İnsan temsiline ve psikopatoloji gelişimine bakış açılarına göre kişilik teorilerini kıyaslama ve karşılaştırma yapabilirler
  • Kişilik kuramlarını reddedilebilirlik açısından değerlendirebilirler
  • Kişilik kuramlarını idiografik/nomotetiklik açısından değerlendirebilirler
Dersin İçeriği Test edilebilirlik, reddedilebilirlik ve idiografik/nomotetik boyutlar, psikanaliz, analitik psikoloji, ego psikolojisi, varoluşçu psikoloji, nesne ilişkileri kuramı, kişilerarası ilişkiler kuramı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Konular ve Teoride Çeşitlilikler Kitap bölümü 1
2 SIGMUND FREUD / Psikanaliz Kitap bölümü 2
3 SIGMUND FREUD / Psikanaliz Kitap bölümü 3
4 CARL G. JUNG / Analitik Psikoloji Kitap bölümü 4
5 CARL G. JUNG / Analitik Psikoloji Kitap Bölümü 4
6 ALFRED ADLER / Bireysel Psikoloji Kitap bölümü 5
7 ANNA FREUD Psikanalitik Ego Psikolojisinin Annesi Kitap bölümü 6
8 MELANIE KLEIN, DAVID W. WINNICOTT / Psikanalitik Miras: Nesne- İlişkileri Teorisi Kitap Bölümü 7
9 MELANIE KLEIN, DAVID W. WINNICOTT / Psikanalitik Miras: Nesne- İlişkileri Teorisi Kitap bölümü 7
10 ERIK ERIKSON / Psikanalitik Ego Psikolojisi: Kimliğin Merkeziyeti/ HARRY STACK SULLIVAN / Kişilerarası Terapi Kitap bölümü 8
11 KAREN HORNEY / Sosyal psikanalitik Psikoloji /GORDON W. ALLPORT / Hümanistik Ayırıcı Özellikler ve Benlik Teorisi Kitap bölümleri 10- 11
12 ROLLO MAY / Varoluşçu fenomenoloji Kitap bölümü 12
13 CARL ROGERS & ABRAHAM MASLOW / Hümanistik Psikoloji Kitap bölümü 13
14 JOHN B. WATSON & B. F. SKINNER / Radikal Davranışçılık Kitap bölümü 14
15 Kişilik psikolojisinin geleceği
16 GEORGE KELLY /Kişisel Yapı Teorisi; ALBERT BANDURA / Sosyal Bilişsel Teori Kitap bölümü 15

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Monte, C.F. & Sollod, R.N. (2003): Beneath the Mask: An Introduction to Theories of Personality, 7th Edition, Wiley

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 15 75
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 30 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 173