AKTS - Kişilik ve Örgüt Psikolojisi

Kişilik ve Örgüt Psikolojisi (ISL315) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kişilik ve Örgüt Psikolojisi ISL315 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Burcu Tosun
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin aşağıdaki konularda bilgi edinmesi beklenmektedir: • Örgütlerde insanlar nasıl davranışlar gösterebilir, bu davranışları neden yapar ve bu davranışlar iş ortamını nasıl etkiler? • Çalışan davranışlarına ilişkin nispeten doğru öngörülerde bulunabilmek için gerekli temeli sağlayan önemli gerçekler ve bağlantılar nelerdir? • Kişilik farklılıklarının yol açtığı örgütsel davranışlar nelerdir?
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Örgütlerde insanların nasıl davranışlar gösterebildiğinin, bu davranışları neden yaptıklarının ve bu davranışların iş ortamını nasıl etkilediğinin kavranması ve günlük örnekler üzerinde değerlendirilebilmesi
  • Çalışan davranışlarına ilişkin nispeten doğru öngörülerde bulunabilmek için gerekli temeli sağlayan önemli gerçekleri kavramak ve bağlantıları kurabilmek
  • Kişilik farklılıklarının yol açtığı örgütsel davranışları yorumlayabilme becerisi kazanmak
Dersin İçeriği Kişilik ve örgüt psikolojisi ile ilgili temel konular; kişilikle ilgili motivasyon, tutum, algı; bireylerin iş ortamındaki davranışları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örgüt psikolojisi nedir?
2 Vaka çalışması 1. Bölüm
3 Kişilik nedir? Ders notları ve slaytları
4 Vaka çalışması Ders notları ve slaytları
5 Kişiliği tanımlayan etkenler nelerdir? Ders notları ve slaytları
6 Vaka çalışması Ders notları ve slaytları
7 Kişiliğin örgüt psikolojisi üzerindeki etkileri nelerdir? Ders notları ve slaytları
8 Vaka çalışması Ders notları ve slaytları
9 Ara sınav 1. Bölüm ve ders notları ve slaytları
10 Grup dinamikleri 12. Bölüm
11 Vaka çalışması 12. Bölüm
12 Motivasyon ve liderlik 8. ve 13. Bölümler
13 Vaka çalışması 8. ve 13. Bölümler
14 Örgüt kültürü 15. Bölüm
15 Vaka çalışması 15. Bölüm
16 Final sınavı 1, 8, 12, 13, 15. Bölümler ile Ders notları ve slaytları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Introduction to Industrial/ Organizational Psychology - Ronald E. Riggio Çeviri Editörü: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA, 6. Basımdan çeviri, Mayıs 2014. Nobel Akademik Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar 2. Vakalar, filmler, videolar, ders notları, slaytlar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 10 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 20
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek X
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 5 25
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 5 20
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 128