AKTS - Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar

Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar (PSY405) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar PSY405 4 0 0 4 8
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY102, PSY301
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilişsel davranışçı, gelişimsel ya da çok kültürlü terapiler gibi güncel psikoterapi yaklaşımlarını öğretmektir. Teorik çerçevenin yanısıra, vak’a çalışmaları da tanıtılmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güncel psikoterapi yaklaşımlarını, öncelikli olarak BDT öğrenmek
  • Danışanın değerlendirmesini yapabilmek
  • Tedavi planlayabilmek
  • BDT tekniklerini tanımak
  • Otomatik düşüncelerle çalışabilmek
  • Otomatik düşüncelerle çalışabilmek
  • Socratic sorgulamayı öğrenmek
  • İmgeleme tekniğini öğrenmek
Dersin İçeriği Öğrenciler bu derste, güncel psikoterapi yaklaşımlarının temellerini öğrenmektedirler. Kuramsal çerçeve yanısıra öğrencierin, rol-oynama yöntemi ve vak?a çalışmaları ile, uygulama hakkında bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Psikoterapi tanımı ve karşılaştırmalar: Ortak ögeler, değişim süreci ve aşamaları Systems of Psychotherapy: Chapter 1 pp.1-24
2 Davranışçı bilişsel terapiler Systems of Psychotherapy: Chapter 9 -10. pp. 240-295
3 Bütünleştirici ve eklektik terapiler Integrative and Eclectic Therapies
4 Bilişsel kavramsallaştırma Cognitive Therapy: Chapter 1-2. pp. 1-24
5 Terapi seansının yapılandırılması Cognitive Therapy: Chapter 3. pp. 25-45
6 2. ve daha sonraki seanslar Cognitive Therapy: Chapter 4. pp. 45-63
7 Otomatik düşünclere ulaşma Cognitive Therapy: Chapter 6. pp. 75-94
8 Duygulara ulaşma Cognitive Therapy: Chapter 7. pp. 94-105
9 Otomatik düşünceleri değerlendirme Cognitive Therapy: Chapter 8. pp. 105-124
10 Otomatik düşünceleri değerlendirme Cognitive Therapy: Chapter 8. pp. 105-124
11 Otomatik düşüncelere cevap verme Cognitive Therapy: Chapter 9. pp. 125-136
12 Orta düzey inanışlara ulaşma ve onları değiştirme Cognitive Therapy: Chapter 10. pp. 137-165
13 Orta düzey inanışlara ulaşma ve onları değiştirme Cognitive Therapy: Chapter 10. pp. 137-165
14 Temel inanışlar Cognitive Therapy: Chapter 11. pp. 166-192
15 İmgeleme Cognitive Therapy: Chapter 13. pp. 229-247
16 Tedavi planlama Cognitive Therapy: Chapter 16. pp. 284-299

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Beck, J. (1995). Cognitive Therapy Basics and Beyond.
Diğer Kaynaklar 2. Prochaska, O.J & Norcross, J,C. (2010). Systems of Psychotherapy: A Transtheoretical Analysis. Brooks/Cole
3. Ingram, B.L. (2006). Clinical Case Formulations: Matching the Integrative Treatment Plan to the Client. Wiley

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 2 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama 2 10 20
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 192